2 VSOL 728/2012-B-132
KSOS 39 INS 4349/2008 2 VSOL 728/2012-B-132

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka STAVTECH, a.s., se sídlem 712 00 Ostrava, Muglinov, Olešní 600/9, IČ: 25038214, o schválení konečné zprávy, o odvolání věřitele Finanční úřad Ostrava I., 739 00 Moravská Ostrava, Jurečkova 940/2, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.6.2012 č.j. KSOS 39 INS 4349/2008-B-119 ve znění opravného usnesení ze dne 1.8.2012 č.j. KSOS 39 INS 4349/2008-B-120,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování insolvenčního správce , doručenou soudu dne 16.12.2011 tak, že výtěžek zpeněžení činí 22.049.934 Kč a výdaje dle ustanovení § 168/2a zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) činí 2.278.419 Kč, dle ustanovení § 168/2b IZ činí 2.433.069,68 Kč, dle ustanovení § 168/1c IZ činí 105.522,50 Kč, dle ustanovení § 168/2e IZ činí 4.823.869 Kč, dle ustanovení § 169/1c IZ činí 5.243.757 Kč a dle ustanovení § 169/1a IZ činí 13.364.538 Kč.

Na odůvodnění soud uvedl, že správkyně dne 23.6.2011 předložila konečnou zprávu ve znění dodatků ze dne 27.7.2011 a 5.10.2011. Po té, co byla ke zprávě slyšena, doručila soudu dne 16.12.2011 konečnou zprávu ze dne 26.7.2011, spolu s vyúčtováním správce , kterou soud přezkoumal a po vyjádření insolvenční správkyně dne 6.3.2012 uvědomil o této konečné zprávě účastníky řízení postupem dle ustanovení § 304 odst. 2 IZ jejím zveřejněním vyhláškou ze dne 7.3.2012. Konečná zpráva byla zveřejněna dne 9.3.2012 s poučením o možnosti podat proti ní ve lhůtě 15 dnů námitky.

V zákonem stanovené lhůtě podal proti konečné zprávě námitky věřitel Finanční úřad Ostrava I., který namítal, že zveřejněná konečná zpráva neobsahuje všechny pohledávky za majetkovou podstatou, protože nezahrnuje jeho pohledávky za dlužníkem z titulu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období duben a červen 2011 dle označených daňových přiznání a platebních výměrů. Insolvenční správkyně daňová přiznání s daňovou povinností, vzniklou z titulu opravy daně z přidané hodnoty na výstupu pohledávek přihlášených věřitelů nezpochybnila, opravené daňové doklady jako neoprávněně vystavené jednotlivým věřitelům vrátila, neboť oprava daně se týkala pohledávek za zdaňovací období do 1.4.2011. Na jednání o projednání konečné zprávy učinil věřitel nesporným, že oprava daně na výstupu ve výši 76.342 Kč a 165.833 Kč se týkala pohledávek, přihlášených insolvenčními věřiteli za plnění, poskytnutá dlužníkovi za zdaňovací období do 31.3.2011. Soud uzavřel, že pohledávka státu vzniklá tím, že dlužník je povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na vstupu podle § 44 odst. 5 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění zákona č. 47/2011 Sb. (dále jen ZDPH ), se žádným způsobem z majetkové podstaty neuspokojuje. Přednostní uspokojení této pohledávky státu jako pohledávky za majetkovou podstatou, byť bylo plněno před rozhodnutím o úpadku, by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení dle § 5 IZ. Proto soud schválil výdajovou položku konečné zprávy dle ustanovení § 168/2e IZ ve výši 4.823.869 Kč s tím, že z celkového příjmu konkursu ve výši 22.049.934 Kč budou uspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 IZ ve výši 4.817.011,18 Kč (dle § 168/2a IZ včetně DPH ve výši 2.278.419 Kč, dle § 168/2b IZ ve výši 2.433.069,68 Kč a dle § 168/1c IZ ve výši 105.522,50 Kč). Po odpočtu této sumy zbývá pro uspokojení ostatních neprioritních pohledávek za majetkovou podstatou a neprioritních pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou částka 17.232.922,82 Kč (pohledávky dle § 168/2e ve výši 4.823.869 Kč, pohledávky dle § 169/1a ve výši 13.364.538 Kč a pohledávky dle § 169/1c ve výši 5.243.757 Kč). Celková výše těchto ostatních pohledávek činí 23.432.164 Kč a koeficient jejich uspokojení je 73,54 % s tím, že schválené hotové výdaje správce 50.000 Kč byly pokryty zálohou na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Finanční úřad Ostrava I. Namítal, že oprava výše daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dle ust. § 44 ZDPH je speciálním případem opravy základu daně a opravy výše daně dle ust. § 42 ZDPH a je samostatným zdanitelným plněním. Ustanovení § 44 odst. 9 ZDPH vymezuje den jeho uskutečnění a výklad přechodného ustanovení č.l.

II. zák. č. 47/2011 Sb. nemůže vést k závěru, že opravu výše daně lze uskutečnit pouze u plnění poskytnutých dlužníkovi po datu 1. dubna 2011. U zdanitelných plnění, která byla uskutečněna před nabytím účinnosti zák. č. 47/2011 Sb., vzniká opravou výše daně těchto plnění nové samostatné zdanitelné plnění, které se vztahuje k období po 1. dubnu 2011. Podle odvolatele lze opravit výši daně dle ustanovení § 44 ZDPH i u pohledávek, které vznikly před 1. dubnem 2011, a provedením opravy věřitelem vzniká dlužníkovi nová daňová povinnost (§ 44 odst. 5 ZDPH) za zdaňovací období, v němž byly splněny podmínky podle § 44 odst. 1, tedy provedena oprava. Dlužník musí tuto povinnost vykázat a vypořádat za zdaňovací období, k němuž se vztahuje, to je období ve kterém byla provedena oprava. Pohledávka správce daně, která odpovídá vzniklé povinnosti dlužníka, je pohledávkou za majetkovou podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2, písm. e) IZ a věřitel nesouhlasí se závěrem, že takto by docházelo k nedovolenému zvýhodnění státu. Jedná se o uspokojení pohledávky na dani, vzniklé po rozhodnutí o úpadku, a to odpovídá rovněž principům a pravidlům shodným v rámci legislativního procesu při zavedení institutu oprav dle § 44 ZDPH . Podle věřitele v konečné zprávě nebyly zahrnuty všechny pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2, písm. e) IZ, proto v odvolacím řízení žádá, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. d/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné, byť z důvodů jiných, než namítá v odvolání.

Podle § 297 odst. 1, 2 IZ nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze použít prostředků získaných zálohou na náklady insolvenčního řízení nebo zálohou poskytnutou věřitelským výborem. Pokud nepostačují ani prostředky podle odstavce 1, rozhodne o pořadí úhrady pohledávky nebo o její poměrné úhradě insolvenční soud na základě návrhu insolvenčního správce podle § 305 odst. 2.

Podle § 302 odst. 2 IZ , konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení. Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce.

Po zhodnocení obsahu spisu dospěl odvolací soud k následujícím závěrům:

1) Jak vyplývá ze spisu i z odůvodnění napadeného usnesení, insolvenční správkyně dne 23.6.2011 předložila soudu konečnou zprávu (datovanou dne 16.6.2011, dále Konečná zpráva ), po té předkládala její dodatky dne 27.7.2011 a dne 5.10.201. Posledně uvedený dodatek v čl. 5 uvádí pořadí uspokojení pohledávek dle § 168, § 169 IZ a návrh dle § 297 odst. 2 a § 302 IZ (dále jen zapodstatový rozvrh ), který obsahuje v čl. 5.2.návrh na poměné uspokojení pohledávek dle § 169 odst. 1, písm. a) IZ, tyto označuje jejich věřiteli, výší, ve které byly uspokojeny a v jaké je ještě uspokojit zbývá. Objem těchto pohledávek k výplatě činí 7.340.523,59 Kč. Po slyšení dne 3.11.2011 a po výzvách soudu, správkyně dne 16.12.2011 doručila soudu písemné doplnění Konečné zprávy, datované dne 26.7.2011 (dále jen Doplnění), které neobsahuje náležitosti dle § 302 odst. 2, písm. a/, d/, f/ g/ IZ. Čl. 4 Doplnění obsahuje návrh dle § 297 odst. 2, § 305 odst. 2 IZ (dále též zapodstatový rozvrh ). V bodě 4.1.4. tabulku označenou Pracovněprávní nároky dlužníkových zaměstnanců dle § 169 odst. 1, písm. a) IZ , tyto nároky jsou identifikovány jménem věřitele a výší, s tím, že celková výše těchto pohledávek činí 7.944.214,91 Kč. Usnesením ze dne 20.12.2011 soud uložil správkyni, aby vyplatila pracovněprávní nároky dle bodu 5.2. konečné zprávy ze dne 5.10.2011. Podáním ze dne 27.1.2012 správkyně sdělila soudu, že začala vyplácet část pohledávek zaměstnanců a to ve výši 50 % dle posledního doplnění konečné zprávy . Na slyšení soudu dne 6.3.2012 insolvenční správkyně sdělila, že údaj 7.591.702 Kč v Doplnění je částkou veškerých zaplacených mezd do sestavení konečné zprávy . Usnesením ze dne 7.3.2012 č.j. KSOS 39 INS 4349/2008-B-110 soud prvního stupně vyhláškou, jejíž součástí je Doplnění (označené jako Konečná zpráva ze dne 26.7.2011, doručená soudu dne 16.12.2011 ), uvědomil účastníky řízení, že proti této konečné zprávě mohou do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku podat u insolvenčního soudu námitky. Tato vyhláška byla vyvěšena dne 9.3.2012 na úřední desce soudu, včetně k ní připojeného Doplnění.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně nerozhodoval (a neschválil) Konečnou zprávu, kterou správkyně předložila dne 23.6.2011 a datovala dnem 16.6.2011, ale rozhodoval o jejím Doplnění (datovaném dne 26.7.2011), které však konečnou zprávou není a nemá ani její náležitosti dle § 302 odst. 2, 3 IZ. O správkyní podané Konečné zprávě neuvědomil účastníky řízení (nezveřejnil ji vyhláškou, § 304 odst. 2 IZ), neboť ji na úřední desce soudu nevyvěsil, vyvěšeno bylo jen Doplnění. Postupem, kdy neschválil Konečnou zprávu, ale jen její Doplnění, aniž by Konečnou zprávu zveřejnil, zatížil soud řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Proto odvolacímu soudu nezbylo, než napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 219a odst. 1, písm. a/, § 221 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.).

2) V této věci nepostačuje výtěžek zpeněžení k plnému uspokojení pohledávek dle §168 a § 169 IZ (dále jen zapodstatové pohledávky ) a neprioritní zapodstatové pohledávky budou uspokojovány jen poměrně. Soud v bodě 1) výroku schválil částku 22.049.934 Kč čistého výtěžku, určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (tuto nepřesně označil jako výtěžek zpeněžení , viz čl. 1 Doplnění) a v bodě 2 výroku schválil odměnu insolvenční správkyně o 167.969 Kč vyšší, než vyčíslila ve vyúčtování (viz čl. 2.2.3. Doplnění dle něhož činí odměna, včetně DPH, 2.110.450 Kč). Pokud v situaci, kdy zapodstatové pohledávky budou uspokojovány v režimu dle 305 odst. 2 IZ, soud zvýšil odměnu správkyně oproti jejímu návrhu, aniž by ve výroku svého usnesení uvedl poměr (koeficient) uspokojení neprioritních zapodstatových pohledávek, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nelze z něj totiž dovodit, v jakém poměru mají být neprioritní zapodstatové pohledávky uspokojeny. Logicky je totiž vyloučeno, aby byly uspokojeny dle návrhu správkyně v čl. 4.1.1. až čl. 4.1.3. Doplnění (který soud schválil), neboť by nebyla zachována rovnost mezi výdajovou a příjmovou stránkou konkursu, protože soud tím, že schválil Doplnění a v něm obsažený návrh na zapodstatový rozvrh (některých) neprioritních pohledávek a současně zvýšil odměnu správkyně, rozhodl tak, že zapodstatové pohledávky by měly být uspokojeny ve vyšší částce, než na ně bylo v konkursu získáno. Poměr, v jakém již byly neprioritní zapodstatové pohledávky uspokojeny a v jakém ještě budou uspokojeny nelze dovodit ani z odůvodnění usnesení, v němž na str. 4 soud uvádí, že neprioritní zapodstatové pohledávky budou uspokojovány poměrem 73,54%, ovšem na jiném místě (str. 3 odůvodnění) uvádí další koeficient uspokojení těchto pohledávek 75,16 % (správkyně u slyšení dne 6.3.2012 uvedla koeficient 74,16 %).

3) V dalším řízení bude třeba, a to vzhledem k počtu doplnění a oprav Konečné zprávy ze dne 16.6.2011, doručené dne 23.6.2011, které správkyně učinila (a to i u slyšení soudu), a vzhledem k tomu že v době od podání Konečné zprávy byly částečně uspokojeny pohledávky dle § 169 odst. 1, písm. a) IZ, aby soud vyzval správkyni k předložení doplnění Konečné zprávy, které bude reflektovat obsah všech předchozích doplnění (č.l. B91, č.l. B92, č.l. B102 spisu, bude tedy jakýmsi úplným zněním všech dosavadních oprav a doplnění Konečné zprávy) a bude obsahovat veškeré změny, k nimž došlo v době od vyhotovení konečné zprávy ze dne 16.6.2011, včetně případných změn v příjmové stránce (např. úroky přirostlé k částce výtěžku zpeněžení) a výdajové stránce konkursu (zejména údaje o zapodstatových pohledávkách a výši, ve které již byly uspokojeny a ve které je ještě uspokojit zbývá). V Konečné zprávě, ve znění jejího (posledního) doplnění, bude do příjmové stránky konkursu (a výtěžku zpeněžení) zahrnuta i dlužníkem zaplacená záloha (viz č.l. A3 spisu, § 283 IZ, srv. rovněž usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.5.2011, č.j. MSPH 98 INS 10125/2010, 1 VSPH 456/2011-B-29), zcela přesně z ní budou vyplývat částky, z nichž sestává vypočtená odměna insolvenční správkyně (§ 1, odst. 2, a odst. 3,4 vyhlášky č. 313/2007 Sb.) a základem pro limitaci výše odměny a náhrad hotových výdajů členů věřitelského výboru bude odměna insolvenční správkyně bez náhrady za odvedenou DPH (§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb.).

V dalším řízení soud Konečnou zprávu a poslední (úplnou) verzi jejího doplnění zveřejní vyhláškou a po té ji opětovně projedná postupem podle § 304 odst. 2, 3 IZ. V novém rozhodnutí o konečné zprávě neopomene soud rozhodnout i o (hotových ) výdajích insolvenční správkyně.

4) Závěrem, vzhledem k dosavadnímu průběhu tohoto řízení a době předložení Konečné zprávy (23.6.2011), považuje odvolací soud za potřebné vyjádřit se, nad rámec důvodů svého rozhodnutí, k odvolacím námitkám věřitele. Podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupně rozhodl o jeho námitkách zcela v souladu s Výkladovým stanoviskem č. 6 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo (dostupném na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR), z něhož vyplývá, že : a) postup dle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. o ZDPH, ve znění účinném od 1. dubna 2011, nelze uplatnit pro pohledávky, z nichž věřiteli vznikla povinnost přiznat daň za zdaňovací období předcházející 1. dubnu 2011 (před možnou opravou); b) pohledávka vzniklá státu tím, že dlužník je povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění podle § 44 odst. 5 ZDPH, není pohledávkou za majetkovou podstatou a v průběhu insolvenčního řízení se neuspokojuje (tento závěr opakoval Nejvyšší soud v odůvodnění svého usnesení ze dne 30. listopadu 2011 sen. zn. 29 NSCR 16/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 54/2012). Závěr soudu prvního stupně o nedůvodnosti námitky tohoto věřitele proti konečné zprávě je proto správný.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který podal námitky, se však

doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 29. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu