2 VSOL 762/2015-B-144
KSOS 14 INS 35225/2013 2 VSOL 762/2015-B-144

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Librex, spol. s r.o., se sídlem Raisova 1066/6, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ: 47682779, o návrhu věřitele ALBI Česká republika a.s., se sídlem Thámova 289/13, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 49708368, na nařízení předběžného opatření proti jednateli dlužníka Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Raisova 1066/6, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, o odvolání Petra Bechera proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 14 INS 35225/2013-B-109, ze dne 31.3.2015,

tak to:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 14 INS 35225/2013-B-109, ze dne 31.3.2015 se zrušuje a řízení o nařízení tohoto předběžného opatření se z as ta vu je .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odův odně ní:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě vyhověl návrhu věřitele a nařídil předběžné opatření, kterým uložil jednateli dlužníka Petru anonymizovano , aby na náhradu škody, kterou způsobil věřiteli tím, že porušil svou povinnost dle § 98 insolvenčního zákona tím, že nepodal bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, složil do soudní úschovy u Krajského soudu v Ostravě na označený účet částku

1.400.000 Kč do 30 dnů ode dne doručení usnesení (odstavec I. výroku), dále uložil věřiteli, aby do 30 dnů od skončení insolvenčního řízení podal u příslušného soudu žalobu na náhradu škody vůči Petru anonymizovano (odstavec II. výroku). Dále rozhodl, že toto předběžné opatření je vykonatelné okamžikem doručení Petru anonymizovano (odstavec III. výroku).

Toto usnesení napadl Petr Becher odvoláním. Uvedl a podrobně zdůvodnil, proč má za to, že nebyly splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření, a navrhl, aby odvolací soud odvoláním napadené usnesení změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítne.

Navrhující věřitel se k odvolání Petra Bechera nevyjádřil.

Dříve, než odvolací soud o odvolání Petra Bechera rozhodl, vzal navrhující věřitel ALBI Česká republika a.s. podáním ze dne 20.5.2015 doručeným Krajskému soudu v Ostravě 1.6.2015 zcela zpět svůj návrh na vydání předběžného opatření a uvedl, že neuplatňuje náhradu nákladů řízení. V tomtéž podání vyjádřil Petr Becher souhlas se zpětvzetím tohoto návrhu a se zastavením řízení o nařízení předběžného opatření a uvedl, že neuplatňuje náhradu nákladů řízení a souhlasí s vrácením složené kauce ve výši 10.000 Kč navrhujícímu věřiteli.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Podle ustanovení § 222a odst. 2 o.s.ř., jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné; v takovém případě po právní moci usnesení pokračuje v odvolacím řízení.

Vzhledem k tomu, že v přezkoumávané věci bylo odvolání jednatelem dlužníka podáno jako osobou oprávněnou, včas a proti usnesení soudu prvního stupně, proti kterému je odvolání přípustné, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř. a zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření a řízení zastavil, když ještě před rozhodnutím odvolacího soudu navrhující věřitel vzal v celém rozsahu návrh na nařízení předběžného opatření zpět a jednatel dlužníka s tímto zpětvzetím vyjádřil souhlas.

O nákladech řízení o nařízení předběžného opatření rozhodl odvolací soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, když jak navrhující věřitel, tak jednatel dlužníka se výslovně práva na náhradu těchto nákladů řízení vzdali.

Při splnění zákonných podmínek rozhodne o vrácení jistoty navrhujícímu věřiteli soud prvního stupně samostatným usnesením po právní moci tohoto rozhodnutí odvolacího soudu (§ 75b odst. 4 o.s.ř., § 7 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 7. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu