2 VSOL 77/2016-A-28
KSBR 37 INS 11474/2015 2 VSOL 77/2016-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Bidora, s.r.o., Moravské náměstí 754/13, Brno, PSČ 602 00, IČ: 29202698, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 37 INS 11474/2015-A-23, ze dne 4. prosince 2015, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 37 INS 11474/2015-A-23, ze dne 4. prosince 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem z 30.4.2015 domáhal rozhodnutí o svém úpadku a prohlášení konkursu. Soud prvního stupně usnesením ze 4.5.2015 vyzval dlužníka mimo jiné k předložení nového a opraveného seznamu závazků s označením věřitelů s uvedením konkrétního data splatnosti závazku a prohlášením, že seznam závazků je úplný a správný. Podáním z 1.6.2015 dlužník předložil mimo jiné seznam závazků s prohlášením o jeho správnosti a úplnosti, s tím, že uvedl, že pohledávky uznává jako oprávněné vyjma posledních dvou uvedených-věřitelé UTE RUHOLL. Usnesením ze dne 7.10.2015 a 10.11.2015 soud prvního stupně dlužníka vyzval k předložení nového a opraveného seznamu závazků, ve kterém uvede rovněž svého věřitele UTE RUHOLL s poučením o tom, že je povinen v seznamu závazků označit všechny své věřitele, případně uvést, které z pohledávek popírá co do důvodu nebo výše a proč. Dále soud také dlužníka poučil o tom, jak má věřitele označit. Dlužník v podání z 29.11.2015 předložil saldo ke dni 25.4.2015 s označením věřitelů bez prohlášení o správnosti a úplnosti. V tomto saldu označil další věřitele, kteří nebyli v původním seznamu závazků předloženém soudu podáním z 1.6.2015, a to věřitele ATLAS Maschinen GmbH, Delmenhorst a ontec, automation GmbH, Naila. Soud prvního stupně dále pak s poukazem na ustanovení § 104 odst. 1 a 4 a § 128 odst. 2 insolvenčního zákona uzavřel, že seznam závazků dlužníka není určitý a úplný, když mezi původním seznamem závazků a nově předloženým existuje rozpor, a nadto nově označení věřitelé nejsou specifikováni v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 insolvenčního zákona, ačkoliv byl dlužník o způsobu označování věřitelů již soudem poučen. Soud dále uzavřel, že řádné označení zejména zahraničního věřitele je významné pro další postup soudu, když podle § 430 odst. 1 IZ má soud povinnost vyrozumět známé věřitele dlužníka. Uzavřel, že s ohledem na tyto vady nelze v řízení pokračovat, když soud nemůže posoudit skutečnosti významné pro insolvenční řízení, a proto jeho návrh podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl. Současně uvedl, že dlužníku nic nebrání v tom, aby podal nový návrh, který bude splňovat všechny náležitosti dle insolvenčního zákona a k němuž budou připojeny všechny požadované přílohy.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Uvedl, že dle jeho názoru soud prvního stupně nesprávně zjistil skutkový stav a dospěl k nesprávným závěrům. Není pravdou, že by on sám uvedl nové věřitele, když došlo k nedorozumění, neboť společnosti ATLAS Maschinen GmbH, Delmenhorst a ontec automation GmgH, Naila nejsou věřiteli, ale dlužníky dlužníka, a byli uvedeni již dříve. Tzv. saldo pohledávek, které bylo dvakrát doručeno soudu, podruhé s doplněním adresy věřitelky UTE RUHOLL, obsahovalo výpisy ze dvou analytických účtů, a to z analytického účtu č. 311000, kde je dlužník věřitelem, a dále analytické účty č. 311500, 321001, 325000, 336001, 336002, 336004, 33605, 33606 (SZ, ZP), 750231, 751479, 752479, kde jsou jako věřitelé uvedeny třetí osoby. Dále odvolatel vytkl soudu prvního stupně, že jeho postup je výrazem účelového formalismu a má dopad zcela opačný, než je rychlost projednání věci. Dále doplnil adresy svých dlužníků ATLAS Maschinen GmbH a ontec automation GmgH. Navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k projednání.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Další náležitosti insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem upravuje insolvenční zákon v ustanovení § 104. Podle ustanovení § 104 odst. 1, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce druhého tohoto zákonného ustanovení, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede její výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle odstavce třetího tohoto zákonného ustanovení, věty první až třetí v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřitel dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Podle čtvrtého odstavce tohoto zákonného ustanovení, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Pokud jde o označení osob v seznamech, pak z ustanovení § 103 odst. 1 IZ vyplývá, že fyzické osoby musí být označeny jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnické osoby musí být označeny obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Pokud jde o stát, musí být označen označením příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

Podle ustanovení § 128 odst. 2, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu především vyplývá správnost skutkových zjištění tak, jak je uvedl soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o nedostatky v přílohách insolvenčního návrhu dlužníka. Především je nutno uvést, že seznamy věřitelů a dlužníků nahradil dlužník saldem účtů, k nimž podal vysvětlení až ve svém odvolání v tom smyslu, že saldo účtu č. 311000 je účtem, na němž jsou evidovány pohledávky dlužníka, a tedy, na němž jsou uvedeni jeho dlužníci. Ve vztahu k tomuto jeho tvrzení z obsahu spisu vyplývá, že v příloze k jeho insolvenčnímu návrhu (založené na č.l. A-3 spisu) jsou v saldu účtu č. 311000 ke dni 30.4.2015 uvedeni jako dlužníci dlužníka subjekty: AK Regeltechnik GmbH, Helmstedt a METALL WORKING MACHINERY s.r.o., Brno. V obou případech s uvedením identifikačních čísel. Toto saldo je opatřeno prohlášením dlužníka o jeho správnosti a úplnosti. Poté, co byl dlužník vyzván usnesením ze 4.5.2015 k opravě a doplnění seznamu jeho majetku včetně jeho pohledávek s poučením ve smyslu ustanovení § 104 odst. 4 i ve smyslu § 103 odst. 1, pokud jde o to, jak mají být označeny fyzické a právnické osoby v jednotlivých seznamech (toto usnesení bylo doručeno dlužníku do jeho datové schránky 20.5.2015), reagoval dlužník doplněním návrhu doručeným soudu prvního stupně 2.6.2015 (č.l. A-5 spisu). V něm, pokud jde o své dlužníky, uvedl tytéž subjekty jako v příloze k insolvenčnímu návrhu a doplnil u nich jejich sídla. Na další výzvu soudu prvního stupně ze 7.10.2015, která mu byla doručena 16.10.2015, reagoval dlužník dalším doplněním příloh insolvenčního návrhu doručeným soudu prvního stupně 2.11.2015 (č.l. A-20 spisu). Předložil saldo ke dni 25.4.2015 a v něm na účtu 311000, tedy u dlužníků dlužníka, jsou uvedeny s identifikačními čísly: OSTRAVAPOL BETA s.r.o. Ostrava, SIG-IMPEX s.r.o. Brno 2, AMT Automations-und Maschinenbautechnik s.r.o., Kuřim, KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. Brno, ATLAS Maschinen GmbH, Delmenhorst, ontec automation GmbH, Naila, AK Regeltechnik GmbH, Helmstedt. Mimo firmy AK Regeltechnik GmbH, Helmstedt (u které byla adresa uvedena v předchozím doplnění návrhu) nejsou uvedeny adresy jednotlivých dlužníků dlužníka. Navíc zde pod saldem účtu 311000 není již uveden jako dlužník dlužníka METALL WORKING MACHINERY s.r.o. (kterého jako svého dlužníka označil odvolatel v příloze k návrhu a jeho prvním doplnění), která je uvedena v saldu u účtu 315000 (k němuž žádné vysvětlení ani v odvolání dlužník neuvedl). Toto saldo prohlášením o správnosti a úplnosti již opatřeno není, prohlášení je připojeno až na závěr tohoto podání pod text Popření pohledávek dlužníkem . Po další výzvě insolvenčního soudu usnesením z 10.11.2015, doručeným dlužníku 18.11.2015, předložil dlužník další doplnění insolvenčního návrhu 1.12.2015 (č.l. A-22 spisu). V tomto doplnění uvedl, že přikládá seznam závazků na 17 stranách s celkovou výší závazků 3.651.614,30 Kč a popření pohledávek dlužníkem. Na úvodní straně uvedl, že seznam je úplný a správný, když tento text je dopsán rukou na seznamu příloh, a dále připojil prohlášení o správnosti a úplnosti za text, v němž zdůvodnil popření pohledávek. Dále jsou přiložena salda účtů k 25.4.2015 -dle označení této přílohy se má jednat o seznamy závazků. Dle vysvětlení dlužníka v odvolání však v rozporu s tímto označením obsahuje saldo účtu 311000 pohledávky dlužníka. Jsou v něm uvedeny stejné subjekty jako v doplnění návrhu na č.l. A-20 spisu včetně uvedení subjektu METALL WORKING MACHINERY s.r.o. Brno až u salda účtu 315000. Šest dlužníků dlužníka

(OSTRAVAPOL BETA s.r.o. Ostrava, SIG-IMPEX s.r.o. Brno 2, AMT Automations-und Maschinenbautechnik s.r.o. Kuřim, KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. Brno, ATLAS Maschinen GmbH, Delmenhorst, ontec automation GmbH, Naila,) není označeno ani zde v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 IZ, když nejsou uvedena jejich sídla.

S ohledem na shora uvedený obsah insolvenčního spisu odvolací soud uzavírá, že závěr soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka pro nedostatky zákonných příloh podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ je zcela správný. Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení také přiléhavě zdůvodnil, proč nedostatky příloh brání dalšímu pokračování v insolvenčním řízení.

Přestože dlužník ve svém odvolání poskytl vysvětlení o tom, které analytické účty ze sald, které soudu předložil jako přílohu insolvenčního návrhu, obsahují jeho věřitele a které jeho dlužníky, po opakovaných doplněních insolvenčního návrhu nedostojí obsah příloh jeho insolvenčního návrhu požadavkům uvedeným ve shora citovaných ustanoveních insolvenčního zákona. Přitom dlužník byl opakovaně ve výzvách soudu prvního stupně, které mu byly řádně doručeny, poučen o tom, jaké náležitosti mají přílohy insolvenčního návrhu obsahovat, i to, jak mají být subjekty v těchto přílohách označeny. Dlužník namísto zpracování řádných příloh k insolvenčnímu návrhu připojil vždy pouze salda účtů (ve kterých nebyly subjekty označeny v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 insolvenčního zákona), ke kterým pak poskytl až v odvolání určité vysvětlení. Nicméně požadavkům na uvedení sídla svých dlužníků nedostál do doby vydání napadeného usnesení ani v odvolacím řízení. Přestože tedy soud prvního stupně, zřejmě s ohledem na tvrzení odvolatele nesprávně, považoval subjekty ATLAS Maschinen GmbH, Delmenhorst a ontec automation GmbH, Nalia za věřitele dlužníka, zatímco se jednalo o jeho dlužníky, uvedené neodstraněné vady příloh insolvenčního návrhu dlužníka odůvodňují jeho odmítnutí.

Námitky dlužníka ohledně přepjatého formalismu soudu prvního stupně nemohou obstát za situace, kdy sám dlužník požadavkům na přílohy insolvenčního návrhu nedostál, když původně uvedl jako své dlužníky pouze dva subjekty a následně v doplnění insolvenčního návrhu rozšířil tyto své dlužníky na počet sedmi, zatímco jednoho z původních dvou dlužníků zase zřejmě jako svého dlužníka neuvedl, když není uveden v saldu účtu 311000, ale v saldu účtu 315000. Navíc ani všechny své dlužníky, jak je již uvedeno výše, neoznačil v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Tyto nedostatky příloh neodstranil, přestože ho soud opakovaně k opravě vyzýval a poučoval ho o tom, co dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona mají přílohy obsahovat.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 IZ) a odvoláním napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 2. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu