2 VSOL 718/2012-A-21
KSBR 38 INS 21916/2011 2 VSOL 718/2012-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka PASIV SYSTEM s.r.o., se sídlem Příkopy 1225/31, 594 01 Velké Meziříčí, identifikační číslo 28 32 92 87, zastoupeného Mgr. Ilonou Dobrovolnou, advokátkou se sídlem Týnská 1053/1, 110 00 Praha 1, o insolvenčních návrzích věřitelů a) Milana Vyhňáka, V Drahách 193, 783 14 Bohuňovice, identifikační číslo 68 30 75 51, b) JKM STAVBY s.r.o., se sídlem 792 01 Staré Město 107, identifikační číslo 26 85 59 33, oba zastoupeni Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc, rozhodl o odvolání věřitelů a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.8.2012, č. j. KSBR 38 INS 21916/2011-A-16,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil navrhovateli-věřiteli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V důvodech usnesení uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 25.11.2011 se v záhlaví uvedený věřitel domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 30.1.2012 soud prvního stupně vyzval dlužníka k vyjádření k insolvenčnímu návrhu a usnesením ze dne 4.5.2012 k předložení seznamu majetku a závazků. Dlužník sdělil, že pohledávku věřitele považuje za spornou a seznam majetku a závazků i přes poskytnutí delší lhůty dosud nepředložil. Účelem zálohy je zejména umožnit výkon činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení. Vzhledem k nedostatku informací o majetku dlužníka, kdy není zřejmý rozsah majetku a nelze ani odhadem určit výši zpeněžení majetku, je třeba vybrat zálohu na náklady insolvenčního řízení v maximální výši, a to dle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podali odvolání věřitelé a) a b). Tvrdili, že napadené usnesení je v rozporu s obsahem spisu, konkrétně s vyjádřením dlužníka, který uvedl, že má dostatek majetku na pokrytí všech závazků. Byť lze dlužníkovo prohlášení o majetku s ohledem na počet věřitelů považovat za sporné, nelze se domnívat, že by dlužník nedisponoval alespoň majetkem ve výši odpovídající záloze. Tuto skutečnost opírají věřitelé také o domněnku, že dlužník musel z nějakých zdrojů hradit svou právní zástupkyni. Navrhli, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnými osobami včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitelé Milan Vyhňák a JKM STAVBY s.r.o. se společným insolvenčním návrhem ze dne 25.11.2011 domáhali rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu tvrdili své splatné pohledávky za dlužníkem z titulu smluv o dílo. Usnesením ze dne 4.5.2012, č. j. KSBRS 38 INS 21916/2011-A-13 byl dlužník vyzván k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců. Na žádost dlužníka prodloužil soud prvního stupně lhůtu k předložení seznamů do 25.6.2012, avšak dlužník do vydání napadeného usnesení povinné přílohy soudu nepředložil.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka, a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

V přezkoumávané věci je zcela zásadní skutečností to, že z napadeného usnesení není zřejmé, kterému insolvenčnímu navrhovateli (kterému věřiteli) byla povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložena. Ačkoliv insolvenční návrh podali současně věřitelé Milan Vyhňák a JKM STAVBY s.r.o. (a soud prvního stupně je takto správně označil v záhlaví svého usnesení), ve výroku napadeného usnesení i v jeho odůvodnění užil soud prvního stupně jednotného čísla. Při formulaci výroku soud ukládá navrhovateli-věřiteli a odůvodnění v záhlaví uvedený věřitel se domáhal rozhodnutí nelze nepochybně určit, kterému z insolvenčních navrhovatelů (či oběma) byla povinnost zaplatit zálohu uložena. V této souvislosti nelze neuvést, že ani jeden z navrhujících věřitelů netvrdí svou pohledávku za dlužníkem z pracovněprávního vztahu, tedy není osobou, které nemůže být ukládána záloha na náklady insolvenčního řízení.

Pro nedostatek shora uvedených zjištění je usnesení soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a podle ust. § 221 odst. 1, písm. a) téhož zákona vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž soud (pokud setrvá na svém názoru o nutnosti uložení zálohy) při vydání usnesení bude respektovat požadavek určitosti, jednoznačnosti, vykonatelnosti a přezkoumatelnosti soudního rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu