2 VSOL 723/2014-A-19
KSOS 37 INS 11991/2014 2 VSOL 723/2014-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníků a) Františka Skoupila, rodné číslo 630828/0319, b) Vladimíry Skoupilové, rodné číslo 665101/0278, oba bytem Vančurova 669/3, 790 01 Jeseník, o ustanovení insolvenčního správce, rozhodl o odvolání Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno, identifikační číslo 269 19 877, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.2014, č. j. KSOS 37 INS 11991/2014-A-5,

takto:

Odvolání odvolatele Indra-Šebesta v.o.s. proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužníků Františka Skoupila a Vladimíry Skoupilové (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Pavlínu Jaškovou, Lužickosrbská 116/7, 787 01 Šumperk, která v projednávané věci vykonává svou činnost v provozovně Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník (výrok II.), uložil dlužníkům počínaje měsícem květnem platit insolvenční správkyni zálohu na odměnu a hotové výdaje ve výši 1.350 Kč měsíčně (výrok III.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.), vyzval věřitele, aby neprodleně sdělili insolvenční správkyni, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech (výrok VI.), nařídil přezkumné jednání na den 4.9.2014, na tento den svolal schůzi věřitelů a vymezil program jejího jednání (výrok VII. a VIII.), uložil insolvenční správkyni postupovat v souladu se Standardním pokynem pro oddlužení zveřejněném na internetových stránkách Krajského soudu v Ostravě (výrok IX.) a vyslovil, že účinky usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok X.). Toto usnesení neobsahuje odůvodnění.

Výslovně proti výroku II. usnesení podal odvolání Indra-Šebesta v.o.s. (dále jen odvolatel). Namítal, že byli přeskočeni čtyři insolvenční správci, které rotační princip zavedený s účinností od 1.1.2014 určil jako insolvenční správce pro toto řízení s tím, že předsedkyní soudu byla jako důvod pro tento zcela bezprecedentní zásah do zákonem stanoveného postupu při ustanovování insolvenčních správců uvedena snaha o zajištění rovnoměrného zatížení insolvenčních správců. Odvolatel však v postupu předsedkyně soudu neshledává zákonnou oporu, neboť jako důvod pro neustanovení správce není využita žádná ze zákonem předvídaných možností, ale naopak snaha pomoci jiným insolvenčním správcům zvýšit počet jim přidělených věcí. Zákon nepředpokládá porušení rotačního principu ve prospěch jiného insolvenčního správce, ale pouze pro důvody, které se vyskytují na straně osoby správce, která má být v rotačním systému vynechána. Předsedkyně soudu však v odůvodnění svého opatření žádné takové důvody neuvádí. Neuvádí tedy, proč by přeskočený insolvenční správce nemohl funkci vykonávat. Důvodem změny dřívějšího nominačního systému insolvenčních správců na stávající rotační systém je podle důvodové zprávy k novele insolvenčního zákona zejména zcela nejednotný postup jednotlivých předsedů soudů při určování osob insolvenčních správců do funkce, což zbytečně vyvolávalo pochybnosti o transparentnosti takového postupu. Zároveň bylo snahou zákonodárce zachovat princip proporcionality při ustanovování insolvenčních správců. Podle odvolatele postup v dané věci nemá oporu v žádném ze zákonných ustanovení a je v rozporu i s úmyslem zákonodárce. Jedná se o netransparentní postup, který je založen na libovůli předsedkyně soudu. Snaha o rovnoměrné zatížení insolvenčních správců by znamenala vytvoření cesty k dalším nesystémovým a nezákonným zásahům do rotačního systému ustanovování insolvenčních správců. Důvodem pro obdobný postup předsedkyně soudu by mohlo být třeba to, že někdo sídlí v Brně nebo v Praze, je muž nebo žena. Je obecně známo, že Krajský soud v Ostravě nesouhlasí s pobočkovým systémem výkonu činnosti insolvenčních správců, zejména v těch případech, kdy insolvenční správce vykonává svou činnost prostřednictvím více než čtyřech poboček. Snahy takové správce postihnout jsou výlučnou záležitostí Krajského soudu v Ostravě a neodpovídají jednotné praxi ostatních insolvenčních soudů a především nemají oporu v insolvenčním zákoně. Výkon činnosti insolvenčního správce v působnosti Krajského soudu v Ostravě je tak založen na zcela jasné nepředvídatelnosti a právní nejistotě insolvenčních správců. Jedinou možností jak omezit výkon činnosti insolvenčního správce prostřednictvím poboček je úprava právních předpisů. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v bodě II. výroku změnil tak, že Mgr. Pavlína Jašková se insolvenčním správcem neustanovuje a insolvenčním správcem se ustanovuje Indra-Šebesta v.o.s., identifikační číslo 269 19 877, se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, s pobočkou na adrese Lipová-Lázně 25, PSČ 790 61.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (29.4.2014) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1.1.2014. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Pro úvahy odvolacího soudu je podstatné, že soud prvního stupně usnesením ze dne 27.5.2014 rozhodl o úpadku manželů Skoupilových a v souladu s ust. § 136 odst. 2, písm. b) IZ ustanovil oběma dlužníkům insolvenční správkyni Mgr. Pavlínu Jaškovou. Jmenovaná je osobu zapsanou v seznamu insolvenčních správců, kterou určila v daném řízení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě opatřením ze dne 15.5.2014.

Odvolací soud se nejprve zabýval podmínkami přípustnosti podaného odvolání. Z tohoto pohledu je podstatné, že odvolatel je insolvenčním správcem zapsaným v seznamu insolvenčních správců, který však v daném insolvenčním řízení do funkce insolvenčního správce soudem ustanoven nebyl a není ani věřitelem dlužníků. Jakkoli insolvenční zákon v ust. § 26 neomezuje okruh osob oprávněných podat odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, je nutno dle mínění odvolacího soudu při zkoumání podmínek přípustnosti odvolání aplikovat ust. § 201 o.s.ř. Z tohoto ustanovení přitom plyne, že zákon přiznává subjektivní legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v prvé řadě účastníkům řízení. Účastníci insolvenčního řízení jsou vymezeni v ust. § 14 odst. 1 IZ jako dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Jiné osoby jako účastníci řízení jsou v § 15 IZ vymezení pro případ, že nejde o přihlášené věřitele tak, že jsou jimi osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Odvolací soud nepovažuje odvolatele za účastníka řízení ve smyslu § 15 IZ, neboť žádné ustanovení insolvenčního zákona nezakládá konkrétní osobě nárok na ustanovení do funkce insolvenčního správce. Na podporu tohoto názoru je možno argumentovat tím, že neustanovený insolvenční správce (tzv. opomenutý insolvenční správce) nemá možnost navrhnout odvolání ustanoveného insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce na schůzi věřitelů (§ 29 odst. 1 IZ), ani podat návrh na zproštění insolvenčního správce funkce (§ 32 odst. 1 IZ).

Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že postup soudu prvního stupně při ustanovení Mgr. Pavlíny Jaškové insolvenční správkyní pro dané insolvenční řízení nebyl nahodilý ani svévolný, ale byl souladný s ust. § 25 odst. 2 IZ, když osobu insolvenční správkyně určila předsedkyně Krajského soudu v Ostravě ve svém opatření ze dne 15.5.2014.

Lze tedy uzavřít, že osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o ustanovení insolvenčního správce není osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců, která tvrdí, že insolvenčním správcem měla být ustanovena ona, neboť určení osoby insolvenčního správce v opatření předsedy insolvenčního soudu je založeno na libovůli a absenci zákonných důvodů. Proto odvolací soud odmítl odvolání odvolatele Indra-Šebesta v.o.s. jako odvolání podané osobou neoprávněnou (§ 218 písm. b/ o.s.ř.).

Odmítnutí odvolání z důvodu, že odvolateli nesvědčí subjektivní právo podat odvolání proti napadenému usnesení, nese s sebou také závěr o nadbytečnosti posuzování opodstatněnosti odvolacích námitek.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkům, insolvenční správkyni a odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu