2 VSOL 699/2014-B-35
KSOL 10 INS 2868/2013 2 VSOL 699/2014-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem U Cukrovaru 627/14A, Olomouc-Holice, PSČ 779 00, zastoupeného JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem Čs. legií 1364/20, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, o vydání výtěžku zpeněžení, rozhodl o odvolání dlužníka proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 2868/2013-B-17 ze dne 5.6.2014,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně udělil souhlas insolvenčnímu správci s vydáním výtěžku zpeněžení předmětu zajištění ve výši 529.104 Kč zajištěnému věřiteli č. 4 (č. přihlášky P4) Pavlu Pospíšilovi a ve výši 145.240 Kč zajištěnému věřiteli č. 9 (č. přihlášky P9) Pamiro.cz spol. s r.o. s tím, že podrobnosti výpočtu a identifikace předmětu zajištění je obsažena v podání insolvenčního správce ze dne 3.4.2014 zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7.4.2014 na č.l. B-16 (výrok I.), uložil insolvenčnímu správci vydat výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli do 15 dnů od právní moci usnesení (výrok II.), vyzval insolvenčního správce, aby předal soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů od právní moci usnesení (výrok III.), a schválil insolvenčnímu správci čerpání zálohy na odměnu ve výši 82.411 Kč (výrok IV.).

Proti tomuto rozhodnutí podal včasné odvolání dlužník, které však dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, podáním ze dne 11.11.2014 (doručeným odvolacímu soudu téhož dne) vzal zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V dané věci dlužník vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud proto postupoval dle shora uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, zajištěným věřitelům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu