2 VSOL 738/2013-A-15
KSOS 22 INS 3229/2013 2 VSOL 738/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Lenky Klvaňové, rodné číslo 785407/5438, bytem Olešní 586/13, 712 00 Ostrava-Muglinov, zastoupené Ing. René Skýpalou, LL.M., Jaselská 1971/1, 750 02 Přerov, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2013, č. j. KSOS 22 INS 3229/2013-A-10

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužnice doručeným soudu dne 6.2.013, který byl spojen s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice vzala insolvenční návrh v celém rozsahu zpět podáním doručeným soudu dne 11.6.2013. Jelikož ke zpětvzetí návrhu došlo před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, postupoval soud podle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužnice odvolání. Namítala, že závěry soudu prvního stupně jsou matoucí, neboť dlužnice sice vzala svůj insolvenční návrh zpět, ovšem ve svém zpětvzetí se ani slovem nezmínila o návrhu na oddlužení nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení. Usnesení bez dalšího poučení tedy uvádí dlužnici do právní nejistoty, jestli je oprávněna podat svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení znovu. Navrhla, aby Krajský soud v Ostravě pokračování-2-napadené usnesení zrušil nebo věc postoupil odvolacímu soudu, který toto usnesení zruší a vrátí soudu prvního stupně k novému projednání.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 129 odst. 1 IZ, může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění a správně zjištěný skutkový stav věci i správně právně posoudil. Insolvenční řízení ve věci dlužnice Lenky Klvaňové bylo zahájeno dne 6.2.2013 insolvenčním návrhem dlužnice z 1.2.2013 spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Podáním ze dne 10.6.2013, doručeným soudu prvního stupně dne 11.6.2013, vzala dlužnice insolvenční návrh výslovně zpět.

V posuzované věci tedy soud prvního stupně postupoval zcela správně, pokud z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu insolvenční řízení zastavil. Odvolací soud nesouhlasí s výtkou dlužnice, že zdůvodnění napadeného usnesení je pro dlužnici matoucí a že byla uvedena do právní nejistoty, zda je oprávněna podat svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení znovu. Je třeba rozlišovat insolvenční návrh definovaný v ust. § 2 písm. c) IZ jako návrh na zahájení insolvenčního řízení na straně jedné a návrh na povolení oddlužení na straně druhé. Jde o dvě různá procesní podání, pro která insolvenční zákon předepisuje různé obsahové náležitosti a samotný návrh na povolení oddlužení není ani při dodržení všech požadavků kladených insolvenčním zákonem na jeho obsah podáním způsobilým zahájit insolvenční řízení. Tím je pouze obsahově řádný a náležitě podepsaný insolvenční návrh. Usnesení, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu je rozhodnutím, kterým se insolvenční řízení končí a je bezpředmětné zabývat se návrhem na povolení oddlužení. Správný je tedy úsudek dlužnice, že dlužnice může podat znovu svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. pokračování-3-

Jelikož napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, odvolací soud je podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 18. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu