2 VSOL 75/2010-P64-9
KSBR 24 (32) INS 2062/2009 2 VSOL 75/2010-P64-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka FEREX-ŽSO spol. s r.o., se sídlem v Brně, Masarykova 31, PSČ 660 85, identifikační číslo 46962883, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem, se sídlem v Brně, Soběšická 151, o přihlášce pohledávky č. 64 věřitele ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, identifikační číslo 28196678, zastoupeného JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem, se sídlem Praha 5, Kořenského 15/1107, PSČ 150 00, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 2. února 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. ledna 2010 č.j. KSBR 24 (32) INS 2062/2009-P64-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í takto:

Přihlášená pohledávka, evidovaná pod číslem přihlášky 64, věřitele ČD Cargo, a.s., se odmítá v částce 804.718,46 Kč, o kterou byla zvýšena podáním, doručeným insolvenčnímu soudu dne 13. listopadu 2009 z titulu:

a) vrubopisu č. 2019038619 na částku 202.426,14 Kč, splatnou dne 2.6. 2009, a úroků z prodlení z vrubopisované částky za I.pololetí 2009 ve výši 1.385,09 Kč a za dobu od 1.7.2009 do 11.8.2009 ve výši 1.932,75 Kč; b) vrubopisu č. 2019038616 na částku 194.041,40 Kč, splatnou dne 2.6. 2009, a úroků z prodlení z vrubopisované částky za I.pololetí 2009 ve výši 1.327,72 Kč a za dobu od 1.7.2009 do 11.8.2009 ve výši 1.852,70 Kč; c) vrubopisu č. 2019038617 na částku 121.715,58 Kč, splatnou dne 2.6. 2009, a úroků z prodlení z vrubopisované částky za I.pololetí 2009 ve výši 832,83 Kč a za dobu od 1.7.2009 do 11.8.2009 ve výši 1.162,13 Kč;

d) vrubopisu č. 2019038618 na částku 273.558,39 Kč, splatnou dne 27.2. 2009, a úroků z prodlení z vrubopisované částky za I.pololetí 2009 ve výši 1.871,81 Kč a za dobu od 1.7.2009 do 11.8.2009 ve výši 2.611,92 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně v částce 804.718,46 Kč odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 64 ČD Cargo, a.s., doručenou soudu dne 13. listopadu 2009, kterou o tuto částku navýšil původní včas přihlášenou pohledávku ve výši 735.634,81 Kč proto, že oprava přihlášky pohledávky byla podána opožděně (§ 173 odst. 1, § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, dále jen IZ). V odůvodnění uvedl, že věřitel zůstává nadále účastníkem insolvenčního řízení ve vztahu ke včas přihlášené částce pohledávky č. 64 ve výši 735.634,81 Kč, která byla přezkoumána na přezkumném jednání konaném dne 4. listopadu 2009.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání věřitel č. 64, ČD Cargo, a.s. (dále též odvolatel), který tvrdil, že v insolvenčním řízení přihlásil pohledávky, které jsou insolvenčním správcem evidovány pod č. 64, 65 nebo 138, aniž by věřiteli bylo z komunikace se správcem zřejmé, které pohledávky zařadil pod č. 64 a které pod č. 65. Podáním ze dne 12. listopadu 2009 věřitel opravil výši přihlášené pohledávky z vlečkové smlouvy a smlouvy o centrálním zúčtování, která byla původně přihlášena ve výši 705.621,21 Kč, tak, že ji navýšil, protože omylem ve formuláři přihlášky uvedl nižší částku, ačkoli k němu připojil všechny přihlašované faktury a vrubopisy. Soud tuto opravu nesprávně vyhodnotil jako novou přihlášku pohledávky, ačkoli se jednalo jen o navýšení původně přihlášené pohledávky, k němuž byly ve spise založeny doklady. Podle názoru odvolatele měla jeho přihláška vady spočívající v tom, že v ní byly rozpory, které opravou přihlášky odstranil. Vady podání nevedou k jeho odmítnutí bez pokusu o jejich odstranění, proto nemá podle odvolatele v zákoně oporu ani odmítnutí jeho úkonu, kterým tyto vady odstranil. Nesprávný je podle odvolatele i výrok II. usnesení, kterým soud ukončil jeho účast v insolvenčním řízení, protože přihlásil několik pohledávek, navíc ve vztahu k této pohledávce zůstává věřitelem s původně přihlášenou částkou 735.634,81 Kč. V odvolacím řízení odvolatel žádal zrušení napadeného usnesení s tím, že jeho přihláška pohledávky, doručená soudu dne 13. listopadu 2009, se ve výši 804.718, 46 Kč neodmítá.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Nad rámec skutečností o průběhu tohoto řízení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, vyplývají z obsahu spisu, jak je zveřejněn v elektronické podobě v insolvenčním rejstříku, tyto skutečnosti: 1. věřitel přihlásil do insolvenčního řízení celkem čtyři pohledávky, a to: a) pohledávku v částce 1.613,-Kč z titulu úroku z prodlení za opožděnou platbu označených faktur (tato pohledávka je evidována pod č. přihlášky 59); b) pohledávku v částce 735.634,-Kč (705.621,21 Kč na jistině a 30.013,60 Kč na úroku z prodlení) z titulu smlouvy č. 97072116010 o obchodních a přepravních podmínkách, která byla nahrazena Smlouvou č. 5RP931003, a dále smlouvy o centrálním zúčtování přepravného č. 8131176, tato pohledávka je evidována pod č. přihlášky 64, k této pohledávce označil v rubrice 52 formulářové přihlášky, vedle tří zmíněných smluv, celkem 46 faktur, včetně fa č. 159001130, fa č. 159002503, fa č. 159004240, fa č. 159014070, nikoli však vrubopisy; c) pohledávku v částce 569.123,34,-Kč (552.276,62,-Kč na jistině a 16.846,72 Kč na úroku z prodlení) z titulu smlouvy č. 97072116010 o obchodních a přepravních podmínkách, která byla nahrazena Smlouvou č. 5RP931003, a dále smlouvy o centrálním zúčtování přepravného č. 8131176, tato pohledávka je evidována pod č. přihlášky 65, k této pohledávce označil v rubrice 52 formulářové přihlášky, vedle tří smluv, celkem 37 faktur; d) pohledávku v částce 3.191.668,84,-Kč (2.970.624,46 Kč na jistině a 221.064,38 Kč na úroku z prodlení) z titulu smlouvy č. 1712/2009 o postoupení pohledávek, tato pohledávka je evidována pod č. přihlášky 138, v rubrice 52 formulářové přihlášky, je jako doklad označena smlouva o postoupení, seznam faktur a rovněž celkem 21 faktur; 2. dne 22.9.2009 věřitel na základě výzvy insolvenční správkyně doplnil přihlášku pohledávky č. 64 tak, že celkovou částku jistiny 705.621,21 Kč rozepsal k jednotlivým fakturám (shodných čísel jako uvedl v rubrice č. 52 formulářového návrhu přihlášky pohledávky evidované pod č. 64) a u každé z nich uvedl i částku žádaného úroku z prodlení za jednotlivá období (celková částka úroku z prodlení činí 30.013,60 Kč), v tomto doplnění není obsažen žádný odkaz na vrubopisy. 3. dne 4.11.2009 proběhlo přezkumné jednání, u kterého byly, mimo jiné, zjištěny pohledávky č. 59, č. 64 (mimo do přezkumu nezařazenou částku 1.150,26 Kč) a č. 65, pohledávka č.138 byla zčásti popřena. 4. dne 13.11.2009 doručil věřitel insolvenčnímu soudu podání ze dne 12. listopadu 2009, v jehož příloze zasílá opravenou přihlášku pohledávky ze dne 11.8.2009, ve které již jsou zahrnuty vrubopisované částky, a uvádí, že celková částka pohledávek v přihlášce byla omylem uvedena bez vrubopisovaných částek , důvod pohledávky v opravené verzi přihlášky (rubrika č. 06) je shodný s pohledávkou evidovanou pod č. 64, rubrika č. 52 opravené přihlášky není vyplněna a v příloze opravené verze jsou, mimo faktury a částky uvedené v doplnění přihlášky č. 64, uvedeny i vrubopisy a vrubopisované částky, výše jistiny činí 1.497.362,72 Kč, žádaný úrok z prodlení částku 42.990,55 Kč a celková částka pohledávky činí 1.540.353,27 Kč.

Z obsahu příloh k pohledávce č. 64 v listinné podobě odvolací soud zjistil, že jako příloha přihlášky jsou připojeny čtyři vrubopisy, a to: a) vrubopis č. 2019038619 na částku 202.426,14 Kč, vydaný k fa č. 159001130, splatné dne 3.2.2009; b) vrubopis č. 2019038616 na částku 194.041,40 Kč, vydaný k fa č. 159002503, splatné dne 6.2.2009; c vrubopis č. 2019038617 na částku 121.715,58 Kč, vydaný k fa č. 159004240, splatné dne 11.2.2009, d) vrubopis č. 2019038618 na částku 273.558,39 Kč, vydaný k fa č. 159014070, splatné dne 27.2. 2009.

Z § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 192 odst.2 IZ věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Z výše uvedených skutečností, plynoucích z obsahu spisu, odvolací soud dovozuje, že věřitel ČD Cargo, a.s., podáním doručeným dne 13.11.2009 změnil výši přihlášené pohledávky, která byla přihlášena včasnou přihláškou, evidovanou pod č. 64, tak, že přihlášenou pohledávku navýšil o částku o 804.718,46 Kč, která byla úpadci vrubopisována vrubopisy, vystavenými k fakturám označeným v rubrice 52 této přihlášky. Skutečnost, že se jedná o zvýšení přihlašované pohledávky, a nikoli o nově přihlášenou pohledávku, dovozuje odvolací soud z toho, že všechny vrubopisované částky se vážou k fakturám, jimiž byla účtována dle smlouvy provedená přeprava, uplatněná v přihlášce (proto se jedná o shodnou pohledávku). Zvýšení pohledávky, která byla přihlášena přihláškou č. 64, bylo podáno k poštovní přepravě dne 12. listopadu 2009, tedy po té co byla u přezkumného jednání dne 4.12.2009 pohledávka č. 64 přezkoumána v původní výši.

Odvolací soud se shoduje se soudem prvního stupně v tom, že zvýšení předmětné pohledávky o částku o 804.718,46 Kč je opožděné a ohledně této částky je třeba přihlášenou pohledávku, která byla do insolvenčního řízení přihlášena včasnou přihláškou, evidovanou pod číslem č. 64, odmítnout. Zvýšení pohledávky je však podle odvolacího soudu opožděné nikoli proto, že zvýšená částka byla uplatněna až podáním, které bylo předáno k poštovní přepravě po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek (§ 173 IZ), ale proto, že věřitel zvýšil přihlašovanou pohledávku až po té, co tato pohledávka byla u přezkumnéno jednání dne 4.11.2009 přezkoumána v původní nezměněné výši. Odvolací námitka, že opravou přihlášky nebyla podána nová přihláška a že lhůtu k podání přihlášek nelze na posouzení včasnosti zvýšení přihlašované pohledávky vztáhnout, je důvodná.

Insolvenční zákon sice umožňuje měnit i výši včas přihlášené pohledávky, ale současně pro tuto změnu stanoví časový limit, kterým je přezkum pohledávky (§ 192 odst. 2 IZ). Pokud je včas přihlášená pohledávka zvýšena po uplynutí této časové hranice, nelze postupovat jinak, než přihlášenou pohledávku ohledně opožděně zvýšené částky odmítnout postupem podle § 185 IZ. Soud prvního stupně správně podle tohoto ustanovení postupoval, ovšem ve výroku I. odmítl přihlášku pohledávky v uvedené výši, nikoli přihlášenou pohledávku v částce, v níž ji věřitel opožděně zvýšil.

Odvolací soud nesouhlasí s argumentací odvolatele, že podání ze dne 12.11. 2009 je opravou špatně sečtených částek a že jeho přihláška, evidovaná pod č. 64, byla vadná proto, že v rozporu s výší přihlášené částky k ní byly připojeny i vrubopisy, vystavené k fakturám, které byly přihláškou uplatněny. Náležitosti přihlášky pohledávky jsou upraveny v § 174-§ 177 IZ a tyto náležitosti přihláška pohledávky č. 64 splňuje. Skutečnost, že věřitel k přihlášce pohledávky připojí i listiny navíc , kterých se přihláška nedovolává (což v tomto případě plyne z obsahu rubriky č. 52-seznam příloh, kde vrubopisy nejsou uvedeny), není vadou přihlášky, k jejímuž odstranění by bylo třeba věřitele vyzývat. Upravený seznam přihlášek byl v Insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 15.10.2009 a ještě dne 2.11.2009 byl zveřejněn souhrnný seznam přihlášených pohledávek. Věřitel měl možnost nejpozději u přezkumného jednání dne 4.12.2009 přihlášenou pohledávku o vrubopisované částky zvýšit. Přitom z obsahu elektronické verze spisu (jeho oddílu P, případně seznamu přihlášek) je zjistitelné, pod jakými čísly přihlášek jsou evidovány jednotlivé přihlášené pohledávky. Odvolací námitky o vadnosti přihlášky pro její rozpory důvodné nejsou. Ostatně názor odvolatele, že rozpory , tedy vady podání, nemohou být bez pokusu o jejich odstranění důvodem odmítnutí, právě v insolvenčním řízení neplatní bezvýjimečně (§ 128 odst.1 IZ).

Ve výroku II. není podle názoru odvolacího soudu napadené usnesení správné. Věřitel zůstal i po odmítnutí části včas přihlášené, avšak opožděné zvýšené pohledávky, účastníkem insolvenčního řízení ve vztahu k přezkoumané části pohledávky, evidované pod č. přihlášky 64, a dalších jím včas přihlášených a zjištěných pohledávek. Proto není správný výrok II. usnesení, v němž jej soud uvědomil o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení a odvolací námitka proti tomuto výroku je důvodná.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že odmítl přihlášenou pohledávku v částce, jak je specifikována ve výroku tohoto usnesení odvolacího soudu (§ 220 odst.1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného u Krajského soudu v Brně ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu dospěje dovolací soud k závěru, že toto rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje zvláštním způsobem a s tímto doručením je spojen začátek běhu lhůty k podání dovolání (§ 239 odst.3 o.s.ř., § 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 30. března 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu