2 VSOL 74/2016-A-10
KSBR 38 INS 29997/2015 2 VSOL 74/2016-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Dědická 17, PSČ 627 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2015, č. j. KSBR 38 INS 29997/2015-A-4

takto:

Řízení o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2015, č. j. KSBR 38 INS 29997/2015-A-4, s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ), odmítl s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužníka, neboť tento neobsahoval všechny náležitosti a pro tento nedostatek nebylo možné v insolvenčním řízení pokračovat.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které vzal následně podáním ze dne 20. 1. 2016 (č. d. A-8) v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen

o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Odvolací soud po zjištění, že dlužník vzal podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, postupoval dle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu