2 VSOL 776/2014-A-19
KSBR 40 INS 9680/2014 2 VSOL 776/2014-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Luděk anonymizovano , anonymizovano , 696 42 Vracov, Náměstí míru 1779, IČO: 15 539 288, o insolvenčním návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. června 2014, č. j. KSBR 40 INS 9680/2014-A-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením uložil dlužníkovi zaplatit ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s odůvodněním, že věřitelé Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47 114 304, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 41 197 518 a ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, jejichž pohledávky vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností dlužníka, nevyslovili souhlas s řešením dlužníkova úpadku formou oddlužení, brání tyto závazky řešení dlužníkova úpadku oddlužením ve smyslu výše citovaného ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) IZ. Současně se nejedná o zajištěné závazky ani o závazky, které zůstaly neuspokojeny po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) IZ. Návrh na povolení oddlužení dlužníka bude tedy odmítnut a na jeho majetek prohlášen konkurs. V souladu s ustanovením § 108 odst. 1 a 2 IZ uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ke krytí nákladů řízení, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Přihlédl přitom k výši nutných výdajů i ke stavu majetku prodávajícího se ze seznamu majetku, který dlužník předložil.

Proti usnesení krajského soudu podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém namítal, že soud věc nesprávně právně posoudil. Odvolatel poukazoval na to, že věřitel Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky nemohla poskytnout souhlas s odkazem na § 8 odst. 5 zákona 48 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nemohla vyslovit souhlas bez bližší znalosti celkové ekonomické situace a věřitel ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín považoval vydání souhlasu za předčasné.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů se k výzvě nevyjádřil, ostatní věřitelé souhlasili s oddlužením. Z vyjádření nezajištěným věřitelům je patrné, že chtějí o oddlužení dlužníka rozhodnout na schůzi věřitelů po předložení zprávy insolvenčním správcem. Jediný věřitel, který vyslovil záporné stanovisko, byla zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky. Věřitel s největší pohledávkou je ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, který chce o oddlužení rozhodnout na schůzi věřitelů. Dlužník navrhl, aby nezajištění věřitelé uplatnili svá stanoviska k řešení pohledávek oddlužením nejpozději na schůzi věřitelů podle § 403 IZ. Je zjištění soudu, že dlužník nemá žádný majetek, odvolatel uvedl, že podal žalobu na náhradu škody na zdraví z pracovního úrazu s požadovanou částkou 1.000.000 Kč, čímž by byly přiznány finanční prostředky do insolvenčního řízení. Podle obsahu odvolání se dlužník domáhal, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Insolvenční řízení ve věci bylo zahájeno podáním návrhu u soudu dne 8.4.2014. S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), učinil tak bez nařízeného jednání ve věci (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1, odst. 2 věty prvé IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Navrhovatel podal dne 8.4.2014 insolvenční návrh a přes výzvu soudu s návrhem na povolení oddlužení a přes výzvu soudu nedoložil souhlas věřitelů s nezajištěnými pohledávkami s řešením jeho úpadku oddlužením, ba dokonce nerozporuje nesouhlasy věřitelů. Za tohoto stavu je správný závěr soudu, že nejsou dány podmínky pro oddlužení (§ 389 odst. 2 písm. a) IZ) a ke krytí nákladů dalšího insolvenčního řízení soud správně uložil dlužníkovi složit zálohu (§ 108 odst. 1, odst. 2 věty prvé IZ). Výše zálohy je přiměřená očekávaným nákladům i současnému stavu majetku dlužníka.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu