2 VSOL 704/2012-A-16
KSOS 25 INS 11465/2012 2 VSOL 704/2012-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Slezská 273, 747 57 Slavkov u Opavy, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka, doručeném soudu dne 30.7.2012, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.7.2012, č.j. KSOS 25 INS 11465/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen soud či soud prvního stupně ) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Na odůvodnění uvedl, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 14.5.2012, se dlužník domáhal zahájení insolvenčního řízení . K insolvenčnímu návrhu nepřipojil seznam závazků a majetku. K doplnění těchto seznamů s náležitostmi dle § 104 IZ soud dlužníka vyzval usnesením doručeným dne 24.5.2012, a poté co dlužník reagoval žádostí o prodloužení lhůty, doručil dne 12.6.2012 dlužníku další výzvu. Na tuto dlužník nereagoval. Protože dlužník, ani přes opakovanou výzvu soudu, ve stanovené lhůtě insolvenční návrh o seznam závazků a seznam majetku nedoplnil, přestože byl o následcích jeho nedoplnění poučen, postupoval insolvenční soud podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ) a insolvenční návrh odmítl. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že nejsou dány předpoklady pro odmítnutí jeho návrhu proto, že se jeho situace zlepšila a od července 2012 je na základě dohody o provedení práce v pracovním poměru u Pavla Lhotského, IČ 449 10 622. Proto se v odvolacím řízení domáhá změny napadeného usnesení tak, že jeho návrh se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a je projednatelné, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 a § 221a o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Zjištění soudu o tom, že k insolvenčnímu návrhu dlužník nepřipojil přílohy dle § 104 IZ odst. 1 IZ, zejména seznam svého majetku a seznam závazků, je správné. Ze spisu vyplývá, že soud dlužníka dokonce opakovaně vyzval k doplnění těchto seznamů a poučil jej o tom, že insolvenční návrh odmítne, pokud tyto seznamy nebudou doplněny. Dlužník seznam majetku a seznam závazků nedoplnil, a to ani v odvolacím řízení. Proto v řízení nelze postupovat jinak než insolvenční návrh odmítnout (§ 128 odst. 2 IZ). Odvolací námitky dlužníka o změně jeho ekonomické situace jsou právně nevýznamné.

Usnesení soudu prvního stupně je správné, proto je odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zvlášť k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 239 odst. 3, § 240 o.s.ř., § 75 IZ).

V Olomouci dne 24. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu