2 VSOL 714/2014-A-21
KSBR 31 INS 5916/2014 2 VSOL 714/2014-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , RČ 485326/467, bytem Dornych 59/114, 617 00 Brno, o odvolání Martina Vaňka, bytem Petra Bezruče č. 362, 288 42 Nymburk 2 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. března 2014, č.j. KSBR 31 INS 5916/2014-A-11,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným usnesením rozhodl, že své usnesení č.j. KSBR 31 INS 5916/2014-A-8 ze dne 13.3.2014 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje a že zpětvzetí insolvenčního návrhu doručené soudu dne 12.3.2014 není účinné. Rozhodnutí odůvodnil odkazem na ustanovení § 210a o.s.ř. a § 130 odst. 3 IZ s tím, že byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné. Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení insolvenčního řízení byl vzat zpět až poté, co soud dne 11.3.2014 rozhodl o úpadku dlužníka, nelze zpětvzetí návrhu přiznat

účinky, a proto soud revidoval i své nesprávné rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Usnesení krajského soudu napadl z pozice zástupce dlužnice včasným odvoláním Martin Vaněk, dovolával se plné moci udělené mu dlužnicí, poukazoval na zpětvzetí insolvenčního návrhu podepsané dlužnicí a nesouhlasil se změnou původního rozhodnutí o zastavení řízení.

Dlužnice sama zpochybňovala zpětvzetí insolvenčního návrhu, úkon zástupce označila za jednání v rozporu s jejími zájmy, posléze odvolala plnou moc udělenou Martinu Vaňkovi a vzala jím podané odvolání zcela zpět.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (5. 3. 2014) je třeba danou věc posoudit podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb. účinné od 1. 1. 2014 (dále jen IZ). Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Procesním důsledkem zpětvzetí odvolání je v souladu s ustanovením § 207 o.s.ř. zastavení odvolacího řízení. Zastaví-li odvolací soud odvolací řízení pro zpětvzetí odvolání, nemůže odvolacímu přezkumu podrobit žádný z výroků, které obsahovalo původně napadené rozhodnutí soudu prvního stupně (včetně výroku o nákladech řízení), jelikož o těchto výrocích platí, že jsou v právní moci (právní moc rozhodnutí soudu prvního stupně nastává, jako by odvolání podáno nebylo)-srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2004 sp. zn. 29 Odo 137/2003). Odvolací soud se proto po zjištění, že odvolání bylo podáno včas oprávněnou osobou (zástupcem účastníka) a dlužnice s odvoláním disponovala, nemohl zabývat námitkami dlužnice a zástupce, ani vadami napadeného rozhodnutí (institut autoremedury neslouží k nápravě chyb soudu, nemá řešit konflikt mezi zástupcem a zastoupeným, soud ignoroval speciální úpravu autoremedury v § 95 IZ) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. b/ IZ), rozhodl v souladu s ustanovením § 207 o.s.ř. odvolací řízení zastavit.

Náhradu nákladů odvolacího řízení odvolací soud nepřiznal žádnému z účastníků, neboť odvolatel z procesního hlediska zavinil, že odvolací řízení muselo být zastaveno, přičemž dlužník podle obsahu spisu odvolací náklady nevykazuje (§ 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci 24. července 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu