2 VSOL 71/2011-A-10
KSBR 29 INS 291/2011 2 VSOL 71/2011-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ivany Wontrobová v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Pod Zahrady 346, 686 05 Uherské Hradiště, identifikační číslo 47 35 18 11, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2011, č. j. KSBR 29 INS 291/2011-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že dlužník podal dne 10.1.2011 u soudu insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o jeho úpadku. Dále uvedl, že zálohu na náklady insolvenčního řízení uložil dlužníkovi postupem podle ust. § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), neboť z obsahu spisu plyne, že je to nutné ke krytí budoucích nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Objasnil také účel a smysl zálohy na náklady insolvenčního řízení. S poukazem na ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., upravující výši minimální odměny insolvenčního správce při konkursu, uvedl, že výši zálohy stanovil v maximální možné výši. Závěrem poznamenal, že dle ust. § 98 odst. 1 věta první IZ bylo povinností dlužníka podat insolvenční návrh v dostatečném časovém předstihu, než se ocitne v situaci, kdy již nemá finanční prostředky ani na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že zálohu není schopen uhradit, neboť nemá dostatek finančních prostředků, a s ohledem na výši jeho závazků není schopen si ani prostředky na úhradu zálohy půjčit. Tyto skutečnosti nevzal soud prvního stupně v úvahu a dlužníkovi stanovil zálohu v nepřiměřené výši. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a zálohu na náklady insolvenčního řízení stanovil ve výši 10.000,-Kč.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka, a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovně právních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

V přezkoumávané věci bylo řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka ze dne 10.1.2011. V něm dlužník uvedl, že je fyzickou osobou-podnikatelem a má více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po splatnosti déle než 3 měsíce a není schopen tyto závazky plnit. Věřiteli dlužníka jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Uherské Hradiště s pohledávkou ve výši 28.959,-Kč, Česká správa sociálního zabezpečení s pohledávkou ve výši 75.634,-Kč a Red Flame s.r.o. s pohledávkou 1.653.350,-Kč. V seznamu majetku dále dlužník uvedl, že má ve výlučném vlastnictví pozemky p. č. 334/1, p. č. 334/2, p. č. 1296, p. č. 1297, zapsané na LV č. 609, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a obec Ořechov a ve společném jmění s manželkou Hanou Kučerovou má rodinný dům č.p. 345 na pozemku st. p. č. 634, pozemek st. p. č. 634, pozemek p. č. 855/6, vše zapsáno na LV č. 61, k.ú. Mařatice a obec Uherské Hradiště

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že kromě relevantních tvrzení o úpadku poskytl dlužník soudu prvního stupně dostatek informací i podkladů pro posouzení jeho majetkové situace, ze které by měly vycházet úvahy při rozhodování o uložení povinnosti k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění napadeného usnesení však soud prvního stupně pouze konstatoval, že dlužníkovi uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení proto, že ze spisu zjistil, že je to nutné ke krytí budoucích nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Neuvedl však, na základě jakých zjištění a úvah dospěl k závěru, že v tomto řízení je záloha na náklady insolvenčního řízení potřebná. Z odůvodnění napadeného usnesení nevyplývá ani to, jakým způsobem soud prvního stupně hodnotil, zda prostředky ke krytí nákladů řízení nelze zajistit jinak (§ 108 odst. 2, věta první IZ). Přitom v seznamu majetku dlužník tvrdil existenci majetku ve formě několika specifikovaných nemovitostí. Z této listiny nečinil soud prvního stupně žádná zjištění a v odůvodnění napadeného usnesení ani nezpřístupnil své úvahy, proč majetkové poměry dlužníka nehodnotil.

Pro nedostatek shora naznačených zjištění a úvah je usnesení soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a podle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ve kterém soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka opětovně posoudí a znovu zváží, zda před věcným rozhodnutím o tomto návrhu bude třeba, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Potřebu složení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nutno zkoumat zejména na základě zjištění o předpokládaném rozsahu a skladbě majetkové podstaty. Své rozhodnutí přesvědčivým a přezkoumatelným způsobem zdůvodní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu