2 VSOL 768/2015-A-13
KSBR 32 INS 7515/2015 2 VSOL 768/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: Lukáš Antoš, r. č. 871013/4257, U Zastávky 696/14, 696 01 Rohatec, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 7515/2015-A-8 ze dne 18. května 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 7515/2015-A-8 ze dne 18. května 2015 s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením insolvenční řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení podle § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil poté, co dospěl k závěru, že v době podání insolvenčního návrhu nebyly dány podmínky k tomu, aby bylo insolvenční řízení dlužníka zahájeno a vedeno u soudu v České republice, neboť český soud neměl mezinárodní příslušnost k projednání návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení, protože hlavní zájmy dlužníka jsou soustředěny v jiném členském státu Evropské unie.

Proti tomuto usnesení dlužník podal odvolání a namítal, že má závazky pouze v České republice, a proto by insolvenční řízení mělo být vedeno zde.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu 23. 3. 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ").

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody, které lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Krajský soud se zabýval otázkou mezinárodní příslušnosti k projednání návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení, přičemž podle údajů dlužníka jeho hlavní zájmy soustředěny ve Slovenské republice. Dlužník totiž ve Slovenské republice nyní již asi čtyři roky žije, má zde i dceru a od roku 2013 zde vykonává závislou činnost. V České republice dlužník nevlastní žádný nemovitý majetek ani zde od 30. 1. 2013 neprovozuje podnikatelskou činnost. S odkazem na Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení ) a judikáty obou vrchních soudů lze tedy uzavřít, že dlužník má na Slovenskou republiku jak ekonomické vazby, tak vazby rodinné, místo, kde se trvale zdržuje ve Slovenské republice, na adrese Koniarekova 26, 917 01 Trnava, je místem, odkud dlužník obvykle spravuje své zájmy, a je zjistitelné třetími osobami (bod 13 preambule Nařízení). Skutečnost, že dlužník má formálně místo trvalého bydliště na území České republiky a že zde má dluhy, tedy není relevantní. Insolvenční soud proto správně dospěl k závěru, že v době podání insolvenčního návrhu nebyly dány podmínky k tomu, aby insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno a vedeno u soudů v České republice, protože český soud neměl mezinárodní příslušnost k projednání návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení, neboť hlavní zájmy dlužníka jsou soustředěny v jiném členském státu Evropské unie. Jde neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, pro který insolvenční řízení nemůže proběhnout, a proto bylo krajským soudem dle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 427 IZ řízení důvodně zastaveno.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně

prostřednictvím Krajského soudu v Brně pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 9. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu