2 VSOL 719/2016-A-71
KSBR 28 INS 27004/2015 2 VSOL 719/2016-A-71

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka APATIT a. s., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo 28474228, o insolvenčním návrhu dlužníka samotného a věřitelů a) RALT COMPANY s. r. o., se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo 02138816, b) Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, reg. Č. 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 24, PSČ 110 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ 602 00, rozhodl o odvolání věřitele Crius Capital, SE, se sídlem v Bratislavě, Krížna 56, PSČ 821 08, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-63,

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e v části, kterou bylo zastaveno řízení o odvolání věřitele č. 4 Crius Capital, SE proti bodu II. výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2015, č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-25.

II. Ve zbylém rozsahu se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že řízení o odvolání věřitele č. 4 Crius Capital, SE proti bodu III. výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2015, č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-25, se n e z a s t a v u j e . isir.justi ce.cz

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zastavil pro nezaplacení soudního poplatku řízení o odvolání věřitele č. 4 Crius Capital, SE proti rozhodnutí ze dne 23.11.2015, č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-25.

Insolvenční soud postupoval podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), když věřitel nesplnil svou poplatkovou povinnost, byť byl k úhradě poplatku za odvolání řádně vyzván a poučen o možnosti zastavení řízení.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 4 Crius Capital, SE (dále jen odvolatel ). Namítal, že insolvenční soud dospěl k nesprávnému závěru o zastavení řízení, neboť splnil veškeré podmínky, aby jeho odvolání mohlo být projednáno.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání jsou rozhodné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu insolvenčního spisu. Insolvenční soud usnesením ze dne 23.11.2015, č. j. KSBR 28 INS 27004/20154-A-25 zjistil úpadek dlužníka APATIT a. s., na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla a vyslovil výzvy ve smyslu § 136 IZ. Proti tomuto usnesení podali odvolání dlužník, navrhující věřitel RALT COMPANY s. r. o. a věřitel Crius Capital, SE. Posledně jmenovaný napadl výslovně rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (bod II. výroku) a o ustanovení insolvenčního správce (bod III. výroku). Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 18.1.2016, č. j. KSBR 28 INS 27004/2015, 2 VSOL 51/2016-A-39 vyzval odvolatele, aby do 5 dnů od doručení usnesení zaplatil insolvenčnímu soudu soudní poplatek za odvolání 2.000 Kč. Tato výzva byla odvolateli doručena v pondělí 8.2.2016

(náhradním doručením), když 10. den připadl na neděli 7.2.2016. Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 15.2.2016. Ke dni 10.3.2016 odvolatel soudní poplatek za podané odvolání neuhradil. Proto odvolací soud předložil věc insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o zastavení řízení.

Dle položky 22, bod 11 Sazebníku soudních poplatků, za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenčním řízení se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

Dle položky 4 bodu 1 písmeno c) Sazebníku soudních poplatků, poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak, činí 2.000 Kč.

Podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích, zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka, aby ve lhůtě, kterou mu určí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni. Po doručení výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu předložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí v ní určené lhůty řízení zastaví. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

V takto vymezeném skutkovém a právním rámci věci dospěl odvolací soud k závěru, že insolvenční soud postupoval zcela správně, když řízení o odvolání Crius Capital, SE proti rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka APATIT a. s. zastavil pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích). Proto odvolací soud usnesení insolvenčního soudu v tomto rozsahu podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

V části, ve které insolvenční soud zastavil řízení o odvolání Crius Capital, SE proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla, odvolací soud napadené usnesení změnil podle § 220 odst. 1 o. s. ř. Učinil tak proto, že rozhodnutí, jímž insolvenční soud ustanoví dlužníku insolvenčního správce, není rozhodnutím ve věci samé a poplatek za odvolání proti tomuto rozhodnutí se nevybírá (položka 22, bod 14 Sazebníku soudních poplatků).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně

anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu