2 VSOL 782/2012-A-13
KSOS 39 INS 13572/2012 2 VSOL 782/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Lenky Hrádelové, rodné číslo 796122/4843, identifikační číslo 76284590, Slunečná 141, 793 99 Osoblaha, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.8.2012, č. j. KSOS 39 INS 13572/2012-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice Lenky Hrádelové. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 5.6.2012 domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení. Insolvenční návrh obsahoval vady spočívající v nedostatku jeho příloh, proto soud vyzval dlužnici usnesením ze dne 15.6.2012 k doplnění insolvenčního návrhu, mimo jiné o seznam závazků a seznam majetku. Dlužnice však v určené lhůtě 7 dnů na výzvu soudu nereagovala. Jelikož dlužnice ve stanovené lhůtě nedoplnila svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení o požadovaný seznam závazků a seznam majetku obsahující náležitosti dle insolvenčního zákona, o kterých byla poučena, soud postupem podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), tedy pro vady jeho příloh, insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že seznam majetku, závazků a pohledávek připojila k návrhu na povolení oddlužení a má za to, že byly připojeny k insolvenčnímu řízení. Proto nereagovala na dopis soudu. Předpokládala, že se jedná o běžný postup. V podání ze dne 11.9.2012 doplnila, že veškeré doklady potřebné k řešení jejího úpadku oddlužením předala firmě, která pro dlužnici insolvenční řízení připravila. Poté, co obdržela usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, zástupce firmy veškeré doklady přezkoumal a dlužnici ujistil, že podání má veškeré potřebné náležitosti. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu vyřízení. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné. Podle ust. § 104 odst. 1, písm. a) a b) IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (písm. a/), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (písm. b/), seznam svých zaměstnanců (písm. c/) a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (písm. d/).

Podle ust. § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, u kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Dle odstavce 3, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny své osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatnili, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Dle odstavce

4, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci se dlužnice insolvenčním návrhem ze dne 31.5.2012 domáhala rozhodnutí o úpadku a insolvenční návrh spojila s návrhem na povolení oddlužení. Tvrdila, že má 10 věřitelů, u kterých má 12 různých závazků, většina závazků je po splatnosti více než 30 dnů a není je schopna splácet po dobu delší jak 3 měsíce. Jako způsob oddlužení navrhla zpeněžení majetkové podstaty. V bodu 16 návrhu neuvedla žádný majetek, který je (či není) předmětem zajišťovacích práv, v bodu 18 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) označila 6 věřitelů, 8 jejích závazků s uvedením právního důvodu a výše. V bodu 19 (závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) neuvedla žádné závazky či věřitele, v bodu 20 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) vyznačila 4 věřitele, označila vykonatelné rozhodnutí i výši závazků. V bodu 21 (závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) neoznačila žádné věřitele či závazek. K insolvenčnímu návrhu dlužnice připojila kromě jiných listin seznam majetku, v němž u majetku nemovitého uvedla rodinný dům v hodnotě cca 2.300.000 Kč, ve společném jmění manželů, manžel Tomáš Hrádela, č. LV 131, k. ú. Osoblaha, okres Bruntál. Současně prohlásila, že údaje jsou pravdivé, úplné a potvrdila je svým podpisem. Dále v seznamu majetku uvedla, že nemá majetek vyšší hodnoty (např. osobní automobil, zlato, šperky, cenné sbírky, zahraniční konto) a nemá žádné pohledávky. Pod bodem 4 seznamu majetku uvedla, že ve společném jmění manželů je vybavení bytu. Přitom odkázala na přiložený seznam majetku vypracovaný exekutorem. Tuto přílohu tvoří seznam majetku jako příloha k protokolu o soupisu MV ze dne 22.5.2012, ke sp. zn. 103Ex05975/12 Exekuční úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, který je opatřen razítkem exekutorského úřadu a podpisem. V tomto protokolu jsou uvedeny jednotlivé movité věci tvořící vybavení bytu, počet kusů, cena (např. stůl obdélníkový, čtyři židle 900 Kč, chladnička Polar 900 Kč, ventilátor stojanový 150 Kč, DVD přehrávač 300 Kč, skříň šatní, posuvné dveře 300 Kč, atd.). Dále dlužnice k insolvenčnímu návrhu přiložila seznam závazků, v němž označila věřitele obchodní firmou a sídlem, dále uvedla výši dlužné částky, datum splatnosti a u všech těchto věřitelů prohlásila, že věřitel není osobou blízkou, závazek uznává co do výše i důvodu, písemně požádala věřitele o vyčíslení aktuální dlužné částky a prohlásila, že údaje jsou pravdivé, úplné a stvrdila je svým podpisem.

Dále z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 15.6.2012, č. j. KSOS 39 INS 13572/2012-A-3 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnila návrh na zahájení insolvenčního řízení tak, že doloží seznam všech svých závazků, ve kterém označí všechny osoby, o kterých je jí známo, že vůči ní mají pohledávky. Tyto osoby označí v souladu s ust. § 103 IZ, dále v seznamu závazků stručně uvede, který ze závazků popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, odděleně uvede věřitele, o kterých je jí známo, že proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří proti ní toto právo uplatňují. U každého závazku uvede, zda pochází z její podnikatelské činnosti. Seznam podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný. Dále nechť doloží seznam majetku, ve kterém jednotlivě označí svůj majetek, včetně pohledávek , v seznamu majetku u každé položky uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu-§ 392 odst. 2 IZ.

Jak plyne se shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona, dlužník je povinen ke svému insolvenčnímu návrhu připojit jako přílohy také seznam majetku a seznam závazků. V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, podepsat jej a opatřit doložkou správnosti a úplnosti. Ve vztahu k dlužnicí doloženému seznamu majetku odvolací soud nesdílí názor soudu prvního stupně, že její seznam majetku trpí vadami příloh, pro které by bylo nutno insolvenční návrh odmítnout. Dlužnice svůj nemovitý majetek (rodinný dům) určitě a srozumitelně specifikovala, a pokud jde o movitý majetek vyšší hodnoty, uvedla, že příkladmo vyjmenované věci nemá a nemá ani žádné pohledávky. V případě další movitých věcí představujících podle dlužnice vybavení bytu ve společném jmění manželů dlužnice odkázala na přiložený seznam majetku vypracovaný exekutorem a současně prohlásila, že veškeré tyto údaje jsou pravdivé, úplné a potvrdila je vlastnoručním podpisem. Jelikož seznam majetku vypracovaný soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou dne 22.5.2012 obsahuje přesně označené věci, jejich počet a cenu a byl vypracován 8 dní před sepsáním insolvenčního návrhu, nevidí odvolací soud žádného rozumného důvodu, proč by v seznamu svého majetku nemohla dlužnice odkázat na tento doložený soupis movitých věcí, byť pořízený v exekučním řízení.

Jiná situace je však v případě povinné přílohy insolvenčního návrhu, kterou je seznam závazků dlužnice. Z obsahu spisu totiž vyplývá, že dne 9.7.2007 uzavřela GE Money Bank, a.s. jako věřitel a Tomáš Hrádela, Lenka Hrádelová a Andrea Marešová jako klienti smlouvu o hypotečním úvěru reg. č. HI07155800 na poskytnutí úvěru 1.000.000 Kč, s účelem rekonstrukce a koupě specifikovaných nemovitostí. V článku VII. bylo dohodnuto zajištění úvěru zástavním právem k nemovitostem uvedeným v článku II. odst. 2 smlouvy. Dále z obsahu spisu plyne, že mezi GE Money Bank a.s. a Marií Dostálovou (jako zástavcem), Tomášem Hrádelou, Lenkou Hrádelovou a Andreou Marešovou (jako klienty) byla uzavřena zástavní smlouva dne 30.7.2007, která zajišťuje pohledávku banky ve výši 1.000.000 Kč vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. HY07155800. Již z obsahu těchto listin je zcela nepochybné, že pohledávka věřitele GE Money Bank a.s., kterou dlužnice v seznamu svých závazků označila v dlužné výši 929.139 Kč, spoludlužník Tomáš Hrádela, č. reg. HY07155800 je pohledávkou s právem na uspokojení ze zajištění. Proto postupoval soud prvního stupně správně, pokud dlužnici usnesením ze dne 15.6.2012 vyzval k doplnění seznamu závazků o uvedení údajů ve vztahu k věřitelům, o kterých je jí známo, že proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění s tím, že tyto věřitele uvede odděleně.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužnici vyzval podle ust. § 128 odst. 2 IZ, aby seznam závazků doplnila o zákonné náležitosti a současně dlužnici poučil, jak doplnění provést. Dlužnice byla poučena i o tom, že pokud seznam závazků (povinné přílohy) v souladu s výzvou nedoplní, soud insolvenční návrh odmítne, což učinil napadeným usnesením. Toto usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 17. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu