2 VSOL 74/2018-P1-18
č. j. KSOS 31 INS 16520/2015 2 VSOL 74/2018-P1-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužnice: Hana Maturová anonymizovano , anonymizovano , IČO 02532247 bytem Jugoslávská 2739/11, 787 01 Šumperk zastoupena Pavlem anonymizovano , anonymizovano bytem Špalkova 56, 789 61 Bludov

o insolvenčním návrhu

věřitele: QI Investiční společnost, IČO 27911497 sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Machem sídlem Masarykovo náměstí 1/II, 377 01 Jindřichův Hradec

o přihlášce pohledávky věřitele č. 1 QI Investiční společnost, IČO 27911497 sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2017, č. j. KSOS 31 INS 16520/2015-P1-11

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2017, č. j. KSOS 31 INS 16520/2015-P1-11 se odmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) označeným usnesením vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky P1 věřitele č. 1 QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen věřitel č. 1 ) ve výši 85.414,77 Kč (odstavec I. výroku), rozhodl, že účast věřitele č. 1 co do částky 85.414,77 Kč pohledávky P1 v insolvenčním řízení končí (odstavec II. výroku) a že věřitel č. 1 se nadále účastní řízení s pohledávkou P1 ve výši 653.693,36 Kč (odstavec III. výroku). Insolvenční soud konstatoval, že věřitel č. 1 přihlásil pohledávku P1 v celkové výši 739.108,13 Kč, isir.justi ce.cz -2-KSOS 31 INS 16520/2015

která byla v přezkumném jednání v celém rozsahu insolvenčnímu správcem zjištěna, dlužnicí popřena a podáním došlým soudu dne 13. 12. 2017 vzal věřitel č. 1 přihlášku pohledávky P1 co do částky 85.414,77 Kč zpět. Soud proto postupoval podle ustanovení § 184 odst. 1 IZ.

2. Proti usnesení insolvenčního soudu podala dlužnice včasné odvolací námitky , v nichž akcentovala, že rozhodnutí vydala vyšší soudní úřednice, odkazovala na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. ledna 2015, č. j. KSBR 40 INS 23454/2014, 3 VSOL 1183/2014-A-14 a žádala napadené usnesení podrobit přezkumu, zrušit jej s tím, aby nově rozhodl sám soudce.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 23. 6. 2015, napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 18. prosince 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o. s. ř. ).

6. Odvolací soud posoudil podání dlužnice podle jeho obsahu jako odvolání a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), zabýval se otázkou, zda proti napadenému usnesení je odvolání přípustné a zda právo podat odvolání má dlužnice.

7. Podle ustanovení § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

8. Napadené usnesení není rozhodnutím, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, není ani vadou, že bylo vydáno vyšší soudní

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 31 INS 16520/2015

úřednicí (§ 10 odst. 1, písm. p) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících), a nepodléhá též námitkovému řízení (§ 9 odst. 2 cit. zákona), přičemž zákon přiznává právo odvolání proti tomuto usnesení pouze věřiteli nebo osobě, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2 IZ). Dlužnice tedy není osobou oprávněnou odvolání podat.

9. Z těchto důvodů odvolací soud odvolání dlužnice podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť bylo podané neoprávněnou osobou a odvolacími námitkami se nezabýval; to však nevylučuje, aby insolvenční soud na obsah podání nereflektoval (např. na údaj o bydlišti dlužnice, apod.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli č. 1, dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž procesní lhůty začínají běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 23. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá