2 VSOL 760/2015-A-8
KSOS 37 INS 10889/2015 2 VSOL 760/2015-A-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem v Karviné, Havířská 2455/55, PSČ 735 06, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.6.2015, č. j. KSOS 37 INS 10889/2015-A-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení. V důvodech tohoto rozhodnutí uvedl, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice doručeným insolvenčnímu soudu dne 24.4.2015, avšak u insolvenčního soudu bylo již dne 18.11.2008 zahájeno dosud pravomocně neskončené insolvenční řízení v totožné věci, které je vedeno pod sp. zn. KSOS 8 INS 4640/2008. Insolvenční soud proto postupoval podle § 83 a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a později zahájené řízení o téže věci zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že věc sp. zn. KSOS 8 INS 4640/2008 byla ji ukončena, neboť dne 19.2.2015 bylo vydáno usnesení o schválení konečné zprávy a rozvrhové usnesení. Dlužnice tedy může požádat o nové projednání věci. Poznamenala, že původní insolvenční správce s ní více než rok písemně ani telefonicky nekomunikuje. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a v insolvenčním řízení bylo pokračováno.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle § 103 o. s. ř., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1, věty první o. s. ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle § 83 odst. 1 o. s. ř., zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Insolvenční soud správně zjistil skutkový stav věci. Vyplývá z něj, že v nyní přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 16.4.2015, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 24.4.2015. Z insolvenčního rejstříku je však zřejmé, že u Krajského soudu v Ostravě bylo vedeno insolvenční řízení ve věci dlužnice již pod sp. zn. KSOS 8 INS 4640/2008, které bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice dne 18.11.2008. V tomto řízení insolvenční soud usnesením ze dne 25.11.2008 zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenčního správce a povolil dlužnici řešení úpadku oddlužením. Oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře pak schválil usnesením ze dne 9.1.2009. V průběhu řízení bylo schválené oddlužení dlužnice zrušeno, na její majetek byl prohlášen konkurs, který byl řešen jako konkurs nepatrný. Usnesením ze dne 19.2.2015 insolvenční soud schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce a rozvrhl čistý výtěžek zpeněžené majetkové podstaty. Insolvenční správce Mgr. Vladimír Trnavský, Ph.D. ve své zprávě ze dne 19.5.2015 sdělil, že rozvrhové usnesení bylo splněno. Rozhodnou skutečností je dále to, že usnesením ze dne 26.5.2015, č. j. KSOS 8 INS 4640/2008-B-51 byl konkurs na majetek dlužnice zrušen po splnění rozvrhového usnesení a insolvenční správce byl zproštěn funkce. Toto posledně zmíněné usnesení nebylo napadeno odvoláním a nabylo právní moci dne 16.6.2015.

Řízení vedená u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSOS 37 INS 10889/2015 a sp. zn. KSOS 8 INS 4640/2008 jsou řízeními o insolvenčním návrhu dlužnice. Jsou tedy řízeními ve stejné věci, týkají se téže osoby a stejný je i předmět řízení.

Proto postupoval insolvenční soud správně, pokud se při posuzování podmínek řízení zabýval překážkou zahájeného řízení ve smyslu § 83 odst. 1 o. s. ř. Úprava obsažená v tomto ustanovení totiž zakazuje, aby o stejné věci probíhalo současně více řízení. Pokud taková situace nastane, překážka zahájeného řízení (litispendence) brání tomu, aby se pokračovalo v řízení, které bylo zahájeno později.

V přezkoumávané věci je však zásadní skutečností to, že v průběhu odvolacího řízení překážka věci zahájené odpadla, neboť řízení o dřívějším insolvenčním návrhu dlužnice bylo pravomocně skončeno. Za této situace lze uzavřít, že v době rozhodování odvolacího soudu již není dán neodstranitelný nedostatek podmínky řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. Proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že insolvenční řízení se nezatavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu