2 VSOL 766/2012-P63-9
KSBR 39 INS 15251/2010 2 VSOL 766/2012-P63-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MASO JIREX a.s., se sídlem Srbská 116/4, 612 00 Brno, identifikační číslo 28 61 53 95, o přihlášce pohledávky č. 63 věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., se sídlem 768 75 Loukov 201, identifikační číslo 26 92 00 69, rozhodl o odvolání věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.7.2012, č. j. KSBR 39 INS 15251/2010-P63-2, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 10.8.2012, č. j. KSBR 39 INS 15251/2010-P63-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně rozhodl, že v zahájeném insolvenčním řízení bude pokračovat namísto věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., 768 75 Loukov 201, identifikační číslo 26 92 00 69 s Ing. Tomášem Kučerou, Čechyňská 16, 602 00 Brno, správcem konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o., identifikační číslo 25 53 19 72.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně s odkazem na ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ) a ust. § 107 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) uvedl, že v průběhu zahájeného insolvenčního řízení nastala událost, která brání dosavadnímu věřiteli pokračovat v insolvenčním řízení, a to dříve než bylo toto řízení pravomocně skončeno. Tuto skutečnost vzal soud za prokázanou na základě rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.11.2011, č. j. 9 Cmo 10/2011-432. Vzhledem k tomu, že podnik PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. byl zahrnut do konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o., byla do konkursní podstaty úpadce zahrnuta i pohledávka dosavadního věřitele č. 63. Osobou oprávněnou jednat za úpadce je správce konkursní podstaty Ing. Tomáš Kučera, proto podle ust. § 107 odst. 3 o.s.ř. rozhodl, že v řízení bude dále pokračováno s tímto procesním nástupcem původního věřitele.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. Tvrdil, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil. Ing. Tomáš Kučera oznámil změnu věřitele s tím, že sepsal do majetkové podstaty podnik společnosti PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. Podle ust. § 18 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání, jakmile je věc, právo nebo jiná majetková hodnota zapsána do soupisu, může s ní nakládat pouze správce nebo osoba, již k tomu dal správce souhlas. Dále věřitel citoval ust. § 19 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání se závěrem, že nakládáním s pohledávkou se rozumí také výkon práv s ní spojených. Zdůraznil, že dosud neuplynula lhůta k podání vylučovací žaloby, proto nesmí správce s pohledávkou nakládat, tedy i vykonávat práva s ní spojená. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Podle ust. § 18 odst. 1 IZ, nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly. Podle odstavce 2, o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl. Podle odstavce 4, rozhodnutí podle odstavců 1 a 4 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Podle ust. § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř., jestliže účastník ztratil po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením. Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.

Ustanovení § 18 IZ upravuje (odlišně od ust. § 107a o.s.ř.) postup v případě, kdy v průběhu insolvenčního řízení nastane skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilosti být účastníkem řízení. Dojde-li ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení po podání přihlášky do insolvenčního řízení, je třeba aplikovat (vzhledem k absenci odlišné úpravy v insolvenčním zákoně) ust. § 107 o.s.ř. Jinak řečeno, ust. § 18 IZ řeší komplexně otázku změny účastníka řízení a pro rozhodnutí o této změně stanoví postup, který je speciální úpravou k procesnímu nástupnictví dle ust. § 107a o.s.ř.

Z obsahu přihlášky č. 63 věřitele č. 60 PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. vyplývá, že tento věřitel si podal v insolvenčním řízení dlužníka MASO JIREX a.s. přihlášku pohledávky, která byla doručena Krajskému soudu v Brně dne 12.9.2011. Pohledávku vyčíslil věřitel ve výši 2.535.188 Kč a jako právní důvod jejího vzniku uvedl, že na základě objednávek dodal odběrateli Jiřímu Rýznarovi masné výrobky, jejichž specifikace, včetně ceny, je uvedena na jednotlivých fakturách-dodacích listech potvrzených odběratelem. Na základě dohody o úhradě závazků dlužník uznal závazek Jiřího Rýznara za věřitelem s dohodou úhrady závazků ze dne 24.3.2010. Závazek přešel na dlužníka v souvislosti s nepeněžitým vkladem Jiřího Rýznara do společnosti dlužníka. Dále z obsahu spisu plyne, že podáním ze dne 10.7.2012 označeným jako oznámení o změně věřitele přihlášky č. 2 požádal Ing. Tomáš Kučera, správce konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o., aby soud usnesením rozhodl, že věřitelem č. 60 v insolvenčním řízení dlužníka MASO JIREX a.s. je Ing. Tomáš Kučera, správce konkursní podstaty SANPO s.r.o. V tomto oznámení tvrdil, že podnik PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. zahrnul do konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o., a proto i pohledávka vůči dlužníku MASO JIREX a.s. je sepsána v konkursní podstatě a on je jedinou osobou, která je oprávněna vystupovat ve věci přihlášky pohledávky č. 63. Dále uvedl, že dne 24.4.2006 byl do konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. sepsán soubor majetku z důvodu neúčinnosti právního úkonu, a to Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 4.3.2004 uzavřené mezi PŘEROVSKÝMI JATKAMI s.r.o. jako prodávajícím a M.H. s.r.o. jako kupujícím.

Společnost PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. podala žalobu na vyloučení věcí a pohledávek zapsaných do soupisu konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o., kterou Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 5.8.2009 zamítl a v odvolacím řízení tento rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 15.11.2011, č. j. 9 Cmo 10/2011-432. Důvodem k zamítnutí žaloby byla zejména absolutní neplatnost smlouvy o prodeji části podniku. K podání ze dne 10.7.2012 připojil správce rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.11.2011 a soupis konkursní podstaty ke dni 25.4.2012.

Na základě výše uvedených zjištění a úvah nelze podle odvolacího soudu dospět k jinému závěru, než že v posuzované věci soud prvního stupně nemohl aplikovat ust. § 107 o.s.ř., neboť přihlášku pohledávky podal u insolvenčního soudu věřitel PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., který neztratil v době po podání přihlášky do insolvenčního řízení způsobilost být účastníkem řízení. Pokud tedy soud prvního stupně vyhodnotil oznámení o změně věřitele Ing. Tomáše Kučery, správce konkursní podstaty SANPO s.r.o. ze dne 10.7.2012 jako podnět k rozhodnutí podle ust. § 107 o.s.ř., nebyl jeho postup správný. Kromě této vady je soudu prvního stupně nutno vytknout také nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí. V odůvodnění napadeného usnesení nejsou rozvedena všechna podstatná zjištění nutná pro posouzení věci, ani náležitě objasněny úvahy, jakými se soud při svém rozhodování řídil. V odůvodnění usnesení totiž soud prvního stupně pouze uvedl, že v průběhu zahájeného insolvenčního řízení nastala událost, která brání dosavadnímu věřiteli pokračovat v insolvenčním řízení, a to dříve než bylo toto řízení pravomocně skončeno. Tento závěr je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů především proto, že soud prvního stupně náležitě nehodnotil to, že v posuzované věci jde o řízení o přihlášce pohledávky věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., které bylo zahájeno v září 2011, přičemž dle tvrzení Ing. Tomáše Kučery, správce konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. sepsal tento správce do konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. soubor majetku již dne 24.4.2006 (tedy před zahájením řízení o přihlášce pohledávky věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o.). Také závěr soudu prvního stupně, že podnik PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. byl zahrnut do konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. a tím byla do konkursní podstaty zahrnuta i pohledávka dosavadního věřitele č. 63, nemá oporu v dosud provedených zjištěních. Ze soupisu konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. (připojeného k oznámení o změně věřitele ze dne 10.7.2012) neplyne nepochybně, že v tomto soupisu konkursní podstaty je zapsána také pohledávka přihlášená věřitelem PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. do insolvenčního řízení dlužníka MASO JIREX a.s. právě přihláškou pohledávky vedenou pod č. přihlášky 63.

Ze všech výše uvedených důvodů považuje odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně za částečně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a vydané na základě vadného postupu soudu. Proto odvolací soud toto usnesení zrušil podle ust. § 219 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. a podle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V tomto dalším řízení se bude muset soud prvního stupně znovu vypořádat s návrhem Ing. Tomáše Kučery, správce konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. ze dne 10.7.2012, neboť se nepochybně jedná o návrh na rozhodnutí soudu o tom, že věřitelem č. 60 v insolvenčním řízení dlužníka MASO JIREX a.s. je Ing. Tomáš Kučera, správce konkursní podstaty úpadce SANPO s.r.o. Přitom se soud neopomene zejména zabývat otázkou aktivní legitimace k podání tohoto návrhu ve smyslu § 18 IZ. Své nové rozhodnutí ve věci soud prvního stupně přesvědčivým a přezkoumatelným způsobem zdůvodní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu