2 VSOL 699/2013-A-16
KSBR 47 INS 19539/2013 2 VSOL 699/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka BENAPO s.r.o., se sídlem Kostice, Břeclavská 50, okres Břeclav, IČ: 25316991, o insolvenčním návrhu věřitele MOLODON s.r.o., se sídlem Bratislava, Špitálka 10, PSČ 818 08, Slovenská republika, IČ: 45921971, rozhodl o odvolání SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram III 168, PSČ 261 01, IČ: 26210428, zastoupeného Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Příbram III, Na Flusárně 168, PSČ 261 01, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 19539/2013-A-4 ze dne 17.7.2013,

takto:

I. Odvolání společnosti SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram III 168, IČ: 26210428, proti usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

II. Navrhující věřitel a dlužník nemají vůči společnosti SILMET Příbram a.s. právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh věřitele (výrok I.) a rozhodl, že dlužníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podala odvolání společnost SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram III 168, PSČ 261 01, IČ: 26210428, a to podáním ze dne 1.8.2013, kterým současně s odkazem na ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) přistoupila jako další insolvenční navrhovatel do insolvenčního řízení dlužníka.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejprve zabýval podmínkami přípustnosti odvolání proti napadenému rozhodnutí a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno osobou neoprávněnou.

Podle § 107 odst. 1 věty prvé IZ, další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení.

Podle § 107 odst. 3 IZ, byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané ode dne jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí a původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Podle § 201 o.s.ř, účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 19539/2013-A ze dne 17.7.2013 bylo doručeno navrhujícímu věřiteli dne 25.7.2013 a dlužníku dne 24.7.2013, přičemž oba účastníci se písemně vzdali práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí dne 1.8.2013. Toto rozhodnutí proto nabylo právní moci dne 25.7.2013, když účastníkům řízení v důsledku vzdání se práva na odvolání nezačala běžet odvolací lhůta. Pokud odvolatel podal odvolání a současně přistoupil do insolvenčního řízení až podáním ze dne 1.8.2013, učinil tak po poté, co napadené rozhodnutí nabylo právní moci, a proto ve smyslu ustanovení § 107 IZ již nemohl jako další insolvenční navrhovatel přistoupit do insolvenčního řízení dlužníka.

Na základě shora uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn, a proto odvolání společnosti SILMET Příbram a.s. odmítl podle ustanovení § 218 písm. b). o.s.ř.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. tak, že navrhující věřitel a dlužník nemají vůči společnosti SILMET Příbram a.s. právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, neboť tato by sice byla povinna z důvodu odmítnutí jejího odvolání nahradit ostatním účastníkům jejich náklady, avšak navrhujícímu věřiteli a dlužníku podle obsahu žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 10. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu