2 VSOL 753/2014-B-63
KSOS 33 (13) INS 4263/2009 2 VSOL 753/2014-B-63

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Alšova 524/9, 708 00 Ostrava-Poruba, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2014, č. j. KSOS 33 (13) INS 4263/2009-B-51,

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na změnu usnesení o schválení oddlužení tak, že dlužnici bude měsíčně ponecháno více, než kolik činí nepostižitelná částka. V důvodech usnesení soud prvního stupně zrekapituloval průběh dosavadního řízení s důrazem na skutečnost, že dlužnice podáním došlým soudu dne 2.1.2013 navrhla, aby jí byla ponechána další částka nad rámec částky určené při schválení oddlužení. U jednání dne 16.9.2013 dlužnice uvedla, že bydlí sama v nájemním bytě, úplata za užívání bytu činila v roce 2009 částku 4.810 Kč a postupně se zvýšila na 6.060 Kč. Od roku 2011 nechodila k diabetologovi, lékaře navštívila znovu 12.9.2013 a za léky zaplatila 122 Kč. Dále soud uvedl, že podstatnou část nepostižitelné částky vynakládá dlužnice na náklady spojené s bydlením, neboť žije sama. Nepokusila se získat spolubydlícího, který by se na úhradě nákladů bydlení podílel, ani najít si levnější bydlení. Ze šetření soudu přitom vyplynulo, že RPG byty s.r.o. pronajímá menší byty i za částky do 5.000 Kč měsíčně. Dlužnice tedy nevyužila možnosti ušetřit cca 1.000 Kč každý měsíc. Dále soud zjistil ze sdělení České průmyslové zdravotní pojišťovny ze dne 14.10.2013, že v každé skupině léků existuje minimálně jeden lék plně hrazený ze zdravotního pojištění, ze sdělení zdravotní pojišťovny,

že na žádost pojištěnce mu doporučí očního lékaře, který nevybírá vstupní poplatky a ze sdělení Úřadu práce v Ostravě, že dlužnice se neucházela o pomoc v hmotné nouzi. Doplatek za léky 122 Kč považoval soud za relativně malou částku, neodůvodňující změnu usnesení o schválení oddlužení. Dovodil, že neexistují důvody pro změnu usnesení o schválení oddlužení a ponechání vyšší než nepostižitelné částky dlužnici, neboť dlužnice nevyvinula dostatečnou aktivitu při řešení své situace. Řešení sociální situace dlužnice nelze přenášet na věřitele tím, že by část na ně připadajících částek splátkového kalendáře byla přerozdělena k využití dlužnici.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že na hmotnou pomoc nemá nárok, protože je zaměstnána a její plat je dostatečně vysoký. Pomoc se vyplácí jen těm, co nemají žádný příjem nebo nemají pokryty náklady na bydlení a živobytí. Její byt je situován tak, že spolubydlící ani dlužnice nemá zaručené soukromí, je bez dveří a celý otevřený. Nastěhováním cizího člověka se neřeší nájem, protože na další osobu se zvýší náklady na vodu, topení a energii. Na přestěhování do menšího bytu nemá prostředky (na kauci, stěhování), rovněž by se jí mohly zvýšit náklady na dojíždění do práce. Na hledání jiného zaměstnání už nemá dlužnice sílu ani čas. Pracuje jako pracovník sociálních služeb v domě pro seniory v třísměnném provozu i o víkendech, pečuje o 38 klientů. Není tedy pravdou, že nevyvinula dostatečnou aktivitu pro vyhovění její žádosti. I když za tři měsíce skončí pětiletý interval oddlužení, musela podat odvolání, neboť udělala vše, co mohla.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (8.7.2009) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, se zabýval dále tím, zda lze odvolání dlužnice věcně projednat. Dospěl k závěru, že v posuzované věci tomu tak není.

Insolvenční řízení dlužnice bylo zahájeno insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl doručen Krajskému soudu v Ostravě dne 8.7.2009. Usnesením ze dne 23.7.2009 rozhodl soud o úpadku dlužnice, insolvenční správkyni ustanovil Ing. Marcelu Krplovou a povolil řešení úpadku oddlužením. Po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením ze dne 24.9.2009 soud změnil poměr uspokojení jednotlivých věřitelů usnesením ze dne 26.7.2010 (v důsledku částečného zpětvzetí pohledávky věřitele č. 3). Insolvenční správkyně průběžně informovala soud o plnění dlužnice a v podání ze dne 2.1.2013 uvedla, že na základě oznámení dlužnice o zhoršení její životní situace a s odkazem na skutečnost, že k dnešnímu dni dlužnice uhradila více než 56 % z dlužné částky, žádá o snížení splátek nezajištěným věřitelům. Žádost dlužnice ze dne 2.1.2013 o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 27.5.2013, které k odvolání dlužnice vrchní soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V tomto řízení soud prvního stupně provedl podrobné šetření bytových a sociálních poměrů a také zdravotního stavu dlužnice. Dlužnici rovněž vyslechl a její návrh 2.1.2013 zamítl napadeným usnesením ze dne 17.6.2014.

V průběhu odvolacího řízení podala insolvenční správkyně Ing. Marcela Krplová, MBA zprávu o stavu insolvenčního řízení a o splnění oddlužení (zpráva ze dne 17.9.2014). Sdělila v ní, že v měsíci září 2014 splnila dlužnice řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, přitom uhradila 85,538 % zjištěných pohledávek věřitelů. Současně předložila soudu vyúčtování odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně a ke zprávě připojila návrh dlužnice na osvobození od placení pohledávek ve smyslu ust. § 414 IZ.

Za popsaného stavu věci je zřejmé, že ani změna či odklizení odvoláním napadeného výroku usnesení soudu prvního stupně ze dne 17.6.2014 nemůže vést k výsledku příznivějšímu pro dlužnici jako odvolatelku, neboť v průběhu odvolacího řízení splnila dlužnice řádně a včas své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a uhradila více než 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (uhradila dokonce 85,538 % těchto pohledávek). Odvolání dlužnice se tedy stalo bezpředmětným, a to v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí. V posuzované věci proto nejsou dány předpoklady pro meritorní projednání odvolání a odvolací soud odvolání dlužnice odmítl pro bezpředmětnost podle ust. § 218 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu