2 VSOL 731/2013-B-16
KSBR 32 INS 31252/2012 2 VSOL 731/2013-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků Jana Hanuše, rodné číslo 700821/3751, Ludmily Hanušové, rodné číslo 815821/5703, oba bytem 671 71 Morašice 78, o schválení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníků Jana Hanuše a Ludmily Hanušové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.6.2013, č. j. KSBR 32 INS 31252/2012-B-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníkům, aby prostřednictvím insolvenční správkyně po dobu 5 let počínaje dnem 25.7.2013 platili z částky určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenční správkyni Ing. Evě Procházkové, se sídlem ve Znojmě, náměstí Svobody 1548/5, zálohu na odměnu ve výši 1x 750 Kč měsíčně a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 1x 150 Kč měsíčně plus daň z přidané hodnoty dle aktuální zákonné sazby.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníků Jana Hanuše a Ludmily Hanušové (výrok I.), uložil dlužníkům prostřednictvím insolvenční správkyně po dobu 5 let počínaje dnem 25.7.2013 platit označeným věřitelům měsíční splátky ve výši specifikované ve výroku usnesení (výrok II.), uložil dlužníkům, aby prostřednictvím insolvenční správkyně po dobu 5 let počínaje dnem 25.7.2013 platili z částky určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenční správkyni Ing. Evě Procházkové zálohu na odměnu ve výši 2x 750 Kč měsíčně a zálohu na náhradu hotových pokračování-2-výdajů ve výši 2x 150 Kč měsíčně plus DPH dle aktuální zákonné sazby (výrok III.), stanovil termín úhrady první splátky do 25.7.2013 (výrok IV.), plátci příjmu dlužníka a plátci příjmu dlužnice přikázal, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli z příjmu stanovené srážky v rozsahu dvou třetin po odečtení základní nepostižitelné částky (výrok V. a VI.), plátci smluvního důchodu přikázal, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení zasílal částky vyplacené na základě smlouvy ze dne 9.1.2013 insolvenční správkyni (výrok VII.), uložil označeným věřitelům ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku sdělit správkyni čísla bankovních účtů (výrok VIII.) a insolvenční správkyni uložil ve stejné lhůtě sdělit plátcům příjmů číslo účtu (výrok IX.).

V odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 18.3.2013 zjistil úpadek obou dlužníků a na schůzi věřitelů dne 29.5.2013 rozhodl, že oddlužení bude provedeno plněním splátkového kalendáře. Ve vztahu k úhradě záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů správkyně soud prvního stupně uvedl, že v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), má insolvenční správkyně právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Insolvenční správkyně je plátcem daně z přidané hodnoty. Vyhláškou č. 313/2007 Sb. je stanovena výše odměny a náhrady hotových výdajů tak, že jsou určeny pro oddlužení plněním splátkového kalendáře pevnými částkami měsíčně po dobu trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení věcí, správkyně je insolvenční správkyní dvou dlužníků, náleží jí dvě odměny a dvoje hotové výdaje. Jedná se o pohledávky za majetkovou podstatou. Proto nejsou zahrnuty ve výroku II. tohoto usnesení mezi pohledávkami poměrně uspokojovanými. Insolvenční správkyně má nárok na odměnu a hotové výdaje za dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, což je delší časový údaj než pětiletá lhůta určená pro plnění nezajištěným věřitelům. O celé výši odměny a hotových výdajích správkyně rozhodne soud při ukončení insolvenčního řízení.

Proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně podali oba dlužníci odvolání. Namítali, že dle ustálené judikatury vrchních soudů a v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb. v případě společného oddlužení manželů plněním splátkového kalendáře náleží insolvenčnímu správci za každý měsíc výkonu funkce částka 900 Kč představující odměnu a náhradu hotových výdajů (případně navýšená o DPH) toliko jednou, neboť režimem oddlužení prochází jedno společné jmění manželů, a nikoliv každý z manželů separátně. Je pravdou, že insolvenční řízení se v případě společného oddlužení manželů týká dvou dlužníků, nicméně tato skutečnost nemá vliv na rozsah činnosti insolvenčního správce, neboť předmětem insolvenčního řízení je pouze jediný majetek tvořící SJM dlužníků, insolvenční správce podává jedinou zprávu o své činnosti a provádí pouze jeden rozvrh. Proto mají dlužníci za to, že výrok III. usnesení není správný a navrhují, aby jej odvolací soud změnil tak, že insolvenčnímu správci náleží záloha na odměnu ve výši 750 Kč měsíčně a záloha na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně plus DPH dle aktuální zákonné sazby. pokračování-3-

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř. (dále o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnými osobami a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku III., včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníků je důvodné.

Po stránce skutkové je předně nutno uvést, že soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění a skutkový stav dlužníci ani nezpochybňovali. Proto lze odkázat na zjištění, která uvedl soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozsudku.

Dlužníci založili své odvolací námitky na tvrzení, že v případě společného oddlužení manželů plněním splátkového kalendáře náleží insolvenčnímu správci za každý měsíc výkonu funkce jedna záloha na odměnu insolvenční správkyně a jedna záloha na náhradu hotových výdajů, přičemž se jedná o částku 900 Kč měsíčně bez DPH. Odvolací soud sdílí názor dlužníků, že insolvenčnímu správci náleží za každý měsíc výkonu funkce částka 900 Kč (bez daně z přidané hodnoty) toliko jednou. Za přiléhavý považuje rovněž odkaz dlužníků na závěry Vrchního soudu v Praze uvedené v jeho usnesení ze dne 16.7.2010, č. j. KSUL 46 INS 1474/2010, 1 VSPH 373/2010-B-11. Rozhodovací činnost obou vrchních soudů se skutečně ustálila v závěru, že za situace, že při společném oddlužení manželů, kdy je ustanoven jediný insolvenční správce, řízení se účastní společní věřitelé manželů a předmětem insolvenčního řízení je majetek, který je součástí společného jmění manželů-dlužníků, náleží zásadně insolvenčnímu správci za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře jedna odměna ve výši 750 Kč (§ 3 písm. b/ vyhlášky č. 313/2007 Sb., v platném znění) a jediná náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč (§ 7 odst. 4 téže vyhlášky). Odměna a náhrada hotových výdajů se pak zvyšuje o sazbu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 38 odst. 1, věta třetí IZ.

Nelze také odhlédnout od toho, že výrokem III. napadeného usnesení bylo ve smyslu ust. § 38 odst. 4 IZ rozhodnuto pouze o záloze na odměnu a o záloze na náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně, přičemž o konečné výši této odměny a výši hotových výdajů bude rozhodovat insolvenční soud až v souvislosti s ukončením insolvenčního řízení po podání zprávy o činnosti insolvenční správkyně (jak ostatně správně uvedl soud prvního stupně v odůvodnění svého usnesení). Až v této fázi insolvenčního řízení soud posoudí celkový rozsah činnosti insolvenční správkyně a zde se naskýtá prostor pro úvahu soudu prvního stupně o zvýšení odměny insolvenční správkyně postupem podle ust. § 38 odst. 3 IZ, což se jeví odvolacímu soudu jako vhodné. pokračování-4-

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadený výrok III. usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí odvolacího soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/, odst. 2 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu