2 VSOL 717/2014-B-9
KSBR 28 INS 6368/2013 2 VSOL 717/2014-B-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Drahoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Želeč 104, Brodek u Prostějova, PSČ 798 07, adresa pro doručování: Dobrochov 43, Brodek u Prostějova, PSČ 798 07, o způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání věřitele MVDr. Antonína anonymizovano , anonymizovano , bytem Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané 6, PSČ 683 23, zastoupeného JUDr. Jiřím Hanečkou, advokátem se sídlem Palackého nám. 796, Ivanovice na Hané, PSČ 683 23, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 6368/2013-B-1 ze dne 17.6.2014,

takto:

Odvolání věřitele MVDr. Antonína anonymizovano se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením (výrok I.), uložil dlužníku povinnost hradit od účinnosti tohoto usnesení k rukám insolvenčního správce zálohy na odměnu ve výši 750 Kč a hotové výdaje ve výši 150.000 Kč, a to za každý i započatý měsíc počínaje červnem 2014 až do skončení plnění splátkového kalendáře (při schválení oddlužení splátkovým kalendářem) nebo do měsíce, kdy bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o schválení oddlužení prodejem majetkové podstaty, nebo do měsíce, kdy bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o zrušení povoleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V případě, že insolvenční správce je plátcem DPH, je dlužník povinen odměnu a hotové výdaje hradit navýšené o tuto daňovou povinnost (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel MVDr. Antonín Tichý, kterým navrhl, aby nebylo schváleno oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs z důvodu, že dlužník neuvedl v návrhu na povolení oddlužení jeho pohledávku v celkové výši 354.476 Kč, přiznanou pravomocným soudním rozhodnutím.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně nebo rozhodnutí krajského soudu vydaného v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 204 odst. 1 věty prvé o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 218 písm. c) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle § 397 odst. 1 věty čtvrté a páté IZ, rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Hypoteční banka, a.s. dne 8.3.2013, který se svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu. Dlužník dne 5.4.2013 podal u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 6368/2013-A-14 ze dne 28.5.2014 soud prvního stupně rozhodl o insolvenčních návrzích věřitele Hypoteční banky, a.s. a dlužníka tak, že bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jakub Juřena, se sídlem Brněnská 366/25, Vyškov, současně na den 9.9.2014 bylo nařízeno první přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů.

Z ustanovení § 397 odst. 1 IZ vyplývá, že nebude-li insolvenční soud postupovat podle ustanovení § 393 až 395 IZ, bude usnesením insolvenčního soudu oddlužení povoleno. Rozhodnutí o povolení oddlužení je buď spojeno s rozhodnutím o úpadku dlužníka (§ 136 IZ), anebo v případě, že návrh na povolení oddlužení podal dlužník až v reakci na návrh věřitele na zahájení insolvenčního řízení (§ 390 odst. 1 věta druhá IZ), o povolení oddlužení rozhodne insolvenční soud do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku (§ 149 odst. 2 IZ). Přitom odvolání proti rozhodnutí o úpadku i rozhodnutí o povolení oddlužení není přípustné (§ 141 odst. 1 věta první IZ a § 397 odst. 1 věta pátá IZ). Způsob řešení povoleného oddlužení poté závisí na schůzi věřitelů svolané v rozhodnutí o úpadku (§ 402, § 406 IZ).

Z výše uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně nejprve usnesením ze dne 28.5.2014 rozhodl o úpadku dlužníka a teprve následně napadeným rozhodnutím o povolení oddlužení, neboť dlužník v reakci na insolvenční návrh věřitele podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Vzhledem k tomu, že proti usnesení o povolení oddlužení není přípustné odvolání, odvolací soud odvolání věřitele proti napadenému usnesení podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Nad rámec odvolací soud považuje za nutné uvést, že věřitel může uplatnit své námitky v rámci hlasování o způsobu oddlužení (§ 402 až § 406 IZ), přičemž insolvenční soud bude muset o včas podaných námitkách uplatněných oprávněnou osobou rozhodnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu