2 VSOL 746/2014-A-15
KSBR 40 INS 9184/2014 2 VSOL 746/2014-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Aleš anonymizovano , anonymizovano , 691 12 Boleradice 359, o insolvenčním návrhu dlužníka, o návrhu na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2014, č. j. KSBR 40 INS 9184/2014-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením krajský soud podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že dlužník přes opakovanou výzvu a poučení, jakým způsobem má vadu seznamu odstranit a jaké následky bude mít nesplnění povinnosti, k insolvenčnímu návrhu nepředložil řádný seznam svých závazků, neboť v něm odděleně neuvedl věřitele, kteří vůči němu uplatňují právo na uspokojení ze zajištění, ač existence těchto věřitelů vyplynula z předloženého výpisu z katastru nemovitostí LV č. 1476. Na výzvu předložený seznam ovšem není řádný, neboť všichni věřitelé jsou označeni jako nezajištění, rovněž součet závazků je uveden v kolonce nezajištěných závazků. Dlužník v seznamu zvýraznil toliko vykonatelnost závazků, avšak vykonatelnost závazku neznamená automaticky, že závazek je také zajištěn. Předložený seznam proto nelze považovat za správný, neboť pouze předložení úplných a správných seznamů majetku, závazků a zaměstnanců může být předpokladem úspěšného pokračování insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, s rozhodnutím nesouhlasil a namítal, že tvrdil, že seznam závazků a majetku s náležitostmi dle ustanovení § 104 IZ nepřipojil technickým nedopatřením a připojuje ho nyní k tomuto odvolání. Navrhl, aby krajský soud v rámci autoremedury zrušil usnesení ze dne 22.5.2014 a rozhodl tak, že toto usnesení se zrušuje a oddlužení dlužníka se povoluje.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (21.3.2014) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1.1.2014. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, dlužník v seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník toto řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci učinil soud prvního stupně správná zjištění a skutkový stav také správně právně posoudil. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné, že dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení ze dne 21.3.2014 nepřipojil povinné přílohy, tedy seznam majetku a seznam závazků. Proto postupoval soud prvního stupně správně, pokud dlužníka usnesením vyzval v určené lhůtě 7 dnů od doručení usnesení k doplnění insolvenčního návrhu tak, že předloží seznam svých závazků, seznam majetku, doloží údaje o svých příjmech za uplynulé tři roky a doloží darovací smlouvu. V této souvislosti nutno zdůraznit, že ze strany soudu prvního stupně se dlužníkovi dostalo vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nesplnění výzvy (odmítnutí insolvenčního návrhu). Na toto usnesení dlužník reagoval opakovaným předložením insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, jehož formulář nově a podrobněji vyplnil. Ke dni vydání napadeného usnesení však samostatné seznamy nedoložil.

Ve vztahu k údajům o majetku a závazcích, které uvedl dlužník v jeho doplněném insolvenčním návrhu ze dne 14.5.2014, je třeba zdůraznit, že údaje uvedené v samotném insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení nemají povahu zvláštních listin , které tvoří povinnou přílohu insolvenčního návrhu dlužníka a jejichž obsah je definován insolvenčním zákonem. Konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 26/2011 pod č. 5). Ostatně dlužník sám v odvolání připouští, že předmětné seznamy ke svému insolvenčnímu návrhu nepředložil ani po výzvě soudu prvního stupně.

Za shora popsaného stavu věci nelze dospět k jinému závěru, než jaký učinil soud prvního stupně, tedy že dlužník v rozporu s ustanovení § 104 IZ nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam závazků a řádný seznam majetku. Insolvenční návrh o tyto požadované přílohy nedoplnil ani poté, co byl k jejich předložení řádně vyzván soudem prvního stupně a dostalo se mu vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nevyhovění výzvě soudu.

Po vydání rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu za dodržení postupu předvídaného ustanovení § 128 odst. 2 IZ nemůže odvolací soud přihlížet ke skutečnosti, že dlužník zákonné přílohy doložil v odvolacím řízení. Po pravomocném skončení tohoto řízení dlužníkovi nebrání ničeho, aby podal nový řádný insolvenční návrh.

Na základě výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady příloh jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu