2 VSOL 727/2013-A-10
KSBR 37 INS 20925/2013 2 VSOL 727/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Simony anonymizovano , anonymizovano , bytem Čápkova 942/9, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 20925/2013-A-5 ze dne 8.8.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice se svým insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o hrozícím úpadku a povolení oddlužení, avšak popis rozhodujících skutečností naplňuje znaky úpadku, nikoliv hrozícího úpadku. Z návrhu proto není zřejmé, zda má soud rozhodnout o hrozícím úpadku dlužnice či o jejím úpadku, její insolvenční návrh je tak nesrozumitelný a neurčitý z hlediska petitu, přičemž pro tyto nedostatky nelze pokračovat v insolvenčním řízení. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání. Uvedla, že insolvenčním návrhem ze dne 29.7.2013 navrhovala, aby bylo rozhodnuto o jejím úpadku a současně, aby soud rozhodl o povolení oddlužení. Podle jejího názoru sama jako dlužník nemůže rozhodnout, zda se momentálně nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, toto rozhodnutí by měl učinit soud na základě jí doložených podkladů. Poukázala na to, že její návrh je sepsán nad rámec samotného insolvenčního pokračování-2-návrhu, který je k dispozici na stránkách justice. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2. písm. c) IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 29.7.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala rozhodnutí o hrozícím úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek (bod č. 06) uvedla, že má 4 věřitele, u kterých má celkem 4 peněžité nezajištěné závazky s tím, že všichni věřitelé jsou uvedeni a identifikováni v návrhu (bod č. 18). Domnívá se, že je v hrozícím úpadku, neboť má více věřitelů, kde má dva závazky po splatnosti více jak 30 dnů, jeden závazek po splatnosti více jak 3 měsíce a jeden závazek má splatný, ohledně kterého věřitel po ní požaduje okamžitou celkovou úhradu dluhu ve výši 270.884,53 Kč. Dále uvedla, že zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, respektive je neplní po dobu delší 3 měsíců, celková výše všech peněžitých nezajištěných závazků činí 383.660,91 Kč. Své jednotlivé závazky specifikovala tak, že má úvěr u společnosti Česká spořitelna, a.s., dluh ve výši 57.413,53 Kč pokračování-3-splatný ke dni 23.1.2012, na tento závazek splácela do 25.6.2013, nyní je 1 měsíc v prodlení. Dále má závazek u společnosti COFIDIS s.r.o., dluh ve výši 20.384,85 Kč, který nesplácí více jak 4 měsíce. Dále má závazek u společnosti Profi Credit, a.s, dluh ve výši 61.984 Kč, se splácením tohoto závazku je v prodlení více jak 1 měsíc. Dále má závazek vůči společnosti GE Money Bank, a.s., dluh ve výši 270.884,53 Kč splatný do 22.4.2013, který splácela do konce roku 2012. K návrhu dlužnice doložila seznam závazků, ve kterém uvedla shodné závazky (závazky ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné), a to označením věřitele, právního důvodu a výše závazku. Dále uvedla k závazku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. datum poslední splátky 25.6.2013 a dobu prodlení více než 1 měsíc, k závazku vůči věřiteli COFIDS s.r.o. datum poslední splátky 20.4.2013 a dobu prodlení více než 4 měsíce, k závazku vůči věřiteli Profi Credit, a.s. datum poslední splátky 25.6.2013 a dobu prodlení více než 1 měsíc, k závazku vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. datum poslední splátky 20.2.2013 a datum splatnosti 22.4.2013.

Návrh na povolení oddlužení, který je podáván spolu s insolvenčním návrhem, je podáván na jediném (předepsaném) formuláři, byť jde obsahově o dva návrhy, pro které jsou zákonem předepsány samostatně obsahové náležitosti. Insolvenční návrh musí mít náležitosti podle ustanovení § 103 a § 104 IZ, návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 391 a § 392 IZ. Podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu, a proto insolvenční soud v takovém případě musí nejprve zkoumat, zda insolvenční návrh splňuje náležitosti stanovené v ustanovení § 103, případně § 104 IZ. Dlužník je podle ustanovení § 103 IZ zejména v insolvenčním návrhu povinen vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník, který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, musí tvrdit konkrétní skutečnosti, ze kterých vyplývají znaky úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, tedy že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. K náležitostem insolvenčního návrhu viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NS ČR 1/2008 ze dne 27.1.2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 88/2010. K návrhu dlužník musí připojit zákonem předepsané (povinné) přílohy podle ustanovení § 104 IZ, které stanoví i jejich obsahové náležitosti, tj. seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že v posuzované věci dlužnice podala řádný insolvenční návrh, který splňuje náležitosti insolvenčního návrhu podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ. Dlužnice totiž v insolvenčním návrhu a přiloženém seznamu závazků konkrétně označila 4 závazky vůči 4 věřitelům, včetně uvedení právního důvodu a jejich výše, k tomu dále uvedla skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že všechny závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, z toho 2 závazky (vůči věřitelům COFIDIS s.r.o. a GE Money Bank, a.s.) nesplácí nejméně po dobu delší 3 měsíců. Z těchto tvrzení je proto zřejmé, že dlužnice má více věřitelů (nejméně 2), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, neboť je neplní pokračování-4-po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ). Dlužnice v insolvenčním návrhu sice výslovně označila, aby soud rozhodl o jejím hrozícím úpadku, přestože v návrhu vylíčila skutečnosti osvědčující její úpadek. Podle odvolacího soudu však tato vada insolvenčního návrhu nezpůsobuje jeho neprojednatelnost, neboť dostatečné vylíčení skutkových tvrzení osvědčujících úpadek dlužnice umožňuje pokračovat v insolvenčním řízení. Závěr soudu prvního stupně o tom, že jsou splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady bránící pokračování v insolvenčním řízení podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, proto není správný.

Na základě shora uvedeného odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu