2 VSOL 78/2012-A-17
KSBR 32 INS 16779/2011 2 VSOL 78/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 165/5, 602 00 Brno, adresa pro doručování Náměstí Svobody 12, 671 72 Miroslav, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.11.2011, č. j. KSBR 32 INS 16779/2011-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 19.9.2011 domáhal zjištění úpadku. Usnesením ze dne 23.9.2011, č. j. KSBR 32 INS 16779/2011-A-7 bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3.10.2011, dlužníkovi bylo doručeno vyhláškou dne 11.10.2011 a právní moci nabylo dne 27.10.2011. Záloha na náklady insolvenčního řízení měla být uhrazena nejpozději do 2.11.2011. Vzhledem k tomu, že dlužník nezaplatil zálohu ani ke dni 4.11.2011, postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že mu výzva na zálohu na náklady insolvenčního řízení nebyla doručena zvláštním způsobem, neboť jinak by ji neprodleně uhradil a současně požádal soud o prominutí zmeškání lhůty. Dále tvrdil, že svým jednáním nesleduje nepoctivý záměr a splňuje podmínky pro povolení oddlužení splátkovým kalendářem. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, zjistil úpadek dlužníka, uložil mu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, ustanovil insolvenčního správce a povolil řešení úpadku oddlužením.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolventní řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1, věta první IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 31.8.2011 domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdil, že má celkem pět věřitelů, osm závazků a jeho dluhy činí 208.249,98,-Kč. Usnesením ze dne 23.9.2011, č. j. KSBR 32 INS 16779/2011-A-7 bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Usnesení bylo doručeno dlužníkovi postupem dle ust. § 80 odst. 1 IZ, tj. znovu doručeno vyhláškou dne 11.10.2011. Právní moci usnesení nabylo dne 27.10.2011 a lhůta k zaplacení zálohy uplynula dnem 2.11.2011, přičemž dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v této lhůtě nezaplatil.

Za situace, kdy dlužník nesplnil soudem pravomocně uloženou povinnost a zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč v určené lhůtě nezaplatil, soud prvního stupně nepochybil, když v souladu s obsahem poučení, kterého se dlužníkovi dostalo v usnesení ze dne 23.9.2011, řízení podle ust. § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Nutno doplnit, že dlužník stanovenou zálohu ve výši 3.000,-Kč nezaplatil nejen v určené pětidenní lhůtě, počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale neučinil tak ani do vydání napadeného usnesení, ani v průběhu odvolacího řízení.

Dlužníkova námitka, že mu výzva k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebyla doručena zvláštním způsobem, je nedůvodná. Soud prvního stupně postupoval správně, když dlužníkovi doručoval tuto výzvu na adresu jeho trvalého bydliště, tj. Husova 165/5, Brno, neboť dlužník soudu nesdělil jinou doručovací adresu. Jak vyplývá z připojené doručenky, byla výzva na zálohu dlužníkovi odeslána na adresu jeho trvalého bydliště. Vzhledem k tomu, že zásilku nebylo možné vložit do schránky, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 80 odst. 1 IZ a doručil písemnost znovu vyhláškou. Dlužníkovi tak byla výzva na zálohu doručena dne 11.10.2011, tedy dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku pod č. j. KSBR 32 INS 16779/2011-A-8.

Lze tedy uzavřít, že pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné pouze to, zda dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, či nezaplatil. Jak plyne z obsahu insolvenčního spisu, v dané věci dlužník zálohu stanovenou ve výši 3.000,-Kč nezaplatil (ani do dne rozhodnutí odvolacího soudu).

K návrhu dlužníka na prominutí zmeškání lhůty nutno uvést, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Z výše uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné a odvolací soud jej proto podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu