2 VSOL 704/2013-B-22
KSBR 32 INS 22897/2012 2 VSOL 704/2013-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní 1728/29, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, o schválení oddlužení, rozhodl o odvolání věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 61860069, proti usnesení není Krajský soud v Brně č. j. KSBR 32 INS 22897/2012-B-10 ze dne 15. 3. 2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích II. až VIII. z r u š u j e a věc se v tomto rozsahu v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil dlužnici, aby prostřednictvím insolvenčního správce po dobu 5 let počínaje 25.4.2013 platila nezajištěným věřitelům vždy do 25. dne v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim naroveň postavených, podle poměru jejich pohledávek věřitelům (blíže specifikovaném ve výroku rozhodnutí), z toho věřiteli přihlášky č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., měsíční splátku ve výši 0,00 % z této částky (výrok II.) a dále ve výrocích III. až VIII. rozhodl o povinnostech dlužníka, plátce důchodu dlužníka, věřitelů a insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 406 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ). pokračování-2-

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že pohledávky věřitele č. 1 byly na přezkumném jednání zjištěny v celkové výši 29.571 Kč jako nesplatné. Věřiteli tak nebude v rámci insolvenčního řízení až do okamžiku splatnosti jeho pohledávky hrazeno ničeho. Jakmile nastane změna okolností (splatnost pohledávky dosud nesplatné) mající vliv na průběh insolvenčního řízení a míru plnění poskytovaného nezajištěným věřitelům, usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bude změněno.

Proti tomuto rozhodnutí, výslovně proti výroku II., podal odvolání věřitel č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. Uvedl, že jeho pohledávky byly na přezkumném jednání v celkové výši 29.571 Kč zjištěny jako nesplatné, avšak jsou již splatné, a to přinejmenším částečně. Dílčí pohledávka č. 1 byla ke dni vydání usnesení splatná v částce 7.080 Kč, tj. zcela, dílčí pohledávka č. 2 byla ke dni vydání napadeného usnesení splatná v částce 7.938 Kč, neboť dlužnice měla dle splátkového kalendáře ještě před vydáním napadeného usnesení splatit šest splátek ve výši 1.323 Kč. Dále tato dílčí pohledávka je splatná i co do 26. splátky ve výši 1.323 Kč, jejíž splatnost nastala dne 21.3.2013, tedy dílčí pohledávka č. 2 je splatná již v celkové částce 9.261 Kč. Namítl, že pokud by měl být správný závěr soudu prvního stupně, že v důsledku změny okolností (dosud nesplatná pohledávka se stane splatnou) soud změní splátkový kalendář, pak by měl soud každý měsíc měnit splátkový kalendář, neboť každý měsíc se stane splatnou další splátka. Podle jeho názoru, i kdyby pohledávky nebyly splatné vůbec, neznamená to, že věřitel nemá být uspokojován, když insolvenční zákon nijak nerozlišuje mezi uspokojováním věřitelů se splatnými pohledávkami a věřitelů s nesplatnými pohledávkami. Odvolává se proto toliko proti způsobu rozvržení částky, kterou bude dlužnice věřitelům hradit, a navrhuje, aby výrok II. napadeného usnesení byl změněn tak, že bude uspokojován měsíční splátkou ve výši 7,27 % a další věřitelé dále podle poměru jejich pohledávek.

Insolvenční správce se s odvoláním věřitele ztotožnil s tím, aby v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře byly pohledávky věřitele uspokojovány stejně jako splatné pohledávky ostatních věřitelů.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 dost. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. pokračování-3-

Podle § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č. j. KSBR 32 INS 22897/2012-A-12 ze dne 22.11.2012 (pravomocným dne 6.12.2012) soud zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenčního správce JUDr. Lukáše Kučeru. Dne 29.11.2012 do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil svou pohledávku věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s. (věřitel č. 1, č. přihlášky P1), a to dvě pohledávky, pohledávku č. 1 ve výši 7.080 Kč jako pohledávku nezajištěnou a nevykonatelnou z titulu neuhrazených splátek podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100279450, dále pohledávku č. 2 jako pohledávku nezajištěnou a nevykonatelnou ve výši 22.491 Kč z titulu neuhrazených splátek ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100402297, obě pohledávky jako dosud nesplatné. Dne 13.2.2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány pohledávky věřitele č. 1, č. přihlášky P1 jako pohledávky nesplatné, pohledávky byly uznány jak insolvenčním správcem, tak dlužnicí.

Z ustanovení § 173 odst. 3 IZ vyplývá, že do insolvenčního řízení lze přihlásit i pohledávku nesplatnou. Přitom z žádného ustanovení insolvenčního zákona nevyplývá, že by při oddlužení nebyly uspokojovány dosud nesplatné pohledávky, přičemž nenastává důsledek jako při prohlášení konkursu (podle ustanovení § 250 IZ nesplatné pohledávky proti dlužníkovi se prohlášením konkursu považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak). Pokud by se nesplatné pohledávky v rámci oddlužení neuspokojovaly, byl by zcela popřen i institut hrozícího úpadku (§ 3 odst. 4 IZ). Takový závěr vyplývá i z ustanovení § 414 odst. 2 IZ, podle kterého osvobození dlužníka od placení pohledávek (při splnění řádně a včas všech povinností dlužníka podle schváleného způsobu oddlužení podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ) se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Z toho vyplývá, že splátkový kalendář (v rámci oddlužení formou splátkového kalendáře) musí zahrnovat všechny přihlášené a zjištěné pohledávky bez ohledu na jejich splatnost, jinak by v rámci osvobození dlužníka od placení pohledávek (§ 414 IZ) dlužník nemohl být od takových (nesplatných) závazků osvobozen. K tomu pro úplnost odvolací soud považuje za nutné uvést, že ve svém rozhodnutí č.j. KSBR 37 INS 27981/2012, 2 VSOL 340/2013-B-15 ze dne 18.6.2013 vyslovil jiný právní názor, a to že dosud nesplatné pohledávky se do splátkového kalendáře nezařazují (do doby, než nastane jejich splatnost). Odvolací soud se od tohoto názoru odchýlil v důsledku vývoje judikatury odvolacích soudů nastalé později. pokračování-4-

Na základě shora uvedeného soud prvního stupně nesprávně dospěl k závěru, že v rámci splátkového kalendáře nelze uspokojit nesplatné pohledávky věřitele č. 1.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu (výroku II. a souvisejících výroků III. až VIII.) podle ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu zahrne i pohledávku věřitele č.1 do splátkového kalendáře (§ 406 odst. 2 IZ) a ve věci znovu rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu