2 VSOL 777/2013-P2-14
KSOS 33 INS 28525/2012 2 VSOL 777/2013-P2-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka TEKAR GROUP a.s., se sídlem Petřvald, Gen. Svobody 272, PSČ 735 41, identifikační číslo 27827763, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2, č. přihlášky P2 Ing. Ctirada anonymizovano , anonymizovano , bytem Ronkova 1832/8, Praha 8, PSČ 180 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 2 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 28525/2012-P2-3 ze dne 25.6.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že doplnění přihlášky pohledávky ze dne 15.2.2013 co do uplatnění zajištění se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl doplnění přihlášky pohledávky věřitele č. 2 ze dne 15.2.2013 v části, v níž je uplatněno zajištění. V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel přihláškou podanou dne 28.12.2012 přihlásil nezajištěnou pohledávku v celkové výši 1.079.677,87 Kč. Přihlášku pohledávky doplnil podáním ze dne 15.2.2013 (doručeným soudu dne 25.3.2013), ve kterém uplatnil zajištění pohledávky k movitému majetku. Usnesení o úpadku dlužníka ze dne 16.1.2013 obsahovalo výzvu věřitelům k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.1.2013, poslední den lhůty k přihlášení pohledávek tak připadl na den 18.2.2013. Touto lhůtou je omezeno nejen samotné podání přihlášky, ale též její změny, tj. uplatňování jiného právního důvodu, lepšího pořadí včetně práva na uspokojení ze zajištění apod. Doplnění přihlášky pohledávky bylo podáno dne 25.3.2013, tedy po uplynutí této lhůty. Soud proto podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodl o odmítnutí opožděně uplatněného zajištění.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítl, že soud prvního stupně o jeho přihlášce rozhodoval dvěma samostatnými usneseními, ačkoliv se jednalo o jedno podání, a proto nemůže řádně uplatnit svá práva. Poukázal na to, že přihlášku doplnil podáním doručeným soudu dne 25.3.2013, avšak jeho přihláška pohledávek byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 6.5.2013, na kterém dílčí pohledávky byly přezkoumány a zjištěny. Podle jeho názoru soud tak již nemá prostor k tomu, aby dodatečně takové pohledávky prohlásil za nezajištěné.

Podle § 7 věty před středníkem 1 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle čl. II přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., tj. novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účinné od 1.1.2014, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 dost. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3 věty prvé, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 189 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2012, insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 190 odst. 1 IZ, přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.

Podle § 191 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 192 odst. 2 IZ, insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č. j. KSOS 33 INS 28525/2012-A-9 ze dne 16.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Žaneta Burkotová a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.1.2013. Věřitel přihláškou pohledávky podanou u soudu prvního stupně dne 28.12.2012 přihlásil více nevykonatelných a nezajištěných pohledávek, a to pohledávku č. 1 (soubor pohledávek pod č. 1 až 23) v celkové výši 748.653,12 Kč, pohledávku č. 2 v celkové výši 196.978,82 Kč, pohledávku č. 3 v celkové výši 47.693,22 Kč, pohledávku č. 4 v celkové výši 86.352,71 Kč. V rámci pohledávky č. 1 (jednotlivé pohledávky označené pod č. 1 až 23) věřitel mimo jiné přihlásil jako pohledávku č. 1 ve výši 16.983 Kč splatnou dne 25.11.2011, pohledávku č. 2 ve výši 32.511 Kč splatnou dne 25.12.2012, pohledávku č. 7 ve výši 32.533 Kč splatnou dne 25.4.2012, pohledávku č. 9 ve výši 72.511 Kč splatnou dne 25.5.2012, pohledávku č. 11 ve výši 57.511 Kč splatnou dne 25.6.2012, pohledávku č. 13 ve výši 52.511 Kč splatnou dne 25.7.2012, pohledávku č. 15 ve výši 72.511 Kč splatnou dne 25.8.2012, pohledávku č. 17 ve výši 50.511 Kč splatnou dne 25.9.2012, pohledávku č. 19 ve výši 60.511 Kč splatnou dne 25.10.2012 a pohledávku č. 21 ve výši 60.511 Kč splatnou dne 25.11.2012. Podáním označeným jako Oprava přihlášky č. 1 ze dne 28.12.2012 (doručeným soudu prvního stupně dne 25.3.2012) věřitel u jednotlivých pohledávek č. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21 uvedených v původní přihlášce pohledávky v rámci pohledávky č. 1 doplnil přihlášku pohledávky tak, že uplatnil u všech těchto pohledávek zajištění z titulu zástavního práva k movitému majetku podle ustanovení § 672 občanského zákoníku (zákonného zástavního práva na zajištění nájemného). Dne 6.5.2013 se konalo přezkumné jednání, u kterého byla přezkoumána přihláška pohledávky věřitele č. 2, č. přihlášky P2, přičemž všechny pohledávky uplatněné v doplnění přihlášky pohledávky věřitelem jako zajištěné byly jako zajištěné pohledávky přezkoumány, z toho podle upraveného seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správce pohledávky č. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 nepopřel co do pravosti, výše ani pořadí, pohledávku č. 19 popřel co do výše 6.051,10 Kč a uznal co do výše 54.459,90 Kč a pohledávku č. 21 popřel co do pravosti a výše 60.511 Kč.

Z ustanovení § 189 odst. 3 věty druhé IZ, dle které insolvenční soud bez zbytečného odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu v seznamu přihlášených pohledávek, nepochybně plyne, že insolvenční správce je oprávněn seznam přihlášených pohledávek upravovat i poté, kdy je tento zveřejněn v insolvenčním rejstříku; své stanovisko k přihlášeným pohledávkám je tak podle ustanovení § 192 odst. 2 IZ oprávněn měnit i při přezkumném jednání. V přezkoumávané věci je zřejmé, že insolvenční správce na seznam přihlášených pohledávek zařadil pohledávky věřitele, u kterých věřitel po lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 173 odst. 1 IZ) uplatnil zajištění, jako pohledávky zajištěné a takto je i při přezkumném jednání přezkoumal. Podle odvolacího soudu zařadil-li insolvenční správce na přezkumné jednání do seznamu přihlášených pohledávek přihlášku pohledávky, ke které se pro opožděnost nepřihlíží (§ 173 odst. 1 IZ), nelze po jejím přezkoumání (bez ohledu na výsledek přezkumného jednání) takovou přihlášku pohledávky již odmítnout podle ustanovení § 185 IZ; to platí i pro věřitelem opožděně uplatněné (přihlášené) zajištění pohledávky. Výsledek přezkumného jednání má toliko vliv na určení, kdy se taková pohledávka pokládá za zjištěnou v režimu ustanovení § 201 IZ.

Na základě shora uvedeného závěr soudu prvního stupně o opožděně věřitelem uplatněném zajištění pohledávek není správný.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem

rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu