2 VSOL 706/2014-B-36
KSBR 39 INS 7386/2010 2 VSOL 706/2014-B-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Florianová anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 454, 569 92 Bystré, o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. června 2014, č. j. KSBR 39 INS 7386/2010-B-26,

takto:

Usnesení krajského soudu se v napadené části, tj. v odstavcích I. a II. výroku, potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením rozhodl tak, že: I. Soud zrušuje schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře ve věci dlužníka Florianová anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré, pro neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení. II. Na majetek dlužníka: Florianová anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré, se prohlašuje konkurs. III. Konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný. IV. Insolvenční soud stanovuje pro průběh nepatrného konkursu následující odchylky od insolvenčního zákona: -ke zpeněžení majetku dlužníka, zapsaného v soupisu majetkové podstaty, není nutný souhlas věřitelského orgánu, -insolvenční správce je oprávněn zpeněžit majetek dlužníka i před konáním první schůze věřitelů, která se bude konat po rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Po provedeném řízení soud dospěl k závěru, že původně schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře nebude možné splnit k uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v minimální míře. První splátka dle schváleného splátkového kalendáře byla věřitelům uhrazena v říjnu 2010, splátky proběhly dosud ve 44 měsících. Podle sdělení IS bylo ke dni 31.1.2014 (tedy za 40 měsíců) nezajištěným věřitelům vyplaceno celkem 91.362 Kč (od této částky již byla odečtena odměna insolvenčního správce), za 44 měsíců jim tak bylo uhrazeno (po odečtení odměny IS) 99.822 Kč. Dlužníkova měsíční splátka je aktuálně ve výši 3.204 Kč. Za 16 měsíců, po něž by byl splátkový kalendář nadále plněn, by dlužník uhradil 51.264 Kč, po odečtení odměny insolvenčního správce (17.424 Kč) by se věřitelům v budoucnu dostalo celkem 33.840 Kč. V součtu s dosud uhrazenou částkou by byli uspokojeni celkovou částkou 133.662 Kč. Celková výše přihlášených nezajištěných závazků dlužníka je ovšem 800.902,11 Kč. Dlužník je tak schopen aktuálně uspokojit nezajištěné věřitele pouze v rozsahu cca 16.69 % jejich zjištěných pohledávek; v minimální výši 30% by tak tyto pohledávky nebyly uspokojeny. Pro dosažení požadovaných 30 % míry uspokojení by dlužník musel v současné době realizovat měsíční splátky ve výši minimálně 8.778 Kč; takovou částku nemůže dlužník, s ohledem na svou majetkovou situaci, hradit. Za této situace jsou naplněny podmínky § 418 odst. 1 písm. b) IZ pro zrušení schváleného oddlužení a pro řešení úpadku dlužníka konkurzem, který lze vést podle pravidel nepatrného konkursu, neboť dlužník je fyzickou osobou, která není podnikatelem a v řízení je přihlášeno pouze 14 věřitelů (§ 314 odst. 1 IZ).

Proti usnesení krajského soudu podal dlužník včasné odvolání a nesouhlasil se zrušením schváleného oddlužení a pro řešení úpadku nepatrným konkurzem, namítal, že nemá jinou možnost splatit své závazky než oddlužením. Navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby probíhalo nadále oddlužení.

Insolvenční řízení ve věci bylo zahájeno podáním návrhu u soudu dne 1.7.2010. S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, že podle svého obsahu, v souladu s poučením o opravných prostředcích dle § 314 IZ, směřuje proti odstavcům I. a II. výroku usnesení, přezkoumal usnesení v oné napadené části i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zruší schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka konkurzem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle § 314 odst. 1 IZ o nepatrný konkurs jde, jestliže a) dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo b) nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2.000.000 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.

Krajský soud věc řádně projednal, pro své závěry shromáždil dostatečné podklady, s vyhodnocením skutkového stavu i s právními závěry soudu prvního stupně se odvolací soud ztotožňuje a na odůvodnění jeho rozhodnutí zcela odkazuje. Soud správně vycházel ze zpráv insolvenčního správce, ze kterých jasně vyplývá, že oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť poměry dlužníka neumožňují uspokojení nezajištěných věřitelů v zákonem stanovené minimální míře. Předpokladem pro řešení úpadku oddlužením je důvodný předpoklad, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Dlužník je však schopen aktuálně uspokojit nezajištěné věřitele pouze v rozsahu cca 16.69 % jejich zjištěných pohledávek a souhlas věřitelů s plněním pod úroveň 30 % jejich pohledávek se ze spisu nepodává. Dlužník tedy nesplňuje podmínky pro řešení úpadku oddlužením, nýbrž jsou splněny podmínky podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ pro zrušení schváleného oddlužení a pro řešení úpadku dlužníka konkurzem, který lze vést podle pravidel nepatrného konkursu, neboť dlužník je fyzickou osobou, která není podnikatelem a v řízení je přihlášeno pouze 14 věřitelů (§ 314 odst. 1 IZ). Proti těmto skutečnostem a závěrům dlužník žádné relevantní námitky neuplatnil.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu