2 VSOL 778/2013-P2-16
KSOS 33 INS 28525/2012 2 VSOL 778/2013-P2-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka TEKAR GROUP a.s., se sídlem Petřvald, Gen. Svobody 272, PSČ 735 41, identifikační číslo 27827763, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2, č. přihlášky P2 Ing. Ctirada anonymizovano , anonymizovano , bytem Ronkova 1832/8, Praha 8, PSČ 180 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 2 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 28525/2012-P2-4 ze dne 26.6.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že soud nebere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele Ing. Ctirada anonymizovano , anonymizovano , bytem Ronkova 1832, Praha 8, ve výši 571.073,87 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 2 ve výši 571.073,87 Kč. V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel přihlásil dne 28.12.2012 do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou pohledávku v celkové výši 1.079.677,87 Kč, přihlášku pohledávky opravil a doplnil podáním ze dne 15.2.2013 tak, že celková výše přihlášených pohledávek je 508.604 Kč, a uplatnil zajištění této pohledávky k movitému majetku. Soud toto podání posoudil jako částečné zpětvzetí přihlášky, a proto rozhodl podle ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) tak, že vzal částečné zpětvzetí přihlášky ve výši 571.073,87 Kč na vědomí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 2 odvolání. Namítl, že soud nepřihlédl ve všech souvislostech ke všem jeho podáním, tj. k přihlášce pohledávky a jejímu upřesnění, a nesprávně si vyložil obsah jeho podání. Podle jeho názoru soud prvního stupně proto po stránce skutkové i právní věc nesprávně posoudil a rozhodl. Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podle § 7 věty před středníkem 1 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Podle čl. II přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., tj. novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účinné od 1.1.2014, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 dost. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3 věty prvé, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle § 184 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č. j. KSOS 33 INS 28525/2012-A-9 ze dne 16.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Žaneta Burkotová a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.1.2013. Věřitel přihláškou pohledávky podanou u soudu prvního stupně dne 28.12.2012 přihlásil více nevykonatelných a nezajištěných pohledávek, a to pohledávku č. 1 (soubor pohledávek pod č. 1 až 23) v celkové výši 748.653,12 Kč, pohledávku č. 2 v celkové výši 196.978,82 Kč, pohledávku č. 3 v celkové výši 47.693,22 Kč, pohledávku č. 4 v celkové výši 86.352,71 Kč. V rámci pohledávky č. 1 (jednotlivé pohledávky označené pod č. 1 až 23) věřitel mimo jiné přihlásil jako pohledávku č. 1 ve výši 16.983 Kč splatnou dne 25.11.2011, pohledávku č. 2 ve výši 32.511 Kč splatnou dne 25.12.2012, pohledávku č. 7 ve výši 32.533 Kč splatnou dne 25.4.2012, pohledávku č. 9 ve výši 72.511 Kč splatnou dne 25.5.2012, pohledávku č. 11 ve výši 57.511 Kč splatnou dne 25.6.2012, pohledávku č. 13 ve výši 52.511 Kč splatnou dne 25.7.2012, pohledávku č. 15 ve výši 72.511 Kč splatnou dne 25.8.2012, pohledávku č. 17 ve výši 50.511 Kč splatnou dne 25.9.2012, pohledávku č. 19 ve výši 60.511 Kč splatnou dne 25.10.2012 a pohledávku č. 21 ve výši 60.511 Kč splatnou dne 25.11.2012. Podáním označeným jako Oprava přihlášky č. 1 ze dne 28.12.2012 (doručeným soudu prvního stupně dne 25.3.2012) věřitel u jednotlivých pohledávek č. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21 uvedených v původní přihlášce pohledávky v rámci pohledávky č. 1 doplnil přihlášku pohledávky tak, že uplatnil u všech těchto pohledávek zajištění z titulu zástavního práva k movitému majetku podle ustanovení § 672 občanského zákoníku (zákonného zástavního práva na zajištění nájemného). Dne 6.5.2013 se konalo přezkumné jednání, u kterého byla přezkoumána přihláška pohledávky věřitele č. 2, č. přihlášky P2, přičemž všechny pohledávky uplatněné v doplnění přihlášky pohledávky věřitelem jako zajištěné byly jako zajištěné pohledávky přezkoumány, z toho podle upraveného seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správce pohledávky č. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 nepopřel co do pravosti, výše ani pořadí, pohledávku č. 19 popřel co do výše 6.051,10 Kč a uznal co do výše 54.459,90 Kč a pohledávku č. 21 popřel co do pravosti a výše 60.511 Kč.

Z výše uvedeného je zřejmé, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou podanou dne 28.12.2012 více pohledávek v celkové výši 1.079.677,87 Kč, z toho jako pohledávku č. 1 soubor pohledávek (označených č. 1 až 23) v celkové výši 748.653,12 Kč. Přihlášku pohledávky doplnil dne 25.3.2012 pouze tak, že u některých z pohledávek uvedených v původní přihlášce pohledávky pod pohledávkou č. 1 dodatečně uplatnil právo na uspokojení ze zajištění z titulu zástavního práva k movitému majetku podle ustanovení § 672 občanského zákoníku (zákonné zástavní právo). Podle odvolacího soudu soud prvního stupně nesprávně posoudil podání věřitele, kterým doplnil přihlášku pohledávky, jako částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky ve smyslu ustanovení § 184 IZ, a proto i nesprávně o tomto podání věřitele rozhodl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem

V Olomouci dne 30. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu