2 VSOL 733/2016-B-48
KSBR 45 INS 30932/2015 2 VSOL 733/2016-B-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO:181 72 652, bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták, o odměně a náhradě hotových výdajích bývalého insolvenčního správce, o odvolání bývalé insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové, s místem výkonu činnosti Školní 3362/11, 760 01 Zlín, IČO: 736 12 189, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2016, č.j. KSBR 45 INS 30932/2015-B-27

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2016, č. j. KSBR 45 INS 30932/2015-B-27 se v části, ve které soud rozhodl o schválení zprávy o činnosti a vyúčtování hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové ze dne 31.3.2016, m ě n í takto: Soud s c h v a l u j e zprávu o činnosti a vyúčtování hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové ze dne 31.3.2016 v paušální výši 544,50 Kč včetně DPH a dalších skutečných hotových výdajů ve výši 1.554 Kč, včetně DPH , celkem ve výši 2.098,50 Kč, včetně DPH.

II. Ve zbývající části se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že se n e s c h v a l u j e vyúčtování odměny odvolané insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové ve výši 2.722,50 Kč, včetně DPH. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) napadeným usnesením schválil zprávu o činnosti bývalé insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové (dále jen odvolaná insolvenční správkyně") ze dne 31.3.2016 a její vyúčtování hotových výdajů a odměny v paušálních částkách, tedy ve výši 3 267 Kč včetně DPH. Nevyhověl tak odvolané insolvenční správkyni, která žádala za dobu 3 měsíců trvání oddlužení odměna ve výši-750 x 3 + DPH = 2.722,50 Kč a hotové výdaje v paušální výši-150 x 3 + DPH = 544,50 Kč, celkem = 3.267 Kč vč. DPH a další skutečné hotové výdaje, které v souvislosti s činností insolvenční správkyně vznikly v celkové výši 1.554 Kč, a to na cestovném na přezkumné jednání a první schůzi věřitelů-1.160 Kč + DPH = 1.404 Kč a parkovné v souvislosti s účastí na přezkumném jednání a první schůzi věřitelů-150 Kč. Celkem tedy na odměně a hotových výdajích účtovala částku ve výši 4.276,50 Kč (2.722,50 Kč odměna + 1.554 Kč hotové výdaje), neboť paušální náhrada nákladů ve výši 150 Kč + DPH za každý měsíc trvání oddlužení, nepokryla náklady, které skutečně vznikly, a které uhradila. V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že odvolaná insolvenční správkyně nárokuje další hotové výdaje, které vznikly, a to 1.404 Kč vč. DPH jako cestovné a 150 Kč jako poštovné (zde je zřejmě chyba v psaní, neboť odvolaná insolvenční správkyně nárokovala parkovné), že odměna a hotové výdaje správce jsou dle předmětné vyhlášky kryty paušální částkou za každý započatý kalendářní měsíc s tím, že s jinou náhradou hotových výdajů vyhláška v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením nepočítá.

Proti tomuto usnesení podala odvolaná insolvenční správkyně odvolání, ve kterém namítala, že soud dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním, a že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení. Odvolaná insolvenční správkyně především konstatovala, že v rámci svého vyúčtování neuplatnila další hotové výdaje, nýbrž pouze ty výdaje, které jí v souvislosti s činností insolvenční správkyně vznikly, a které musela skutečně vynaložit a uhradit. Účast na přezkumném jednání a první schůzi věřitelů správci ukládá insolvenční zákon a není tedy v jeho moci jakkoliv ovlivnit vznik a výši cestovních nákladů a stejně tak parkovného. Odvolaná insolvenční správkyně si je vědoma existence rozhodnutí, která vychází z toho, že veškeré hotové výdaje správce jsou kryty částkou ve výši 150 Kč za každý měsíc trvání oddlužení. Nicméně takovýto výklad je na místě pouze v těch případech, kdy oddlužení trvá po předpokládanou dobu minimálně několika měsíců s tím, že výdaje, které správce vynaloží (respektive musí účelně vynaložit), jsou mu v průběhu trvání oddlužení v rámci paušálu skutečně v plné výši uhrazeny, což není tento případ. Možnost rozložení platby odměny a hotových výdajů správce do více měsíců trvání oddlužení formou záloh, je určitý benefit, který dlužníkovi zákonodárce poskytl. Nemělo by však být přípustné, aby tento dlužníkův benefit v určitých případech představoval neoprávněné znevýhodnění insolvenčního správce. V tomto konkrétním případě, kdy správkyně nemohla ovlivnit, zda bude či nebude ve své funkci první schůzí věřitelů potvrzena, došlo k tomu, že by dle soudu měla být povinna nést účelně vynaložené výdaje na úkor své odměny, neboť musela za cestovné a parkové zaplatit 1.554 Kč, ale paušál dle příslušné vyhlášky mi však dle soudu přiznává nárok pouze na 544,50 Kč. Kdo tedy uhradí 1.009,50 Kč? V takovém případě by odměna správkyně nebyla ve výši 2.722,50 Kč, ale pouze 1.713 Kč, což není v souladu s příslušnou vyhláškou, neboť dle této má nárok na odměnu ve výši 750 Kč + DPH za každý měsíc oddlužení. Pokud by měla být příslušná vyhláška vykládána tak, jak si ji vykládá soud prvního stupně a byl by přijat závěr, že s jinou náhradou hotových výdajů vyhláška v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením nepočítá, jednalo by se o ustanovení, které je protiústavní a diskriminační a správkyně má za to, že v takovém případě by měl soud na tuto skutečnost adekvátně reagovat. Například jakýkoliv jiný insolvenční správce, který má sídlo v Brně, by byl oproti správkyni nedůvodně zvýhodněn, neboť by mu nevznikly náklady v souvislosti s cestou na přezkumné jednání a první schůzi věřitelů a paušální náhrada hotových výdajů dle vyhlášky ve výši 544,50 Kč by mu jeho skutečně vynaložené hotové výdaje pokryla. Závěrem odvolaná insolvenční správkyně odkázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 7. 2015 čj. 3 VSOL 208/20105-B-21, dle kterého navíc v této fázi řízení není ani možné o odměně rozhodnout, neboť nelze předjímat, zda bude oddlužení dlužníka vůbec schváleno, či zda v budoucnu případně nenastanou takové skutečnosti, v jejichž důsledku může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení dlužníkova úpadku konkursem. S ohledem na výše uvedené navrhla, aby odvolací soud usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2016 čj. KSBR 45 INS 30932/2015-B-27 zrušil a vrátil k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh byl podán 11.12. 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ) a vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění (dále jen cit. vyhláška ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody, které lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. e) a g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.12. 2015 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSBR 45 INS 30932/2015-A-10 ze dne 18.1.2016 byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Petra Jadrníčková. Na schůzi věřitelů svolané a konané dne 22.3.2016 byla Mgr. Petra Jadrníčková platně odvolána z funkce insolvenčního správce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 IZ a novým insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Zuzana Orbesová, IČO: 011 27 853, s místem výkonu činnosti Železniční 469/4, 779 00 Olomouc (potvrzeno usnesením soudu č.j. KSBR 45 INS 30932/2015-B-12 ze dne 22.3.2016). Bývalá insolvenční správkyně v souladu s výzvou insolvenčního soudu předložila zprávu o své činnosti ze dne 31.3.2016, v níž vyúčtovala své hotové výdaje a odměnu za dobu 3 měsíců od ustanovení do funkce správce. Hotové výdaje dle zprávy činí paušální částku Kč 544,50, včetně 21 % DPH a odměna paušální částku Kč 2.722,50, včetně 21 % DPH. Ve zprávě nárokuje další hotové výdaje, které vznikly, a to částku Kč 1.404 včetně 21 % DPH za cestovné a částku 150 Kč za parkovné, dále nechala na zvážení soudu případné zvýšení odměny ve smyslu ustanovení § 38 odst. 3 IZ, neboť těžiště práce správce je soustředěno především na počátek a konec řízení. Proti zprávě bývalé insolvenční správkyně, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 7.4.2016, nebyly v zákonné patnáctidenní lhůtě podány žádné námitky. Poté vydal soud napadené rozhodnutí.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí citovaného zákonného ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odstavec 5). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 6).

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění (dále jen cit. vyhláška ) platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 odst. 4) cit. vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 38 IZ a § 3 a § 7 odst. 4) cit. vyhlášky má insolvenční správce, tedy i věřiteli odvolaný insolvenčního správce podle ustanovení § 29 IZ, právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna insolvenčního správce paušální částku 750 Kč a náhrada hotových výdajů paušální částku 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů (na jejich konkrétní výši) vzniká správci jejich schválením, jako součásti konečné zprávy, případně, pokud se konečná zpráva nevyhotovuje, určením jejich výše poté, co správce podá soudu zprávu o své činnosti. Odvolaný insolvenční správce, jehož odměna není součástí odměny stávajícího správce, ale tvoří podíl na této odměně, podává soudu vyúčtování své odměny a výdajů. Odměna věřiteli odvolaného insolvenčního správce, který se podílí na odměně stávajícího insolvenčního správce, odpovídá zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jeho činnosti (srov. ustanovení § 6 vyhlášky). Do doby předložení konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce nelze určit výši jeho odměny, a proto logicky nelze určit ani výši odměny odvolaného insolvenčního správce, která je podílem z odměny stávajícího insolvenčního správce. To nebrání ovšem insolvenčnímu soudu rozhodnout o vyplacení zálohy na odměnu věřiteli odvolaného insolvenčního správce (srov. ustanovení § 38 odst. 4 IZ).

Odvolací soud proto souhlasí s odvolatelkou, že o odměně odvolané insolvenční správkyně rozhodnout již v této fázi řízení nelze, navíc není možné předjímat, zda v budoucnu případně nenastanou takové skutečnosti, v jejichž důsledku může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení dlužníkova úpadku konkursem. Přezkoumávané usnesení soudu prvního stupně, pokud se týká schválené odměny odvolané insolvenční správkyně, je tedy předčasné, a odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. v této části rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se vyúčtování odměny odvolané insolvenční správkyně neschvaluje.

V současném stadiu řízení lze rozhodnout pouze o výši hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně. Náhrada těchto hotových výdajů, jež náleží odvolané insolvenční správkyni, činí podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky paušální částku 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do doby odvolání z funkce insolvenční správkyně 22.3.2016, tj. za tři měsíce, což představuje 450 Kč. K náhradě hotových výdajů v této výši náleží odvolané insolvenční správkyni dále částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 21 %, tj. 94,50 Kč, takže náhrada hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně činí celkem 544,50 Kč. Paušální náhrada odpovídá činnosti správce do přezkumu; mezi základní úkoly insolvenčního správce po jeho ustanovení do funkce náleží zejména prověření majetkové situace dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty a příprava přezkumného jednání. Podle zprávy správkyně provedla následující činnosti: -šetření stran majetku a příjmů dlužníka, a to v součinnosti s dlužníkem, orgánem evidence vozidel, katastrem nemovitostí, obchodním rejstříkem atd., -zpracování soupisu majetkové podstaty, -schůzka s dlužníkem, -přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů dlužníka, -zpracování přezkumných listů a přehledu přihlášených pohledávek, -zpracování zprávy o mé dosavadní činnosti ze dne 11. 3. 2016,

-účast na schůzi věřitelů a přezkumném jednání dne 22. 3. 2016 u Krajského soudu v Brně, přičemž proti kvalitě činnosti posléze odvolané insolvenční správkyni a vůči zprávě o činnosti námitky podány nebyly. Odvolané insolvenční správkyni ovšem náleží i náhrada dalších skutečných hotových výdajů, neboť je správná argumentace, že vyšší podíl činností insolvenčního správce je soustředěn na počátek oddlužení, účast na přezkumném jednání a první schůzi věřitelů správci ukládá insolvenční zákon a není tedy v jeho moci jakkoliv ovlivnit vznik a výši cestovních nákladů a stejně tak parkovného a vzniklé náklady správkyně musela skutečně vynaložit a uhradit. Krátké období činnosti do odvolání pak neumožnilo, aby se tyto náklady rozložily v dalších paušálních platbách formou záloh za celé období oddlužení. Proto odvolané insolvenční správkyni náleží i další náhrada-cestovné na přezkumné jednání a první schůzi věřitelů-1.160,-Kč + 21 % DPH = 1.404 Kč a parkovné v souvislosti s účastí na přezkumném jednání a první schůzi věřitelů-150 Kč, celkem ve výši 2.098,50 Kč, včetně DPH.

Z uvedených důvodů odvolací soud v části výroku, v níž bylo rozhodnuto o schválení zprávy o činnosti a vyúčtování hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně Mgr. Petry Jadrníčkové ze dne 31.3.2016 , usnesení insolvenčního soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil a schválil zprávu o činnosti a vyúčtování hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně v paušální výši 544,50 Kč včetně DPH a dalších skutečných hotových výdajů ve výši 1.554 Kč, včetně DPH, celkem ve výši 2.098,50 Kč, včetně DPH.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolané insolvenční správkyni Mgr. Petře Jadrníčkové a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28.listopadu 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu