2 VSOL 699/2016-B-54
KSBR 31 INS 15290/2010 2 VSOL 699/2016-B-54

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , r.č. 570602/1794, Dolní 3727/8, 796 01 Držovice, o odměně a náhradě hotových výdajích insolvenčního správce, o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. dubna 2016, č.j. KSBR 31 INS 15290/2010-B-49

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. dubna 2016, č.j. KSBR 31 INS 15290/2010-B-49 se v odstavci III. výroku m ě n í takto: Soud určuje odměnu insolvenční správkyně JUDr. Lenky anonymizovano za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 9.450 Kč a schvaluje hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 1.890 Kč s tím, že dlužník je povinen uhradit insolvenční správkyni doplatek DPH ve výši 8.505 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) napadeným usnesením vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka (odstavec I. výroku), určil odměnu insolvenčního správce JUDr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení ve výši 1.500 Kč s náhradou DPH ve výši 315 Kč a schvaluje jeho hotové výdaje ve výši 1.758 Kč včetně náhrady DPH; určenou odměnu a schválené hotové výdaje včetně náhrady isir.justi ce.cz

DPH ve výši 3.573 Kč je povinen dlužník zaplatit insolvenčnímu správci do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení (odstavec II. výroku), určil odměnu insolvenčního správce za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 2.362,50 Kč a schvaluje jeho hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 472,50 Kč; určenou odměnu a schválené hotové výdaje včetně náhrady DPH insolvenční správce uspokojil v průběhu výkonu funkce z prostředků dlužníka (odstavec III. výroku), insolvenční správkyni zprostil funkce (odstavec IV. výroku) s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28. 4. 2016 v 13:06 hod., údaj o zveřejnění byl na usnesení připojen dne 28. 4. 2016 (odstavec V. výroku).

V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že insolvenční správkyně se stala plátcem DPH od ledna 2015, proto jí náleží od tohoto data i náhrada této daně. Řádné plnění splátkového kalendáře dlužníkem nastalo v dubnu 2011 a skončilo březnem 2016; správkyně tedy náleží odměna za 60 kalendářních měsíců trvání účinků schválení oddlužení-měsíce výkonu jeho činnosti-45.000 Kč s náhradou DPH za 15 měsíců registrace insolvenčního správce k této dani ve výši 21 %, dále pak paušální náhrada hotových výdajů za 60 kalendářních měsíců trvání účinků schválení oddlužení-měsíce výkonu jeho činnosti-ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH za 15 měsíců registrace insolvenčního správce k této dani ve výši 21 %, celkem tedy 56.835 Kč v souladu s vyhláškou č. 313//2007 Sb. Odměna a výdaje insolvenčního správce a následně i náhrada DPH byly kryty po celou dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, proto nemá insolvenční správce vůči dlužníkovi za tuto dobu žádný zbývající nárok. Pokud správkyně požadovala náhradu DPH i za dobu, po kterou nebyla jejím plátcem, pak takový požadavek soud neshledal za důvodný. Činnost insolvenčního správce je sice podle ustanovení § 14 zákona č. 235/2004 Sb. považována za poskytnutí služby, tato je však poskytována průběžně každý měsíc trvání účinků schváleného oddlužení a tímto způsobem je také odměňována. Zpráva o splnění oddlužení není totožná s konečnou zprávou, v níž je teprve určena odměna a schváleny hotové výdaje insolvenčního správce včetně náhrady DPH, je-li insolvenční správce jejím plátcem, ale v tomto smyslu jen rekapitulací celkové částky odměn a paušální náhrady hotových výdajů, které insolvenční správce inkasoval ex lege (viz vyhláška č. 313/2007 Sb.). O odměně a hotových výdajích již bylo de facto rozhodnuto v usnesení o schválení oddlužení a o náhradě DPH v návazném usnesení č.j. KSBR 31 INS 13742/2010-B-47 ze dne 9.3.2015 v souladu s ustanovením §§ 407 odst. 3 a 38 odst. 1 IZ. Obecně lze konstatovat, že celková výše odměny a hotových výdajů je tak závislá pouze na počtu měsíců trvání účinků schváleného oddlužení.

Jiná situace nastává v případě, že soud přiznává (ve věcech, v nichž povolil a schválil oddlužení před 1.1.2014), jako je tomu v projednávané věci, dodatečně odměnu a hotové výdaje za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení, neboť jsou závislé na úvaze soudu v souladu se stávající judikaturou, tedy nárok na ně vzniká jejich pravomocným přiznáním soudem, a to za použití aktuální sazby náhrady DPH.

Proti odstavci III. usnesení podala insolvenční správkyně odvolání, ve kterém namítala, že dne 21.3.2016 podala konečnou zprávu o splnění oddlužení a vyúčtovala svou odměnu včetně 21% sazby DPH za dobu trvání oddlužení. Tento požadavek insolvenční správkyně ve zprávě odůvodnila. Předmětným odvoláním napadeným výrokem III. byla insolvenční správkyni určena odměna za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 2.362,50 Kč a schváleny hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 472,50 Kč s tím, že určenou odměnu a schválené hotové výdaje včetně náhrady DPH insolvenční správce uspokojil v průběhu výkonu funkce z prostředků dlužníka. Insolvenční správkyně dle svého názoru má mimo doplatku odměny za období od povolení oddlužení do jeho schválení také nárok na přiznání odměny a hotových výdajů za období od schválení oddlužení do jeho splnění a to včetně doplatku DPH za dobu od schválení oddlužení do doby, kdy se insolvenční správkyně stala plátcem DPH, ve výši 8.505 Kč-specifikováno v konečné zprávě. Insolvenční správkyně poukazuje na odlišnou praxi v rozhodování soudů při přiznávání odměny insolvenčním správcům, kteří se stali v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem plátcem DPH. Mimo jiné také s ohledem na skutečnost, že v některých usneseních soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem je uváděn nárok na výplatu měsíční zálohy na odměnu a hotové výdaje a v některých zase nárok na výplatu měsíční odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. Insolvenční správkyně si dovoluje poukázat na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 40 INS 7394/2009, 3 VSOL 468/2015-B-60 ze dne 23.10.2015, kde byl přiznán nárok na doplatek DPH k odměně a hotovým výdajům insolvenčního správce i za dobu od schválení oddlužení splátkovým kalendářem do doby, kdy se insolvenční správkyně stala plátcem DPH, ale zde byly v usnesení o schválení splátkového kalendáře uvedeny zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Insolvenční správkyně podává odvolání v zájmu získání právní jistoty, zda platná právní úprava tj. zákon o DPH v souvislosti s vyhláškou o odměně a hotových výdajích insolvenčních správců ukládá insolvenčnímu správci, který se stal v průběhu schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odvést státu DPH z celkové odměny. Pokud by tomu tak bylo, pak v případě nepřiznání doplatku DPH v usnesení o určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce by byl tento insolvenční správce poškozen na výši své odměny, potažmo stát na odvodu DPH. Na základě výše uvedeného navrhla, aby odvolací soud změnil výrok III. usnesení takto: Soud určuje odměnu insolvenčního správce JUDr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 KČ s náhradou DPH ve výši 9.450 Kč a schváleny hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 1.890 Kč s tím, že je dlužník povinen uhradit insolvenční správkyni doplatek DPH ve výši 8.505 Kč.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh byl podán 14.12.2010, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ) a vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění (dále jen cit. vyhláška ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody, které lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. e) a g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 14.12.2010 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením insolvenčního soudu č. j. KSBR 31 INS 15290/2010-A-11 ze dne 2.2.2011 byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Lenka anonymizovano . Usnesením č.j. KSBR 31 INS 15290/2010-B-5 ze dne 1.4.2011 insolvenční soud mimo jiné schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 21.3.2016 oznámil insolvenční správce splnění oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře v 41,75 % zjištěných nezajištěných pohledávek a v konečné zprávě oznámila, že se od ledna 2015 stala plátcem DPH. Nato soud rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5), jímž je výše uvedená prováděcí vyhláška.

Podle § 3 písm. b) cit. vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 odst. 4 cit. vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Pokud jde o odměnu a náhradu hotových výdajů správkyně za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, pak za její činnost dle názoru odvolacího soudu náleží odměna a náhrada hotových výdajů s připočtením 21% DPH, jejímž plátcem se stala v průběhu oddlužení a před vydáním napadeného usnesení za celou dobu oddlužení. V daném případě insolvenční soud správně přiznal správkyni odměnu za období 60 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 45.000 Kč (60 x 750Kč) a náhradu hotových výdajů ve výši 9.000Kč (60 x 150 Kč), avšak k přiznaným nárokům správkyně nesprávně určil výši DPH, neboť rozhodnou skutečností zde není okamžik, kdy se v průběhu řízení správkyně stala plátcem DPH, nýbrž okamžik, ve kterém došlo ke zdanitelnému plnění, čímž se v poměrech insolvenčního řízení rozumí až vydání rozhodnutí, jímž je určena výše odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, což se pravidelně děje v konkursu usnesením o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce podle (§ 304 odst. 4 písm. a) IZ), v reorganizaci usnesením o odměně správce a jeho nákladech (§ 364 odst. 3 IZ) a v oddlužení usnesením o vzetí na vědomí splnění oddlužení (§ 413 IZ). Na věci nemění ničeho okolnost, že správkyně v průběhu insolvenčního řízení uspokojovala své nároky zálohově podle § 168 odst. 3 IZ, neboť jejich výše byla postavena najisto (definitivně) až napadeným usnesením. Protože v té době již byla správkyně plátcem DPH, soud I. stupně pochybil, když k celým jejím nárokům nepřipočetl DPH, kterou je z nich správkyně povinna odvést podle zvláštního právního předpisu (§ 38 odst. 1 IZ ve spojení se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Správkyně v konečné zprávě o splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře za období oddlužení správně účtovala na odměně 60 x 750 Kč tj. 45.000 Kč a DPH a na hotových výdajích 60 x 150 Kč a DPH, jelikož se stala plátkyni DPH v lednu 2015, pak za dobu od dubna 2011 do prosince 2014 nebylo ze záloh na odměnu a hotové výdaje za toto období odváděno DPH a je tedy povinna ke dni uskutečněného plnění (tedy ke dni nabytí právní moci usnesení o schválení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce) přiznat DPH v sazbě platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění (což v roce 2015 činí 21%). Za dobu oddlužení za měsíce duben 2011 až březen 2016 mělo být uhrazeno na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně 60 x 900, Kč, tj. 54.000 Kč, DPH ve výši 11.340 Kč a bylo uhrazeno 54.000 Kč a DPH ve výši 2.835 Kč. Pokud má správkyně dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty povinnost odvést z přiznané odměny a náhrady hotových výdajů DPH v celkové výši 9.450 Kč a 1.890 Kč tj. 11.340 Kč, má soud povinnost v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 IZ přiznat insolvenční správkyni také celou částku DPH ve výši 11.340 Kč V opačném případě by byla poškozena a její odměna by byla neoprávněně snížena o částku 8.505 Kč, kterou ji soud nepřiznal a přesto ji dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je insolvenční správkyně povinna ještě odvést po odečtu zaplacených záloh.

Správně tedy měl insolvenční soud správkyni přiznat odměnu ve výši 45.000 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši ve výši 9.000 Kč, vše s připočtením 21 % DPH, celkem částku 65.340 Kč.

Na základě těchto zjištění a jsa veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. usnesení v napadené části změnil ve výroku uvedeným způsobem, neboť správkyni vznikl nárok na odměnu ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 9.450 Kč a na hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 1.890 Kč s tím, že je dlužník povinen uhradit insolvenční správkyni doplatek DPH ve výši 8.505 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo

je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu