2 VSOL 755/2016-B-67
KSOL 10 INS 13800/2012 2 VSOL 755/2016-B-67

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Litovli, nám. Př. Otakara 778/1b, PSČ 784 01, korespondenční adresa Olomouc, Masarykova třída 58, PSČ 779 00, identifikační číslo 65911229, o zrušení konkursu na majetek dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 3.5.2016, č. j. KSOL 10 INS 13800/2012-B-61,

takto:

Odvolání dlužníka s e o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) zrušil konkurs dlužníka z důvodu nepostačujícího majetku (bod I. výroku) a deklaroval, že odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje byly uhrazeny z majetkové podstaty (bod II. výroku).

Insolvenční soud rozhodl o zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), když dospěl k závěru, že výtěžek konkursu je zcela nedostatečný k uspokojení přihlášených nezajištěných věřitelů, což vyplývá z údajů obsažených ve schválené konečné zprávě.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že během celého insolvenčního řízení byla provedena jediná věc, a to prodej domu na adrese Měrotín 72. Ohledně tohoto prodeje byla před dvěma lety podána žaloba, v jejíž věci nebylo zatím učiněno ničeho. Dále dlužník uvedl, že upozorňoval soud, že insolvenční správce nečiní nic pro vymožení pohledávek dlužníka, neoslovil ani jednoho jeho dlužníka a do seznamu nebyl zapsán ani jeden jeho dlužník, ač byla celá agenda isir.justi ce.cz odevzdána insolvenční kanceláři. Dlužník insolvenčního správce neviděl, insolvenční správce s ním ani nechtěl jednat a dlužník neměl možnost nakládat se svými osobními věcmi.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Dlužník svým odvoláním napadl pouze bod I. výroku usnesení insolvenčního soudu, když proti rozhodnutí o odměně insolvenčního správce a náhradě jeho hotových výdajů samostatně nebrojí. Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda dlužník je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí, kterým byl zrušen konkurs na jeho majetek.

Podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ, insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Podle § 309 odst. 2 IZ, mohou proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Podle § 218 písm. b) o. s. ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Odvolací soud ve své rozhodovací praxi ustáleně zastává názor, že gramatickým výkladem § 309 odst. 2 IZ nelze dospět k jinému závěru než k tomu, že právo podat odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, svědčí pouze insolvenčnímu správci a přihlášeným věřitelům. Za existence speciální úpravy obsažené v insolvenčním zákoně (§ 7 odst. 1 IZ) nelze subjektivní právo dlužníka podat odvolání proti předmětnému usnesení insolvenčního soudu dovozovat z obecné úpravy § 201 o. s. ř., která dává právo odvolání proti soudnímu rozhodnutí každému účastníkovi řízení, kterým mu byla tímto rozhodnutím způsobena újma. K tomu srovnej např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.9.229, č. j. KSBR 37 INN 2955/2008, 3 VSOL 207/2009-B-29 nebo ze dne 23.9.2013, č. j. KSOS 8 INS 2014/2012, 3 VSOL 620/2013-B-71.

Lze tedy uzavřít, že dlužník, ačkoli je podle § 14 odst. 1 IZ účastníkem tohoto insolvenčního řízení a předmětné usnesení se týká jeho práv, nemá podle § 308 odst. 1 IZ subjektivní právo podat odvolání proti výroku I. usnesení, kterým insolvenční soud zrušil konkurs na jeho majetek. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání dlužníka odmítl, aniž by se věcně zabýval správností napadeného rozhodnutí insolvenčního soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu