2 VSOL 755/2015-B-34
KSBR 24 INS 27942/2013 2 VSOL 755/2015-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: EB-BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, Pražákova 52, PSČ 619 00, IČO: 26958635, o insolvenčním návrhu věřitele: Jiří Pavlů, narozeného 3. ledna 1961, bytem Černá Hora-Bořitov, Pod kostelem 51, PSČ 679 21, o odvolání insolvenčního správce: Mgr. Michal Gruber, se sídlem v Brně, Divadelní 4, PSČ 602 00, IČ: 66246466 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 27942/2013-B-26 ze dne 20. dubna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 27942/2013-B-26 ze dne 20. dubna 2015 s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením uložil insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi pořádkovou pokutu ve výši Kč 5.000 Kč, neboť insolvenční správce ani přes opakovanou výzvu insolvenčního soudu nepředložil vyjádření k podání Jiřího Pavlů a zprávu o své činnosti a o stavu insolvenčního řízení a nesplnil tak povinnosti uložené mu soudem.

Proti tomuto usnesení podal správce odvolání s odůvodněním, že svoji zprávu IS soudu podal dne 17.4.2015, ke dni vydání rozhodnutí tak svoji povinnost, jejíž nesplnění mi v napadeném usnesení soud vytýká, již splnil. Žádal proto, aby krajský soud v rámci autoremedury napadené rozhodnutí zrušil.

Krajský soud odmítl a věc předložil soudu odvolacímu.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání podal věřitel jako oprávněná osoba a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení dne 8.10.2013 je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1.1.2014 (dále jen IZ). Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.). Podle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenčnímu správci, který nesplnil soudem uloženou povinnost nebo řádně naplní jiné své povinnosti, uložit insolvenční soud pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

K základním zásadám insolvenčního řízení patří, že toto řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Tyto zásady platí pro veškeré subjekty účastnící se řízení, tedy i pro insolvenční správce.

Z obsahu zřetelně vyplývá, že správce dlouhodobě a opakovaně přes upozornění a výzvy soudu neplnil řádně své povinnosti (v podrobnostech se odkazuje na odůvodnění napadeného rozhodnutí), proto krajský soud důvodně přikročil k sankci na spodní hranici zákonného rozmezí. Skutečnost, že těsně před vydáním napadeného rozhodnutí dne 20. dubna 2015 správce dne 17. dubna 2015 doručil soudu zprávu: Sděluji soudu, že pohledávky dle § 169 IZ byly již uhrazeny. Dále šetření ohledně úkonů dlužníka. Účetnictví dlužníka je stále u Policie ČR. , na věci nic nemění. Jednak správce své povinnosti dlouhodobě zanedbával, jednak zmíněná zpráva není řádným splněním žádaného (insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci, aby se ve lhůtě 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k podání věřitele Jiřího Pavlů ze dne 9. února 2015 a současně podal zprávu o své činnosti a o stavu insolvenčního řízení).

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Vladimíra Kvapilová předseda senátu