2 VSOL 742/2015-A-19
KSOS 37 INS 4477/2015 2 VSOL 742/2015-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Adély anonymizovano , anonymizovano , a b) Ivo anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Hranici 372, Vratimov-Horní Datyně, PSČ 739 32, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 45317054, a insolvenčním návrhu dlužníků, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 37 INS 4477/2015-A-13 ze dne 29.5.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 37 INS 4477/2015-A-13 ze dne 29.5.2015 se v odstavci II. výroku z r u š u j e a v tomto rozsahu se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud zjistil úpadek dlužníků (výrok I.), na majetek dlužníků prohlásil konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Kateřinu Koldasovou (výrok III.), uložil insolvenčnímu navrhovateli-Komerční bance, a.s., povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok IV.) a ve výrocích V. až XI. vyslovil související výroky podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci společné odvolání. Poukázali na to, že splňují podmínky pro řešení jejich úpadku oddlužením, když v soudem stanovené lhůtě (poté, co insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele Komerční banka, a.s., pouze proti dlužnici) podali společný návrh manželů na povolení oddlužení. Namítli, že soud prvního stupně nezohlednil jimi uvedené skutečnosti odůvodňující splnění podmínek pro povolení oddlužení (které v odvolání specifikovali) a nevzal v potaz ani důkazy k jejich splnění. Dále namítli, že soud prvního stupně nezamítl ani neodmítl jejich návrh na společné oddlužení manželů a bez dalšího prohlásil na jejich majetek konkurs, přitom své rozhodnutí neodůvodnil. Navrhli, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 390 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 396 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Komerční banka, a.s. podaným u soudu prvního stupně dne 20.2.2015, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice Adély anonymizovano . Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSOS 37 INS 4477/2015-A-4 ze dne 2.3.2015 byla dlužnice vyzvána, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřila, uvedla, zda souhlasí s rozhodnutím bez jednání, a byla vyzvána, aby doložila seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Současně byla poučena, že má-li za to, že splňuje podmínky pro řešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. IZ, může podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení oddlužení s tím, že později podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 26.3.2015. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.4.2015 dlužnice a její manžel Ivo Kubiena podali společný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku (k jehož osvědčení uvedli v návrhu skutečnosti), a povolení oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. K návrhu dlužníci připojili mimo jiné seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. Poté soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením, aniž by rozhodl o společném návrhu dlužníků-manželů na povolení oddlužení (§ 394a IZ) a své rozhodnutí odůvodnil.

V přezkoumávané věci napadené usnesení neobsahuje odůvodnění, a proto nelze přezkoumat, z jakých zjištěných skutečností a důkazů soud prvního stupně pro své rozhodnutí vycházel, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc právně posoudil. Rovněž není zřejmé, z jakého důvodu soud prvního stupně rozhodl o konkursu na majetek dlužníků, aniž by současně rozhodl o jejich společném návrhu na povolení oddlužení (o jeho odmítnutí, zamítnutí, případně jinak), který dlužníci podali včas (společně s insolvenčním návrhem). Přitom pouze rozhodnutí, kterým insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, je podmínkou pro to, aby insolvenční soud současně takové rozhodnutí spojil s rozhodnutím o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 396 IZ).

Podle ustálené judikatury soudů se pak rozhodnutí, z něhož není alespoň v základních rysech zřejmé, jakými úvahami byl soud při formulaci výroku veden, považuje za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Proto odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil. současně podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V něm soud prvního stupně opětovně ve věci rozhodne, přičemž své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodní.

Nad rámec považuje odvolací soud za nutné uvést, že z ustanovení § 169 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že odůvodnění nemusí obsahovat usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. S přihlédnutím ke smyslu právní úpravy pak toto ustanovení platí v takových případech, v nichž bez hlubšího a zevrubného posuzování věci je zcela nepochybné, jak má být rozhodnuto. Nemusí-li usnesení obsahovat odůvodnění podle § 169 odst. 2 věty druhé o.s.ř., musí soud ve výroku usnesení uvést zákonná ustanovení, jichž bylo použito , a důvod rozhodnutí . Napadené rozhodnutí je však rozhodnutím ve věci samé, a proto musí být odůvodněno (§ 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu navrhovateli a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem; přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 11. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu