2 VSOL 713/2012-A-39
KSOS 39 INS 5752/2012 2 VSOL 713/2012-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 848/2, 734 01 Karviná-Ráj, zastoupené Mgr. Patrikem Graňákem, advokátem se sídlem Štefánikova 10, 737 01 Český Těšín, o insolvenčním návrhu věřitelů a) SOMEXON CS, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1593/32, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, identifikační číslo 258 15 849, b) Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., Havlíčkovo nábřeží 1593/32, 702 00 Ostrava, oba věřitelé zastoupeni JUDr. Petrem Svatošem, advokátem se sídlem Sadová 1585/7, Ostrava, Moravská Ostrava, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.7.2012, č. j. KSOS 39 INS 5752/2012-A-19,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením krajský soud zjistil úpadek dlužnice Martiny anonymizovano (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Tomáše Poláčka (výrok III.) a vyslovil výroky dle ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že věřitel a) nabyl tvrzenou pohledávku za dlužnicí dne 6.3.2012, přičemž rozdělením pohledávky došlo účelně ke vzniku více věřitelů. S pohledávkou věřitele a) přihlášenou ve výši 55.175 Kč nelze počítat, neboť byla již uplatněna insolvenčním řízení dlužníka Miroslava anonymizovano , a jedná se o pohledávku, která nepatří do společného jmění manželů. Pohledávka věřitele b) je podle dlužnice neplatná. V této souvislosti dlužnice odkázala na řízení o neplatnost rozhodčího nálezu, vedené u Obchodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 40/2012. Uzavřela, že pokud by byly z insolvenčního řízení vyloučeny pohledávky navrhujících věřitelů a přihlášená pohledávka společnosti CANAVERA a.s. (druhá polovina postoupené pohledávky), bylo by třeba s ohledem na majetek dlužnice návrh na prohlášení konkursu zamítnout. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podáním ze dne 16.11.2012 vzala dlužnice své odvolání v celém rozsahu zpět. Uvedla v něm, že na podaném odvolání již netrvá a navrhuje, aby odvolací řízení bylo zastaveno.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno je vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzala dlužnice své odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o tomto jejím odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení. JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu