2 VSOL 755/2012-B-72
KSOS 38 INS 890/2009 2 VSOL 755/2012-B-72

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 666/7, 747 28 Štěpánkovice, o návrhu věřitele REALIS-INVEST, s.r.o., se sídlem Svojsíkova 2/1596, 708 00 Ostrava-Poruba, identifikační číslo osoby 25 87 24 78, na svolání schůze věřitelů a odvolání zástupce věřitelů, rozhodl o odvolání věřitele REALIS-INVEST, s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.7.2012, č. j. KSOS 38 INS 890/2009-B-57,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrhy věřitele REALIS-INVEST, s.r.o. na svolání schůze věřitelů (výrok I.) a na odvolání zástupce věřitelů (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že věřitel v návrhu na svolání schůze věřitelů a odvolání zástupce věřitele z jeho funkce tvrdil, že je podílovým spoluvlastníkem nemovitosti v katastrálním území Štěpánkovice se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/3 a další spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/3 patřící dlužnici byl sepsán do majetkové podstaty. Dosud neobdržel vyjádření správkyně, jakým způsobem bude vyřešeno majetkové spoluvlastnictví, když na její nabídku na odkup nemovitostí již věřitel odpověděl. Proto požádal o svolání schůze věřitelů k řešení situace, kdy neustálým prodlužováním a nekompetentním jednáním správkyně dochází ke zbytečnému prodlužování celého řízení a tím ke zkracování výše možného uspokojení všech ostatních věřitelů. Dále uvedl, že z průběhu řízení nevyplývá, že zástupce věřitelů řádně dohlíží na činnosti správkyně a zda průběh konkursního řízení probíhá zákonným způsobem a proto navrhl jeho odvolání. Soud prvního stupně zjistil, že do insolvenčního řízení se přihlásilo 17 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 3.395.434,25 Kč. REALIS-INVEST, s.r.o. je evidován jako věřitel č. 1 s přihláškou pohledávky ve výši 8.468,73 Kč, což činí 0,25% z celkové výše přihlášených pohledávek. Na schůzi věřitelů konané dne 8.9.2009 byl zástupcem věřitelů zvolen UniCredit Bank Czech Republic a.s., který je zajištěným věřitelem č. 16. Podle soudu je nutným předpokladem ke svolání schůze věřitelů soudem návrh podaný alespoň dvěma věřiteli, jejichž pohledávky počítané podle výše činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek. V tomto případě podal návrh pouze věřitel, a soud jím není vázán. Dále uvedl, že schůzi věřitelů nesvolá ani z vlastní iniciativy, neboť věřitelem uváděný důvod (vyřešení majetkového spoluvlastnictví, resp. prodej spoluvlastnického podílu sepsaného do majetkové podstaty) nepřipadá schůzi věřitelů, ale tato otázka musí být vyřešena stávajícími spoluvlastníky, tj. insolvenční správkyní a oprávněnými z předkupního práva, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku za současného respektování zásad insolvenčního řízení. Soud prvního stupně neshledal ani žádné důležité důvody pro odvolání dosavadního zástupce věřitelů, když tento v průběhu řízení poskytuje potřebnou součinnost insolvenční správkyni při výkonu její funkce, a to včetně úkonů směřujících ke zpeněžení spoluvlastnického podílu k nemovitostem sepsaného v majetkové podstatě. Z těchto důvodů soud oba věřitelovy návrhy zamítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel REALIS-INVEST, s.r.o. Tvrdil, že v dané věci je dohlížecí činnost zástupce věřitelů nedostatečná, když správkyně hrubě porušovala své povinnosti a stále trvá na svém nepravdivém tvrzení, že od léta 2011 aktivně jedná o prodeji podílu o velikosti 1/3 nemovitosti v k. ú. Štěpánkovice. Přitom povinností zástupce věřitelů je chránit společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu insolvenčního zákona. Dále uvedl, že rovněž správkyně hrubě porušila své povinnosti a nepojala do majetkové podstaty majetek z dědictví po zemřelém Jiřím anonymizovano . Toto dědictví bezdůvodně odmítla, což poškodilo zájem všech věřitelů, a zástupce věřitelů tomu měl zabránit. Navrhl, aby odvolací soud usnesením nařídil Krajskému soudu v Ostravě uložit insolvenční správkyni a věřitelskému výboru svolat schůzi věřitelů a odvolat zástupce věřitelů z funkce z důvodu zanedbávání povinností při dohlížecí činnosti.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo

(§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písmeno c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

V přezkoumávané věci věřitel REALIS-INVEST, s.r.o. podal dne 25.5.2012 soudu prvního stupně návrh na svolání schůze věřitelů a návrh na odvolání zástupce věřitelů. Návrh na svolání schůze věřitelů odůvodnil zejména tím, že neobdržel vyjádření insolvenční správkyně, jakým způsobem bude vyřešeno majetkové spoluvlastnictví. Předmětem schůze věřitelů mělo být opětovné řešení situace, kdy neustálým prodlužováním a nekompetentním jednání správkyně dochází k prodlužování celého insolvenčního řízení a tím ke zkracování výše možného uspokojení ostatních věřitelů. Dále uvedl, že s ohledem na zamítnutí jeho návrhu na zproštění funkce správkyně žádá také o odvolání zástupce věřitelů, který řádně nedohlíží na činnost správkyně a zákonnost průběhu řízení.

K podanému návrhu se vyjádřil zástupce věřitelů UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Odkázal na vyjádření insolvenční správkyně ze dne 27.3.2012, ve kterém správkyně popsala složitost insolvenčního řízení a dosavadní vystupovaní věřitele. Dále uvedl, že správkyně připravuje jednání s oběma zástupci s předkupním právem za účasti zástupce věřitelů, přičemž cílem jednání bude stanovení konečných nabídek ceny za odkup 1/3 nemovitosti.

Insolvenční správkyně Mgr. Ing. Regina Grygarová k návrhu věřitele sdělila, že se jí prozatím nepodařilo zpeněžit nemovitosti, neboť nabídka za odkup se neustále mění a mezi oběma oprávněnými ze zákonného předkupního práva nedošlo k dohodě. Své kroky směřující ke zpeněžení nemovitosti konzultuje se zástupcem věřitelů a jejich snahou je zpeněžit nemovitosti v co nejkratší době.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že do insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 38 INS 890/2009 přihlásilo 17 věřitelů své pohledávky za dlužnicí, a to v celkové výši 3.395.434,25,-Kč. Věřitel REALIS-INVEST, s.r.o. přihlásil pohledávku za dlužnicí ve výši 8.468,73,-Kč, což představuje 0,25 % z objemu všech přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 47 odst. 1 IZ, schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolá ji z vlastní iniciativy, nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek. Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů tak, aby se konala do 30 dnů poté, co byl o její svolání požádán, není-li navržen pozdější termín konání.

Ve shodě se soudem prvního stupně je odvolací soud názoru, že z ust. § 47 odst. 1 IZ plyne, že navrhnou-li svolání schůze věřitelů alespoň dva věřitelé, jejichž pohledávky počítané podle výše činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek, je insolvenční soud schůzi věřitelů povinen svolat, bez toho, aby se zabýval důvodností podaného návrhu na její svolání. V posuzované věci však podal návrh na svolání schůze věřitelů pouze jediný věřitel, a proto nebyl splněn zákonný předpoklad ke svolání schůze věřitelů, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Návrhem věřitele

REALIS-INVEST, s.r.o. ze dne 25.5.2012 tedy soud nebyl vázán, a schůzi věřitelů na základě tohoto návrhu ani svolat nemohl.

Soud prvního stupně neponechal věřitelův návrh stranou svých úvah ani v rovině případného podnětu ke svolání schůze věřitelů z vlastní iniciativy. V tomto ohledu považuje odvolací soud za správný názor soudu prvního stupně vyjádřený v odůvodnění napadeného usnesení (na straně 3, poslední odstavec), že vypořádání spoluvlastnictví k majetku sepsanému v majetkové podstatě nepřipadá schůzi věřitelů, ale tato otázka musí být řešena insolvenční správkyní a oprávněnými z předkupního práva v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku za současného respektování zásad insolvenčního řízení.

Ve vztahu k návrhu věřitele REALIS-INVEST, s.r.o. na odvolání zástupce věřitelů je třeba uvést následující.

Podle ust. § 63 odst. 1 IZ, funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení. Podle odstavce 3, z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví, je-li návrh v souladu se zákonem.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ, ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně. Zástupce věřitelů a jeho náhradník však nemohou být jmenováváni insolvenčním soudem a neplatí pro ně § 63 odst. 2 IZ.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že k odvolání zástupce věřitelů může dojít zejména z důvodů, jež mají původ v porušování nebo zanedbávání povinností. Za takové důležité důvody lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cestu), které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce, ale též důvody uvedené v ust. § 59 odst. 2 a 3 IZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce, a to i přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. Pokud insolvenční soud zjistí, že v důsledku nově zjištěných skutečností nemůže dřívější rozhodnutí vydané v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změní je nebo přijme nové, event. jiné rozhodnutí.

Na přezkumném jednání dne 7.8.2009 byl zástupcem věřitelů zvolen věřitel č. 16 UniCredit Czech Republic, a.s. Z obsahu spisu však nevyplynulo, že by tento zástupce věřitelů vědomě porušoval nebo zanedbával své povinnosti. Podle návrhu na odvolání zástupce věřitelů z funkce brojí věřitel REALIS-INVEST, s.r.o. proti postupu správkyně v insolvenčním řízení, konkrétně jí vytýká, že nejedná s odbornou péčí a porušuje povinnosti uložené jí zákonem. Z úřední činnosti je odvolacímu soudu známo, že návrh věřitele na zproštění insolvenční správkyně funkce byl odmítnut (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.7.2012, č. j. KSOS 38

INS 590/2009, 2 VSOL 569/2012-B-63). I podle odvolacího soudu z obsahu spisu plyne, že zástupce věřitelů poskytuje insolvenční správkyni potřebnou součinnost, např. po dohodě s insolvenční správkyní byl vypracován znalecký posudek na nemovitost (viz zpráva insolvenční správkyně č. 3 ze dne 12.4.2010) a také se zúčastňuje jednání se zájemci o odkup nemovitosti (viz zápis ze společného jednání se zájemcem o odkup nemovitosti ve Štěpánkovicích dne 2.7.2012). Proto odvolací soud považuje za správný závěr soudu prvního stupně, který neshledal žádné důležité důvody pro odvolání zástupce věřitelů.

Ze všech výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení v obou jeho výrocích potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu