2 VSOL 757/2015-A-39
KSBR 38 INS 24890/2013 2 VSOL 757/2015-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolnoveská 59, Fryšták-Dolní Ves, PSČ 763 16, identifikační číslo 68602863, zastoupeného Mgr. Milanem Fritzem, advokátem se sídlem Masarykova 65, Holešov, PSČ 769 01, o insolvenčním návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 24890/2013-A-22 ze dne 27. 5. 2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Marka Konečného, se sídlem Šrámková 481, Zlín-Malenovice (výrok III.), vyslovil související výroky IV. až IX. podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok X.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční navrhovatel má za dlužníkem pohledávku ve výši 1.804.656,13 Kč, která byla zesplatněna ke dni 26. 11. 2012, tedy pohledávku po splatnosti po dobu delší než 3 měsíce, a ohledně které dlužník plnění na tuto pohledávku nijak nezpochybnil. Insolvenční navrhovatel tak svou splatnou pohledávku za dlužníkem osvědčil. Dále za dlužníkem mají splatné vykonatelné pohledávky věřitelé Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (ve výši 560.573 Kč, na kterou dle svého tvrzení dlužník zaplatil částku 69.048 Kč), Michal Magyari (č. P5) dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve Zlíně č. j. EPR 16077/2014-4 ze dne 17. 7. 2012 (nejméně ve výši 9.680 Kč, na kterou dlužník plnil částku 2.400 Kč), Vítězslav Pechtor (č. P6) dle rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 19 C 385/2001-22 ze dne 17. 1. 2012 (nejméně ve výši 18.880 Kč, na kterou dlužník plnil částku 2.000 Kč), EGT Express CZ s.r.o. (č. P7) dle rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 41 C 90/2011-34 ze dne 27. 9. 2012 (nejméně ve výši 30.046 Kč, na kterou dlužník plnil 3.000 Kč), Eurotas, s.r.o. (č. P8) dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve Zlíně č. j. EC 116/2009-P ze dne 3. 12. 2009 (nejméně ve výši 20.389,04 Kč, na kterou dlužník plnil 3.000 Kč), dále mají splatné pohledávky věřitelé Roman Kučera (č. P9) ve výši 7.641,20 Kč a EURO CAR Zlín s.r.o. (č. P11) nejméně ve výši 32.957 Kč, kteří exekuční tituly nedoložili, přičemž i na pohledávky těchto věřitelů dlužník plnil toliko částečně (každému 3.000 Kč). Dlužník tak má více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nejméně ve výši 2.447.901,17 Kč, které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník rovněž nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník je proto v úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a písm. d) IZ. Se svou obranou dlužník nebyl úspěšný, naopak v řízení byly prokázány skutečnosti osvědčující jeho úpadek. Soud proto rozhodl o úpadku dlužníka podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ a současně rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ, neboť návrh na povolení reorganizace ani návrh na povolení oddlužení dlužník nepodal.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že jeho úpadek nebyl osvědčen, neboť soud prvního stupně správně nevyhodnotil jeho podání, v němž specifikuje svá aktiva, tedy nemovitý majetek v hodnotě přesahující 5.000.000 Kč a další movitý majetek v hodnotě přibližně 200.000 Kč. Domnívá se, že je schopen své závazky uhradit spíše za situace, že bude dále podnikat, než kdyby měly být uhrazeny ze zpeněžení jeho majetku v konkursu. Podle jeho názoru insolvenční navrhovatel mohl postupovat cestou exekuce, čímž by došlo k plnému uspokojení jeho pohledávky, jeho insolvenční návrh je tak bezdůvodný. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a řízení o insolvenčním návrhu zastavil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), zopakoval a doplnil dokazování a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost).

Podle § 3 odst. 2 IZ, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.

Podle § 136 odst. 1 IZ, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 141 odst. 1 IZ, proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že věřitel Česká spořitelna, a.s. podal u soudu prvního stupně dne 6. 9. 2013 insolvenční návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu uvedl, že má za dlužníkem splatnou vykonatelnou pohledávku v celkové výši 1.804.656,13 Kč ze smlouvy o úvěru č. 668-89-07 ze dne 26. 3. 2007, na základě které dlužníkovi poskytl úvěr ve výši 2.600.000 Kč, který dlužník řádně nesplácel, a proto se stal dluh splatný ke dni 6. 4. 2011. Dne 25. 7. 2011 dlužník podepsal exekutorský zápis, ve kterém se dohodl na úhradě dluhu formou měsíčních splátek, a to první splátky ve výši 7.450 Kč, druhé a dalších splátek vždy ve výši 25.002 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 25. 8. 2011. Dlužník však dosud uhradil částku 457.486 Kč, naposledy dne 26. 7. 2013. Dlužník je tak v prodlení s úhradou celkem 6 splátek. Dluh se stal splatný i na základě exekutorského zápisu, když v souladu s exekutorským zápisem nebyla včas uhrazena splátka za září 2012, která byla uhrazena až dne 26. 11. 2012, tedy po uplynutí nejzazšího termínu pro úhradu splátky, tj. dne 25. 11. 2012, a proto ode dne 26. 11. 2012 je pohledávka vykonatelná a splatná v celé neuhrazené výši. Pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitostem dlužníka zapsaným na LV č. 1652 pro k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták. Jako dalšího věřitele označil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky s vykonatelnou pohledávkou ve výši 69.480 Kč splatnou dne 28. 11. 2012. Dlužník se podáním doručeným soudu dne 24.3.2014 vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitele tak, že od 23. 8. 2011 do 21. 3. 2014 z celkového počtu 31 splátek uhradil 28 splátek, z toho 3 splátky po splatnosti dle dohody. K pohledávce věřitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se vyjádřil tak, že částka 69.480 Kč byla blokována na účtu jeho manželky od srpna 2013, přestože mohla být již dávno uhrazena, na základě písemného souhlasu manželky s výplatou byla provedena srážka ve prospěch tohoto věřitele. Dále se vyjádřil k pohledávkám věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení č. přihlášek P2 až P16, P18 až P20 tak, že s věřiteli dluhy průběžně řeší, nadále podniká, v případě insolvence by mu byl zrušen zcela zdroj příjmů. Usnesením č. j. KSBR 38 INS 24890/2013-A-10 ze dne 4.8.2014 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců s poučením o obsahových náležitostech těchto seznamů. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 12.8.2014, seznamy dlužník nedoložil.

Odvolací soud provedl v odvolacím řízení důkaz listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti:

Ze smlouvy o úvěru č. 668-89-07 ze dne 26. 3. 2007, že tuto smlouvu uzavřeli Česká spořitelna, a.s. jako věřitel a Ivo Odložilík jako dlužník. Předmětem smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníku peněžní prostředky až do výše 2.600.000 Kč za účelem nákupu a rekonstrukce nemovitostí s tím, že za první období úroková sazba činí 5,10 % ročně, úvěr je splatný ke dni 30. 6. 2017 ve splátkách ve výši 21.600 Kč měsíčně, první splátka bude zaplacena dne 31. 7. 2007 a poslední splátka ve výši 29.600 Kč dne 30. 6. 2017.

Z exekutorského zápisu č. j. 132 EZ 4940/2011 ze dne 25. 7. 2011 sepsaného Mgr. Martinem Hančlem, exekutorským koncipientem pověřeným JUDr. Janem Fendrychem, se soudním exekutorem Exekutorský úřad Praha 2, že účastníky tohoto exekutorského zápisu jsou Česká spořitelna, a. s. jako osoba oprávněná, Ivo Odložilík jako osoba povinná č. 1 a Jitka Odložilíková jako osoba povinná č. 2. Dle první části, článku prvního osoba povinná č. 2 podpisem tohoto exekutorského zápisu přistupuje k závazku osoby povinné č. 1 vůči osobě oprávněné ve výši 2.015.705,23 Kč. Osoby povinné prohlašují, že závazek vzniklý ze smlouvy o úvěru nesplnili řádně a včas a ke dni 26. 7. 2011 dluh činí dluh (pohledávka č. 226171419)

částku 2.015.705,23 Kč, z toho jistina 1.813.455,38 Kč a smluvní úroky z prodlení 191.670,65 Kč, poplatky 3.129,20 Kč a náklady za sepis ve výši 7.450 Kč. Nesplacená jistina bude úročena dle dohody osoby oprávněné a osob povinných smluvním úrokem z prodlení ve výši 7,25 % ročně ode dne následujícího po dni sepsání exekutorského zápisu do zaplacení celé jistiny pohledávky. Dle první části, článku druhého osoby povinné uznávají svůj závazek vůči osobě oprávněné co do důvodu a výše a zavazují se zaplatit jej v 97 měsíčních splátkách pod ztrátou výhody tří splátek. První splátka je ve výši 7.450 Kč a bude použita na úhradu nákladů za sepis zápisu, druhá a následující splátky budou použity na úhradu pohledávky a jsou vždy ve výši 25.002 Kč, výše poslední splátky je rovna nesplacenému zůstatku této pohledávky, splátky jsou splatné vždy k 25. dni v měsíci, přičemž první splátka je splatná dne 25. 8. 2011. V případě, že osoby povinné neuhradí osobě oprávněné splátku uvedenou v článku druhém bodu 2. tohoto zápisu ani v termínech splatnosti dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců po splatnosti této splátky, stává se splatný celý do té doby neuhrazený závazek osob povinných. Dle druhé části osoby povinné prohlašují, že pro případ nesplnění závazku dle tohoto exekutorského zápisu dávají výslovný souhlas, aby tento exekutorský zápis byl přímo vykonatelný tak, aby i bez předchozího rozhodnutí v nalézacím soudním řízení mohl být použit jako exekuční titul pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo nařízení exekuce provedené exekutorem anebo může být použit jako podklad pro jiný způsob vymáhání pohledávky.

Ze seznamu splátek úvěru za období od 1.9 2011 do 6.9.2013, že dlužník na úvěr dle úvěrové smlouvy (č. pohledávky 226171419) zaplatil částku 25.002 Kč ve dnech 23.9.2011, 25.10.2011, 25.11.2011, 31.1.2012, 2.3.2012, 26.3.2012, 20.4.2012, 25.5.2012, 29.6.2012, 31.7.2012, 27.8.2012, 27.9.2012, 26.11.2012, 23.1.2013 (dvě platby), 25.3.2013, 7.6.2013 a 26.7.2013 (tři platby), které byly zaúčtovány na splátky jistiny po splatnosti s výjimkou dvou plateb uhrazených dne 26. 7. 2013, které byly zaúčtovány na splátku úroku.

Z elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve Zlíně č. j. EPR 16077/2012-4 ze dne 17.7.2012, že tímto elektronickým platebním rozkazem byla uložena dlužníku povinnost zaplatit Michalu Magyarimu částku 2.400 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 2.400 Kč od 8.1.2012 do zaplacení a náklady řízení ve výši 7.280 Kč, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.8.2012 a je vykonatelné.

Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 41 C 90/2012-34 ze dne 27.9.2012, že tímto rozsudkem byla uložena dlužníku povinnost zaplatit společnosti EGT Express CZ s.r.o. částku 16.200 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 16.200 Kč od 21.2.2012 do zaplacení a náklady řízení v částce 13.846 Kč, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.11.2012 a vykonatelnosti dne 11.11.2012.

Z elektronického platebního rozkazu Okresní soud ve Zlíně č. j. 20 EC 116/2009-5 ze dne 3.12.2009, že tímto elektronickým platebním rozkazem byla dlužníku uložena povinnost zaplatit společnosti Eurotas, s.r.o. částku 11.000 Kč s 8,5% úrokem z prodlení ročně od 26.10.2009 do 3.12.2009 a od 4.12.2009 do zaplacení s ročním úrokem ve výši, která pro každé jednotlivé kalendářní pololetí trvání prodlení odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšeného o sedm procentních bodů a platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, dále náhradu nákladů řízení ve výši 11.926 Kč, toto rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 13.1.2010.

Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 19 C 53/2013-27 ze dne 2.5.2013, že tímto rozsudkem byla uložena dlužníku povinnost zaplatit Romanu Kučerovi částku 2.400 Kč se 7% ročním úrokem z prodlení od 2.3.2012 do zaplacení a náklady řízení ve výši 5.154 Kč, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.6.2013 a vykonatelnosti dne 14.6.2013.

Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 19 C 385/2011-22 ze dne 17.1.2012, že tímto rozsudkem byla uložena povinnost dlužníku zaplatit Vítězslavu Pechtorovi částku 6.000 Kč se 7,75 % ročním úrokem z prodlení od 16.8.2011 do zaplacení a náklady řízení ve výši 12.880 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.2.2012.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 14.8.2015, včetně seznamu přihlášek č. P1 až P71, že pod č. přihlášky P1 je přihlášena pohledávka věřitele České spořitelny, a.s. ve výši 1.728.401,53 Kč, z toho vykonatelná ve výši 1.363.419,38 Kč, pod č. přihlášky P5 je přihlášena vykonatelná pohledávka věřitele Michala Magyari ve výši 10.951,17 Kč, pod č. přihlášky P6 je přihlášena vykonatelná pohledávka věřitele Vítězslava Pechtora ve výši 19.839 Kč, pod č. přihlášky P7 je přihlášena pohledávka věřitele EGT Expres CZ s.r.o. ve výši 32.041,04 Kč, z toho ve výši 30.046 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky č. P8 je přihlášena pohledávka věřitele Eurotas, s.r.o. ve výši 20.389,04 Kč, z toho ve výši 8.910 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky P9 je přihlášena pohledávka věřitele Romana Kučery ve výši 7.641,20 Kč, z toho ve výši 2.400 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky č. P11 je přihlášena pohledávka věřitele EURO CAR Zlín s.r.o. ve výši 35.451,70 Kč, z toho ve výši 32.957 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky P48 je přihlášena pohledávka věřitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ve výši 590.750,60 Kč, z toho ve výši 452.700 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky P52 je přihlášena pohledávka věřitele s Autoleasing, a.s. ve výši 917.095,61 Kč, z toho ve výši 559.813 Kč jako pohledávka vykonatelná, pod č. přihlášky P67 je přihlášena vykonatelná pohledávka věřitele České správy sociálního zabezpečení ve výši 3.761.323,20 Kč, pod č. přihlášky P69 je přihlášena pohledávka věřitelky Jitky Odložilíkové ve výši 961.117 Kč. Všechny tyto pohledávky dlužník uznává.

Z výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 1652 pro k. ú. Dolní Ves a obec Fryšták, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, že dlužník a jeho manželka Jitka Odložilíková mají ve společném jmění manželů nemovitosti, a to pozemek parc. č. 305 zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 59, pozemky parc. č. 304 zahrada a parc. č. 307 zahrada. Na nemovitostech váznou zástavní práva ve prospěch věřitelů České spořitelna, a.s. pro pohledávku ve výši 2.600.000 Kč s příslušenstvím, JS Trading CZ, a.s. pro pohledávku ve výši 32.116 Kč s příslušenstvím, TIREX, s.r.o. pro pohledávku ve výši 91.371 Kč s příslušenstvím, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky pro pohledávky ve výši 116.652 Kč, 123.826 Kč, 90.391 Kč a 45.498 Kč s příslušenstvím, OMV Česká republika s.r.o. pro pohledávku ve výši 360.197,41 Kč s příslušenstvím, DAS Transport s.r.o. pro pohledávku ve výši 7.435 Kč s příslušenstvím, Eurotas, s.r.o. pro pohledávku ve výši 11.000 Kč s příslušenstvím, Vizocargo s.r.o. pro pohledávku ve výši 296,65 Kč s příslušenstvím, Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín pro pohledávky ve výši 381.172 Kč, 376.650 Kč, 1.055.234,20 Kč, 221.925 Kč, 71.333 Kč, 36.348 Kč s příslušenstvím, Petr Korola pro pohledávku ve výši 10.000 Kč s příslušenstvím, SMART Capital, a.s. pro pohledávku ve výši 18.400 Kč s příslušenstvím, Vítězslav Pechtor pro pohledávku ve výši 6.000 Kč s příslušenstvím, ESSOX s.r.o. pro pohledávku ve výši 26.190,15 Kč s příslušenstvím, PARAGAN s.r.o. pro pohledávku ve výši 15.032 Kč s příslušenstvím, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro pohledávky ve výši 42.220 Kč, 33.484 Kč a 15.892 Kč s příslušenstvím, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. pro pohledávku ve výši 8.934,80 Kč s příslušenstvím, M stolárna s.r.o. pro pohledávku ve výši 27.000 Kč s příslušenstvím, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky pro pohledávku ve výši 41.371 Kč s příslušenstvím, Michal Magyari pro pohledávku ve výši 2.400 Kč s příslušenstvím, s Autoleasing, a.s. pro pohledávku ve výši 559.813 Kč s příslušenstvím, EGT Express CZ s.r.o. pro pohledávku ve výši 16.200 Kč s příslušenstvím, DUŠAN ŠINDELÁŘ-TRANS s.r.o. pro pohledávku ve výši 6.000 Kč s příslušenstvím, KERAM trans s.r.o. pro pohledávku ve výši 4.000 Kč s příslušenstvím, Marie Kovaříková pro pohledávky ve výši 98.773 Kč a 6.580 Kč s příslušenstvím, Grande Furioso s.r.o. pro pohledávku ve výši 6.000 Kč s příslušenstvím, Monika Baťková pro pohledávku ve výši 125.000 Kč s příslušenstvím, Ing. Jozef Záhumenský pro pohledávku ve výši 4.902,95 Kč s příslušenstvím, Roman Kučera pro pohledávku ve výši 2.400 Kč s příslušenstvím, POSPIEH SD, s.r.o. pro pohledávku 4.760 Kč s příslušenstvím. Tito věřitelé, s výjimkou České spořitelny, a.s. vymáhají své pohledávky v exekučním řízení, exekuce byly nařízeny usneseními Okresního soudu ve Zlíně ze dne 12.12.2008, 26.11.2008, 14.5.2009, 4.1.2010, 6.1.2010, 29.3.2010, 4.6.2010, 10.8.2010, 7.10.2010, 5.5.2011, 30.7.2011, 29.9.2011, 20.1.2012, 17.2.2012, 15.3.2012, 20.3.2012, 2.4.2012, 4.4.2012, 5.4.2012, 22.6.2012, 16.8.2012, 14.11.2012, 17.12.2012, 19.12.2012, 25.1.2013.

Na základě shora uvedených skutkových zjištění, jakož i správných skutkových zjištění učiněných soudem prvního stupně (na která pro stručnost odůvodnění odvolací soud odkazuje), odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že věřitel jako insolvenční navrhovatel osvědčil splatnou pohledávku za dlužníkem nejméně ve výši 1.728.401,53 Kč (v přihlášené výši), když v souladu se smluvním ujednáním v exekutorském zápisu došlo k zesplatnění dluhu z titulu nezaplacení splátky ve výši 25.002 Kč v měsíci září 2012, která měla být zaplacena dne 25.9.2012, avšak byla zaplacena až dne 26.11.2012 (po uplynutí splatnosti dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců po splatnosti této splátky). Je tedy zřejmé, že závazek dlužníka vůči věřiteli je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník jej neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Svou pohledávku věřitel do insolvenčního řízení dlužníka i přihlásil.

Odvolací soud rovněž přisvědčuje správnému závěru soudu prvního stupně, že dlužník má splatné závazky i vůči dalším věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka pod č. přihlášky P5, P6, P7, P8, P9 a P11 (ze kterých soud prvního vyšel pro osvědčení úpadku dlužníka), které i dlužník uznává, přičemž jde o závazky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Nadto z dokazování provedeném v odvolacím řízení má odvolací soud za prokázáno, že dalšími věřiteli se splatnými pohledávkami za dlužníkem jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s pohledávkou ve výši 590.750,60 Kč (P48), s Autoleasing a.s. s pohledávkou ve výši 917.095,61 Kč (P52), Česká správa sociálního zabezpečení s pohledávkou ve výši 3.761.323,20 Kč, Jitka Odložilíková s pohledávkou ve výši 968.117 Kč, tedy pohledávkami, jejichž výše přesahuje částku 6.000.000 Kč, přičemž i tyto závazky dlužník uznává.

K obraně dlužníka, že jeho věřitelé se mohou uspokojit z jeho jediného majetku, a to nemovitostí (zapsaných na LV č. 1652 pro k.ú. Dolní Ves a obec Fryšták) v hodnotě 5.000.000 Kč a movitých věcí v hodnotě přibližně 200.000 Kč, odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4462/2011 ze dne 26.1.2012 (zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 83/2012). V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uzavřel, že věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Obrana dlužníka s poukazem na zpeněžitelný (exekuci nebo výkonem rozhodnutí dosažitelný) majetek, z nějž lze uspokojit pohledávky, jimiž má být osvědčen jeho úpadek, je přitom možná, když to, zda je dlužník k úhradě svých splatných pohledávek schopen , je nepochybně závislé nejen na výši částek, jež má k dispozici v hotovosti nebo na účtech, nýbrž i na posouzení, zda je schopen k takové úhradě využít i jiných aktiv (věcí, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot). Je-li dána některá ze skutkových podstat popsaných v ustanovení § 3 odst. 2 IZ zakládající vyvratitelnou domněnku dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, vede to jen k tomu, že na dlužníka (po dobu, po kterou domněnka trvá) přechází povinnost tvrzení a důkazní povinnost ohledně skutečnosti, že k úhradě svých splatných závazků schopen je. Dlužník vyvrátí domněnku platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 IZ, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené). Obdobný závěr přijal Nejvyšší soud i v rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 113/2013 ze dne 12.12.2013 (zveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 45/2014), ve kterém uzavřel, že při zkoumání schopnosti dlužníka hradit pohledávky věřitelů osvědčené při rozhodování o úpadku dlužníka je podstatné, zda by je věřitelé mohli bez obtíží vymoci z dlužníkova majetku výkonem rozhodnutí (exekucí), kdyby exekuční titul měli.

Na základě shora uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že věřitelé dlužníka nemohou vydobýt své splatné pohledávky za dlužníkem výkonem rozhodnutí (exekucí) bez obtíží, když tito vedou na majetek dlužníka (nemovitosti) exekuce již dlouhodobě (od roku 2008) a zjevně bezúspěšně. Přitom další majetek dlužníka (movité věci) má vzhledem k výši jeho shora uvedených závazků zcela nedostačující hodnotu (tvrzenou dlužníkem). Podle odvolacího soudu lze proto uzavřít, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ a písm. d) IZ. Dlužník má totiž závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma), které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, a dále na výzvu soudu nepředložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců podle ustanovení § 104 IZ. Dlužník tak domněnku platební neschopnosti nevyvrátil, naopak v řízení bylo prokázáno, že není schopen své splatné závazky (jež má odvolací soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené) uhradit ze svého majetku.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení ve výrocích I., II. a III. podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, když napadené rozhodnutí shledal správným i ve výrocích o ustanovení insolvenčního správce a o způsobu řešení úpadku dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhujícímu věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu