2 VSOL 724/2016-B-69
KSBR 28 INS 27017/2015 2 VSOL 724/2016-B-69

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka HELIOS Tech., a. s., identifikační číslo 27350452, se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, zastoupeného zmocněncem Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 7, Holešovicích, Jankovcova 1344/59, PSČ 170 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ 601 52, o ustanovení odděleného insolvenčního správce, rozhodl o odvolání věřitele LEVAPLECK LTD, registrační číslo 9212937, se sídlem v Coventry, The apex, Sheriffs orchard, PSČ CV1 3PP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, korespondenční adresa P. O. BOX 1309, Jindřišská 909/14, Praha, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.2.2016, č. j. KSBR 28 INS 27017/2015-B-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v rozsahu, v němž byla JUDr. Lenka Vidovičová LL. M ustanovena odděleným insolvenčním správcem, jehož povinností jsou úkony spojené s přezkoumáním dílčích pohledávek č. 1, 2 a 27 věřitele LEVAPLECK LTD, reg. č. 9212937 (věřitele č. 23) včetně vedení incidenčních sporů vyvolaných popřením těchto pohledávek, p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) ustanovil odděleným insolvenčním správcem JUDr. Lenku Vidovičovou LL. M., advokátku se sídlem Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc, provozovna Šlikova 874/20, 796 01 Prostějov (bod I. výroku) a rozhodl, že povinností odděleného isir.justi ce.cz insolvenčního správce jsou úkony spojené s přezkoumáním přihlášek pohledávek, včetně vedení incidenčních sporů vyvolaných popřením těchto přihlášek, pokud jde: a) o přihlášené věřitele, na jejichž majetek je vedeno insolvenční řízení, ve kterém byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Jan Jukl, především přihlášku pohledávky věřitele Mgr. Jana Jukla jako insolvenční správce dlužníka APATIT a. s., identifikační číslo 28474228 (PP25); b) dílčí pohledávky č. 1, 2 a 27 (pohledávka ze zajišťovací směnky na dílčí pohledávku č. 2) věřitele LEVAPLECK LTD, reg. č. 9212937 se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, (PP23); (bod II. výroku).

V odůvodnění tohoto rozhodnutí insolvenční soud zopakoval průběh dosavadního řízení s důrazem na skutečnost, že o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek rozhodl usnesením ze dne 19.11.2015. Insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla, advokáta, Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, který podáním ze dne 4.2.2016 navrhl ustanovení odděleného insolvenčního správce. Podle insolvenčního soudu je vhodné, aby v insolvenčním řízení dlužníka byl ustanoven oddělený insolvenční správce, když toto insolvenční řízení a řízení dalších vyjmenovaných společností jsou specifická svou vzájemnou ekonomickou i personální propojeností. Označené dlužníky spojuje osoba jednatele, prokuristy, většinoví společníci, případně akcionáři. Zejména s ohledem na jistotu ostatních účastníků insolvenčního řízení je vhodné, aby přihlášky pohledávek výše uvedených koncernově propojených subjektů, kteří se rovněž nacházejí v insolvenčním řízení a uplatnili své pohledávky v insolvenčním řízení na majetek tohoto dlužníka, byly podrobeny přezkoumání osobou, která není na insolvenčních řízeních uvedených společností nijak účastna. Důvodný je také návrh insolvenčního správce na určení odděleného správce pro přezkum dílčích pohledávek věřitele LEVAPLECK LTD, které mají původ u dlužníka APATIT a. s., na jehož majetek je již prohlášen konkurs a insolvenčním správcem je opět Mgr. Jan Jukl. V případě těchto pohledávek by nebylo možné, aby Mgr. Jukl jednal zcela nezávisle, když úspěšné popření těchto pohledávek by znamenalo navýšení uspokojení pro majetkovou podstatu dlužníka APATIT a. s., kde je Mgr. Jukl také v pozici insolvenčního správce. Osoba odděleného insolvenčního správce byla určena opatřením předsedy insolvenčního soudu. V kompetenci odděleného insolvenčního správce jsou pouze záležitosti týkající se přezkoumání přihlášek pohledávky označených věřitelů a další povinnosti, které vyplývají pro insolvenčního správce z průběhu přezkumného jednání (například vedení incidenčního sporu).

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel LEVAPLECK LTD (dále jen odvolatel ). Namítal, že totožný oddělený insolvenční správce nemůže být ustanoven ve vztahu k dílčím pohledávkám č. 1 a 2 a také k pohledávce č. 27, když v případě pohledávky č. 27 se jedná o pohledávku ze zajišťovací směnky na dílčí pohledávku č. 2. Nastala by totiž situace, kdy oddělená správkyně JUDr. Lenka Vidovičová bude přezkoumávat dílčí pohledávky č. 1 a 2, a to včetně možného popření těchto pohledávek. Následně by pak měla přezkoumat pohledávku č. 27, která je ovšem pohledávkou ze zajištění na pohledávku č. 2 (tedy pohledávka podmíněná). Takový postup není správný, neboť oddělený správce se v této situaci dostane do konfliktu, kdy může být zjištěna pouze pohledávka č. 2 nebo pohledávka č. 27. Podle odvolatele by oddělený insolvenční správce měl plnit pouze povinnosti spojené s přezkoumáním přihlášek pohledávek č. 1 a 2 a pro přezkum pohledávky č. 27 byl měl být stanoven jiný oddělený správce, neboť insolvenční správce Mgr. Jan Jukl a oddělený insolvenční správce JUDr. Lenka Vidovičová budou ve vztahu k této pohledávce vyloučeni ve smyslu § 34 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Závěrem odvolatel uvedl, že z insolvenčního rejstříku plyne, že Mgr. Jan Jukl má poměr i k jinému věřiteli dlužníka, a sice společnosti Glory Daze Associated s. a., respektive k jejímu právnímu zástupci. Je tedy s podivem, že i v tomto případě insolvenční soud nepřistoupil k ustanovení odděleného insolvenčního správce. Insolvenční soud by měl ve věci znovu rozhodnout a jmenovat nového odděleného insolvenčního správce pro přezkum pohledávky odvolatele č. 27 a rovněž pro přezkum pohledávky Glory Daze Associated s. a. Navrhl, aby odvolací soud usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas. Dále odvolací soud posuzoval, v jakém rozsahu odvolatel napadl rozhodnutí insolvenčního soudu o ustanovení insolvenčního správce. Z obsahu odvolání zcela jednoznačně plyne, že odvolatel nebrojí proti ustanovení odděleného insolvenčního správce pro úkony spojené s přezkoumáním přihlášek pohledávek věřitele Mgr. Jana Jukla, insolvenčního správce dlužníka APATIT a. s. (P 25). Ve vztahu k osobě JUDr. Lenky Vidovičové, LL. M. odvolatel nenamítá ničeho, z čehož by se dalo usuzovat na námitky ohledně její podjatosti nebo na to, že insolvenční správkyně nesplňuje podmínky pro své ustanovení (§ 26 IZ). Odvolatel tedy napadl usnesení insolvenčního soudu v rozsahu, kdy byla odděleným insolvenčním správcem pro úkony spojené s přezkoumáním jeho přihlášených pohledávek č. 1, 2 a 27 ustanovena JUDr. Lenka Vidovičová, LL. M. V odvolání uplatnil důvody podle § 205 odst. 2, písm. d) a g) o. s. ř. Odvolací soud v tomto rozsahu přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dlužníka HELIOS Tech., a. s. a z návrhu insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla na ustanovení odděleného insolvenčního správce. Určující pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je skutečnost, že insolvenční správce ve svém návrhu ze dne 4.2.2016 tvrdil, že sám (jako insolvenční správce dlužníka

APATIT a. s.) přihlásil do předmětného insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem sestávající z dílčích pohledávek č. 1 až 6 (P25, věřitel č. 25). Ve vztahu k odvolateli insolvenční správce ve svém návrhu uvedl, že důvod vzniku odvolatelem přihlášených dílčích pohledávek č. 1, 2 a 27 (pohledávky ze směnky zajišťovací na přihlášenou pohledávku č. 2) věřitele č. 23 jsou totožné s důvodem vzniku dílčích pohledávek č. 3 a 4, které přihlásil do insolvenčního řízení insolvenční správce dlužníka APATIT a. s. (věřitel č. 25).

Z přihlášky pohledávky věřitele Mgr. Jana Jukla, insolvenčního správce dlužníka APATIT a. s. (P25) ze dne 18.1.2016 plyne, že věřitel si v insolvenčním řízení dlužníka HELIOS Tech., a. s. přihlásil pohledávky v celkové výši 237.101.766,52 Kč. Jedná se o dílčí pohledávky č. 1 až 6, kdy u pohledávky č. 3 je uvedena výše jistiny 100.000 Kč, důvod vzniku-pohledávka z titulu smlouvy o postoupení pohledávky za Metropolitním spořitelním družstvem uzavřené dne 13.12.2013 mezi postupitelem APATIT a. s. a postupníkem HELIOS Tech., a. s. Pohledávka byla přihlášena jako nepodmíněná, zajištěná a splatná od 12.12.2014. Z přihlášky pohledávky věřitele LEVAPLECK LTD ze dne 3.5.2016 vyplývá, že věřitel si do insolvenčního řízení dlužníka HELIOS Tech., a. s. přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P23 přihlásil pohledávky v celkové výši 940.944.684,70 Kč, jedná se o pohledávky specifikované jako pohledávky č. 1 až 39. Pohledávka č. 1 byla přihlášena jako nezajištěná, nepodmíněná, splatná od 13.12.2014, výše jistiny 100.000.000 Kč, s důvodem vzniku-pohledávka z titulu smlouvy o postoupení pohledávky za Metropolitním spořitelním družstvem uzavřené dne 13.12.2013 mezi APATIT a. s. a HELIOS Tech., a. s., která byla postoupena společností LEVAPLECK LTD smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28.9.2015. Pohledávka č. 2 byla přihlášena jako nezajištěná, nepodmíněná a splatná od 15.1.2015 ve výši 21.587.572,55 Kč, jako důvod vzniku je uvedena pohledávka z titulu dohody o narovnání ze dne 15.1.2015 mezi společností HELIOS Tech., a. s. a APATIT a. s. Pohledávka byla postoupena společností APATIT a. s. na LEVAPLECK LTD smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28.9.2015. Pohledávka č. 27 byla přihlášena jako nezajištěná, splatná od 30.6.2015, ve výši jistiny 21.587.572,55 Kč. Jako důvod vzniku je uvedena pohledávka z titulu směnky vlastní vystavené bez protestu dlužníkem na řad APATIT a. s. dne 15.1.2015 v Praze, splatná dne 30.6.2015 v Praze. Směnka byla vystavena jako směnka zajišťovací na přihlašovanou pohledávku č. 2. Směnka byla indosována na společnost LEVAPLECK LTD. U vlastností pohledávky je vyznačeno, že se jedná o pohledávku podmíněnou, jako popis podmínky je uvedeno zajišťovací směnka-pohledávka č. 2.

Otázkou výkladu ustanovení § 24 odst. 1, § 31 a § 34 IZ se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. června 2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013, uveřejněném pod číslem 114/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 114/2014 ). V něm formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož patří mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), typově skutečnost, že pohledávka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o spor na základě vylučovací žaloby), o spor o pohledávku za majetkovou podstatou nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujících se k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení, byť by samy o sobě (při izolovaném posouzení) nebyly způsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. Nejvyšší soud také dovodil, že ustanovení § 24 IZ nepovažuje za důvod vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 IZ, která váže vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení na splnění další podmínky , a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. A naopak, nejsou-li zde důvody pro takové pochybnosti, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).

K uvedeným závěrům se Nejvyšší soud posléze přihlásil v usnesení ze dne 30. června 2014, sen. zn. 29 NSČR 78/2013 a v usnesení ze dne 29. října 2014, sen. zn. 29 NSČR 106/2014.

V přezkoumávané věci nebyl zpochybněn závěr insolvenčního soudu, že důvody vzniku přihlášených dílčích pohledávek odvolatele č. 1, 2 jsou totožné s důvodem vzniku dílčích pohledávek č. 3 a 4, které přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka věřitel č. 25. Odvolací soud se neztotožňuje s názorem odvolatele, že pro úkony spojené s přezkoumáním pohledávky č. 27 je nutno ustanovit jiného odděleného insolvenčního správce než JUDr. Lenku Vidovičovou LL. M., neboť oddělený správce může zjistit buď pohledávku č. 2, nebo pohledávku č. 27. Z přihlášky pohledávky je totiž zjevné, že dílčí pohledávka č. 2 byla přihlášena jako pohledávka z dohody o narovnání ze dne 15.1.2015 a pohledávka č. 27 jako pohledávka z titulu směnky vlastní, vystavené jako směnka zajišťovací na přihlašovanou pohledávku č. 2. Úvahy, které odvolatel vyjádřil ve svém odvolání, by vedly k závěru, že do insolvenčního řízení nemůže věřitel přihlásit pohledávku ze směnky a kauzální pohledávku jako dvě samostatné pohledávky. Tento závěr je neakceptovatelný. V nalézacím řízení lze přiznat jak pohledávku ze zajišťovací směnky, tak i pohledávku směnkou zajištěnou, s tím, že v následném exekučním řízení lze exekuovat pouze do výše jedné pohledávky. I v insolvenčním řízení může věřitel přihlásit jak pohledávku směnkou zajištěnou, tak i pohledávku ze zajišťovací směnky. V rozsahu, v němž se tyto pohledávky kryjí , je na ně nutno nahlížet jako na pohledávku jednu (v této části se pohledávky nesčítají ani pro účely hlasování na schůzi věřitelů, ani pro účely rozvrhového usnesení).

Lze tedy shrnout, že v dané věci insolvenční soud správně aplikoval § 34 IZ a správně ustanovil odděleného insolvenčního správce pro úkony spojené s přezkoumáním přihlášky pohledávky odvolatele vymezené jako dílčí pohledávky č. 1, 2 a 27. Usnesení insolvenčního soudu je v napadeném rozsahu věcně správné, proto je odvolací soud podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Závěrem odvolací soud poznamenává, že námitkou odvolatele o nutnosti ustanovit odděleného insolvenčního správce i pro úkony spojené s přezkoumáním pohledávky věřitele Glory Daze Associated s. a. se odvolací soud nezabýval, neboť tato otázka nebyla dosud insolvenčním soudem řešena.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřiteli LEVAPLECK LTD, insolvenčnímu správci, oddělenému insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu