2 VSOL 778/2015-A-10
KSOL 16 INS 12085/2015 2 VSOL 778/2015-A-10

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ: 790 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci č. j. KSOL 16 INS 12085/2015-A-5 ze dne 26.5.2012,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má jedenáct věřitelů, vůči nimž má celkem třináct závazků, avšak neuvedla splatnost alespoň u dvou svých závazků. Rovněž v připojeném seznamu závazků, ve kterém označila všechny své věřitele, dlužnice u pěti závazků neuvedla konkrétní údaj o jejich splatnosti. Takový seznam závazků nemá náležitosti vyžadované zákonem, a proto nemůže být pokládán za způsobilý zdroj poznání ani o těchto závazcích, tedy ani při posuzování náležitostí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Insolvenční návrh dlužnice tak neobsahuje rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že je v úpadku a splňuje z hlediska insolvenčního zákona podmínky pro povolení oddlužení. Připustila, že v seznamu svých závazků skutečně neuvedla splatnost všech svých závazků. Namítla však, že alespoň u dvou závazků splatnost uvedla, a to u tří věřitelů (Město Jeseník, PROFI CREDIT Czech, a.s., a PROFIREAL, a.s.). Jelikož u dalších pěti věřitelů neuvedla konkrétní údaje o jejich splatnosti, v příloze odvolání připojuje nový seznam svých závazků doplněný o data splatnosti všech jejích závazků. Dále svůj seznam závazků upravuje tak, že závazek původně vůči věřiteli Český Telecom, a.s., vyjmula , k čemuž dokládá potvrzení o ukončení exekučního řízení z důvodu uhrazení částky v plné výši. Domnívá se, že oprava seznamu by měla soudu postačovat, a proto by napadené usnesení mělo být zrušeno v plném rozsahu.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 11.5.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek (bod 07 formulářového návrhu) uvedla, že má 13 závazků vůči 11 věřitelům v celkové výši 420.640 Kč, z toho nezajištěné závazky ve výši 242.491 Kč a zajištěné závazky ve výši 178.155 Kč. K tomu uvedla, že má více peněžitých závazků u více věřitelů 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti, zastavila splátky podstatné části svých peněžitých závazků, což vedlo k zesplatnění části jejích závazků. Jelikož její příjem činí pouze 15.227 Kč měsíčně, je mimo její možnosti své závazky řádně plnit, neboť není schopna věřiteli požadované částky na závazky vedle úhrad nákladů na své živobytí a výži vu vyživovaných osob ze svých příjmů uhradit. Dále uvedla, že charakteristika současného stavu jejích závazků s uvedením jejich aktuálního zůstatku, popřípadě výše nedoplatku, termínu splatnosti nebo přepsané úhrady je ke dni podání tohoto návrhu následující, a to dle doplnění oddílu 7 . Součástí bodu 07 formulářového návrhu pak učinila charakteristiku závazků a věřitelů, kterou specifikovala své závazky a jejich věřitele mimo jiné tak,

že u závazků vůči věřitelům Město Jeseník, PROFIREAL, a.s., PROFI CREDIT Czech, a.s., Home Credit a.s., Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník a Vodafone Czech Republic a.s. uvedla i konkrétní datum splatnosti (v letech 2002, 2004, 2007, 2010, 2012 a 2013), u dalších věřitelů splatnost závazků neuvedla. Současně k návrhu připojila jako přílohu seznam závazků a věřitelů, obsahově totožný s tímto doplněním.

Podle § 103 odst. 1 věty první a odst. 2 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

U dlužníka, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. c/ IZ). K tomu viz například usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010).

V přezkoumávané věci odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, dospěl k závěru, že samotný insolvenční návrh dlužnice obsahuje dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužnice.

Dlužnice v insolvenčním návrhu k rozhodujícím skutečnostem osvědčujícím úpadek tvrdí, že má třináct závazků vůči jedenácti věřitelům, přičemž k tomu v návrhu doplnila bod 07 formulářového návrhu o specifikaci svých závazků a jejich věřitelů mimo jiné tak, že u šesti věřitelů uvedla i konkrétní datum splatnosti svých závazků vůči nim. Z údajů uvedených v insolvenčním návrhu tak vyplývá, že dlužnice má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. b/ IZ). Není proto správný závěr soudu prvního stupně, že v insolvenčním návrhu dlužnice absentují tvrzení, z nichž lze dovodit, že dlužnice je v úpadku ve formě platební neschopnosti. Z tohoto důvodu nebyl dán důvod pro postup podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, to je k odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice pro vady bránící pokračování v řízení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ.

Odvolací soud považuje za nutné uvést, že v dané věci připadal v úvahu pouze postup podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, to je k výzvě soudu k odstranění vad povinné přílohy insolvenčního návrhu pro absenci zákonem stanovených náležitostí-seznamu závazků, a to s ohledem na skutečnost, že v něm dlužnice neuvedla splatnost všech svých závazků (§ 104 odst. 3 IZ). Vzhledem k tomu, že však soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice postupem podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ a nepostupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, je jeho rozhodnutí předčasné.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V dalším řízení soud prvního stupně přihlédne ke skutečnostem nastalým v odvolacím řízení, tedy k tomu, že dlužnice k odvolání připojila nový seznam závazků a věřitelů, ve kterém již uvedla splatnost všech svých závazků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 26. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu