2 VSOL 773/2014-P4-7
KSBR 37 INS 1271/2014 2 VSOL 773/2014-P4-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Heleny Šenkyříkové, nar. 10.7.1947, bytem Pod Kalvárií 90, Napajedla, PSČ 763 61, o přihlášce pohledávky č. P4 věřitele č. 4 AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 993, 1077XX, Nizozemské království, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 1885/36, Brno-Žabovřesky, PSČ 616 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 4 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 37 INS 1271/2014-P4-2 ze dne 5.6.2014,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P 4 věřitele č. 4 AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 993, 1077XX, Nizozemské království, se n e o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 4 ve výši 137.585,42 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel č. 4 uplatnil dne 14.5.2014 přihlášku v celkové výši 137.585,42 Kč, kterou odevzdal do datové schránky soudu téhož dne. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 1271/2014-A-6 ze dne 14.3.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice, ve výroku V. tohoto usnesení byli vyzváni věřitelé dlužnice, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky a současně byli poučeni, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.3.2014, posledním dnem stanoveným pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynul dne 14.4.2014. Vzhledem ke skutečnosti, že přihlášku pohledávky podal věřitel se sídlem v členském státě Evropské unie (s výjimkou Dánska), soud nejdříve ověřil, zda uvedený věřitel je věřitelem známým, který by měl být podle ustanovení § 430 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku tak, že by mu soud zvlášť doručil rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění společně s výzvou k podávání přihlášek. Ze spisu bylo zjištěno, že uvedený věřitel se v seznamu známých věřitelů předložených dlužnicí spolu s návrhem nenachází, rovněž z podání insolvenční správkyně tato skutečnost nevyplývá. Věřitel tedy není věřitelem známým, vůči němuž by měl soud informační povinnost podle ustanovení § 430 IZ, a proto lhůta pro přihlášení pohledávek určená v rozhodnutí, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka, platí i pro tohoto věřitele. Pokud věřitel podal přihlášku pohledávky dne 14.5.2014, tedy po lhůtě, soud jeho přihlášku pohledávky pro opožděnost podle ustanovení § 185 IZ odmítl a současně jej uvědomil o ukončení účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 odvolání. Uvedl, že je zahraniční osobou se sídlem v členském státu Evropské unie, a proto má za to, že je nutno aplikovat ustanovení § 430 IZ ve spojení s ustanovením článku 39 a článku 40 nařízení rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, kdy měl být jako zahraniční věřitel informován o zahájení insolvenčního řízení a teprve v návaznosti na doručení tohoto oznámení měla být počítána lhůta k podání jeho insolvenční přihlášky. K tomu poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 13/2010, ze kterého vyplývá, že i za předpokladu, že zahraniční věřitel nebyl v době zahájení insolvenčního řízení znám (respektive nebyl obsažen v seznamu pohledávek uvedených v insolvenčním návrhu dlužníka), nelze tuto skutečnost přičítat k tíži věřitele. Dokládá oznámení o postoupení pohledávky včetně poštovního podacího archu, kterým bylo dlužnici oznámeno postoupení pohledávky ze společnosti Home Credit a.s. na něj jako věřitele s tím, že dlužnice nesplnila svoji povinnost v insolvenčním návrhu uvést pravdivé a úplné skutečnosti a označit své věřitele, a proto přihláška byla opožděně podána v důsledku chování dlužnice. Za této situace nemůže obstát argumentace soudu prvního stupně a je třeba vzít v potaz, že je známým věřitelem. Podle jeho názoru mu doposud nezačala běžet soudem určená lhůta k podání přihlášky, a proto přihláška pohledávky nebyla podána opožděně. Navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ, v rozhodnutí o úpadku insolvenční soud učiní výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 430 IZ, známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 21.1.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém uvedla závazky vůči věřitelům Provident Financial, s.r.o., České spořitelně, a.s., Home Credit a.s. a Romanu Šenkyříkovi, přičemž závazky vůči těmto věřitelům uvedla i v seznamu závazků. Vůči věřiteli Home Credit a.s. dlužnice uvedla závazek ve výši 123.847,92 Kč z titulu smlouvy o půjčce (č. 3261) v původní výši 70.000 Kč. V rámci příloh k insolvenčnímu návrhu dlužnice doložila přípis ze dne 11.5.2012 společnosti Home Credit a.s., ve kterém tento věřitel dlužnici sděluje, že děkuje za důvěru, kterou projevila uzavřením úvěrové smlouvy č. 4204185906 ze dne 26.4.2012, a sděluje dlužnici základní údaje pro splácení úvěru. Dále doložila předžalobní upomínku ze dne 7.8.2013, kterou advokát JUDr. Petr Pečený dlužnici sděluje, že převzal právní zastoupení společnosti Home Credit a.s., se kterou dne 26.4.2012 uzavřela smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 4204185906 a následně se dostala do prodlení se splácením úvěru, tento byl zesplatněn a doporučeným dopisem ze dne 12.3.2013 byla vyzvána k vrácení celého poskytnutého úvěru, který nebyl splacen, přičemž v této výzvě byla částka souhrnně vyčíslena. Pohledávku z této smlouvy společnost Home Credit a.s. postoupila společnosti AB 4 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným, založené podle právních předpisů Nizozemského království, jejíž statutární sídlo se nachází v Amsterdamu a registrované sídlo na Strawinskylaan 993, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. Bez ohledu na postoupení pohledávek zůstává způsob a pokyn k zaplacení nezměněn, a proto žádá, aby své závazky i nadále splácela ve prospěch účtu č. 2011010000/6000. Současně v právním zastoupení společnosti AB 4 B.V., která je v současné době na základě postoupení vlastníkem a jediným oprávněným věřitelem pohledávky vyplývající ze smlouvy, vyzývá k neprodlené úhradě dlužné částky ve výši 123.847,92 Kč (jistiny, úroku, smluvní pokuty a úroku z prodlení) na označený účet jako účet společnosti AB 4 B.V. Stejné podání věřitel doložil ke svému odvolání.

Z ustanovení § 430 IZ vyplývá, že známí věřitelé dlužníka jsou osoby, o nichž insolvenční soud již v době rozhodnutí o úpadku ví, že by mohly být dlužníkovi věřitelé, případně se o jejich existenci dozví kdykoliv později v dalším průběhu insolvenčního řízení, nejčastěji tak, že věřitel je uveden v samotném návrhu na zahájení insolvenčního řízení, popřípadě v jeho přílohách (seznamu závazků), ale i prostřednictvím přihlášky pohledávky věřitele, která bude insolvenčnímu soudu doručena po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek. Vzhledem k tomu, že nemůže být přičítáno k tíži daného věřitele, že dlužník nesplnil svou povinnost předložit seznam závazků insolvenčnímu soudu či správci vůbec nebo seznam, který není úplný, stává se věřitel z jiného členského státu známým věřitelem v okamžiku, kdy svou existenci insolvenčnímu soudu sám oznámí prostřednictvím přihlášky pohledávky. Tuto přihlášku pak nelze považovat za opožděnou a bude ji nutné v insolvenčním řízení dodatečně přezkoumat, a bude-li oprávněná, tak i uspokojit, bez ohledu na fázi insolvenčního řízení, ve které bude uplatněna. Přitom insolvenční soud vyrozumí známé věřitele dlužníka, kteří mají své sídlo, bydliště nebo místo pobytu v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Úprava obsažená v ustanovení § 430 IZ tak představuje konkretizaci povinností stanovené v článku 40 nařízení č. 1346/2000/ES, které ukládá soudu nebo jmenovanému správci podstaty, aby po zahájení úpadkového řízení v některém z členských států Evropské unie o této skutečnosti neprodleně informoval známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech, než ve kterém bylo zahájeno úpadkové

řízení. Tuto povinnost soud splní tak, že každému ze známých věřitelů dlužníka doručí zvlášť rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku dlužníka nebo jeho zkrácené znění, přitom článek 40 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví náležitosti, které musí oznámení obsahovat. Známým věřitelům dlužníka pak počíná běžet propadná lhůta k podávání přihlášek pohledávek až v okamžiku, kdy je jim doručeno toto oznámení, nebude-li toto oznámení doručeno, nikdy jim propadná lhůta běžet nepočne, a nikdy tak nemůže ani marně uplynout. K tomu odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 13/2010 ze dne 31.5.2012 (publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 138/2012), ve kterém Nejvyšší soud uzavřel, že známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídla v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí a úpadku) insolvenční správce dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b/ IZ), nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka a nebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených seznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence).

V přezkoumávané věci dlužnice sice v insolvenčním návrhu a v připojeném seznamu závazků označila jako věřitele předmětné úvěrové pohledávky ve výši 123.847,92 Kč společnost Home Credit a.s. (byť nesprávně uvedla číslo úvěrové smlouvy), avšak k insolvenčnímu návrhu doložila listiny, ze kterých vyplývá, že dne 26.4.2012 uzavřela s věřitelem Home Credit a.s. úvěrovou smlouvu č. 4204185906, že podáním ze dne 7.8.2013 byla tímto věřitelem informována o postoupení této pohledávky společností AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, se sídlem Amsterdam, Nizozemské království, a o tom, jakým způsobem má pohledávku z tohoto úvěru ve výši 123.847,92 Kč tomuto věřiteli uhradit. Na základě uvedených zjištění je zřejmé, že v souladu se shora označeným rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo z korespondence, kterou dlužnice doložila k insolvenčnímu návrhu, zjevné, že věřitel AB 4 B.V. je známým věřitelem dlužnice, a proto byl na místě postup podle ustanovení § 430 IZ k tomu, aby insolvenční soud tohoto známého věřitele vyrozuměl o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku tak, že mu zvlášť doručí příslušná rozhodnutí s výzvou k podání přihlášek pohledávek. Vzhledem k tomu, že takto soud prvního stupně v dané věci nepostupoval, nezačala tomuto věřiteli běžet lhůta k podání přihlášky pohledávky, a proto jeho přihláška pohledávky není opožděná.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky č. P4 věřitele č. 4 AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, se sídlem Strawinskylaan 993, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království ve výši 137.585,42 Kč se neodmítá.

Poučen í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 17. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu