2 VSOL 699/2012-A-33
KSBR 39 INS 4668/2012 2 VSOL 699/2012-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenčním řízení ve věci dlužníka NA PANENCE, s.r.o. v likvidaci, identifikační číslo: 276 90 580, se sídlem Brno, Štursova 603/34, PSČ 616 00, o insolvenčním návrhu věřitele MOHLIS-Brno, družstvo, identifikační číslo: 489 08 282, se sídlem Brno, nám. SNP 22, PSČ 613 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 601 52, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 24.7.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.7.2012, č.j. KSBR 39 INS 4668/2012-A-24,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.7.2012, č.j. KSBR 39 INS 4668/2012-A-24 se v napadeném odstavci III. výroku p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í: Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení 97 odst. 3, § 3 odst. 1, odst. 2, § 148 odst. 1, § 316 odst. 2 a 3, a § 389 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) rozhodl, že dlužník je v úpadku (odstavec I. výroku), že úpadek dlužníka bude řešen konkursem (odstavec II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Lukáše Nožičku (odstavec III. výroku) a v odstavcích IV.-XII. výroku jednak konstatoval účinky tohoto rozhodnutí, učinil předepsané výzvy vůči věřitelům a dlužníkovi ve smyslu insolvenčního zákona, nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů na 8.10.2012 a určil jejich program.

Podle odůvodnění tohoto usnesení insolvenční soud po nařízeném jednání (28.5.2012) dospěl k závěru, že navrhující věřitel MOHLIS-Brno, družstvo má za dlužníkem pohledávky, které jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a je tedy k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimován. Dále dospěl k závěru, že dlužník má více věřitelů, jejichž splatné pohledávky neuhradil a v neposlední řadě uzavřel, že dlužník je v úpadku, neboť kromě více věřitelů se splatnými pohledávkami dlužník není schopen tyto pohledávky (své závazky) hradit, když bylo zjištěno, že vůči svým věřitelům zastavil platby a kromě toho dlužník přes výzvu soudu nepředložil řádné seznamy majetku a závazků (§ 3 odst. 1, odst. 2 písm. a/, písm. d/ IZ). Jelikož dlužník je osoba, u které zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací či oddlužením proto soud současně rozhodl, že jeho úpadek bude řešen konkursem (§ 148 odst. 1 IZ), ustanovil insolvenčního správce, jehož osoba byla určena opatřením předsedy soudu (§ 25 IZ), svolal schůzi věřitelů a přezkumné jednání tak, aby se konaly co nejdříve po uplynutí lhůty dvou měsíců od konce lhůty pro podání přihlášek pohledávek (§ 137 odst., odst. 2 IZ) a též s ohledem na kapacitní možnosti soudu.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti odstavci III. výroku, kterým byl ustanoven insolvenčním správcem Ing. Lukáš Nožička, podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že shora jmenovaný není v dané věci nepodjatý. Konkrétně namítal, že Ing. Lukáš Nožička je na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.5.2010, č.j. KSBR 46 INS 5975/2009-B-12 insolvenčním správcem dlužníka-společnosti ABD Group a.s., v jehož řízení na přezkumném jednání dne 8.6.2010 uznal částečně pohledávku věřitele poř. č. 95 DI servis, a.s. (přihlášenou ve výši 133.878.049,-Kč) a to do výše 81.698.594,-Kč. Tento věřitel údajně doložil svou pohledávku smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 13.1.2010, uzavřenou s dlužníkem, jako postupitelem. Existují pochybnosti zda insolvenční správce Ing. Nožička důsledně a řádně prověřil oprávněnost DI servis, a.s. jakožto věřitele a oprávněnost jeho přihlášky a zda o ní dostatečně informoval ostatní věřitele, když v právním důvodu neuvedl nabytí pohledávky přihlašovatelem postoupením, na rozdíl například od přihlášek pohledávek č. 61, č. 82, č. 95, č. 98 a č. 103. Pochybnosti dlužníka o oprávněnosti této přihlášky v konkursu ABD Group a.s. vyplývají ze skutečnosti, že dlužník tuto pohledávku a to ve výši 100.121.379,-Kč stále eviduje ve svém majetku. Podle informací, které dlužník má, není potvrzena existence originálu údajné smlouvy o postoupení ze dne 13.1.2010, dlužník o převodu této své pohledávky nemá žádné doklady, jednatelé dlužníka Mgr. Jan Farkač a Jiří Zralý, kteří byli ve funkci k 13.1.2010 uvádějí, že znají jen její kopii a své podpisy neuznávají. V údajné smlouvě o postoupení jsou podivné platební podmínky (odst. III.), kdy pohledávky se postupují za úplatu, jejíž výše a splatnost je sjednána samostatnou dohodou, přičemž tato nebyla nikdy, nikým a nikomu doložena, dlužník nemá ve svých příjmech (ani v případných zápočtech) uveden doklad o příjmu z této smlouvy či následné samostatné dohody. Vše je předmětem šetření Policie ČR. Insolvenční správce byl proto dopisem ze dne 20.6.2012 požádán o informaci, na základě jakých dokladů uznal pohledávku DI servis, a.s., na což reagoval dopisem z 26.6.2012, z něhož je patrno, že o šetření Policií je informován. Lze se proto domnívat, že správce se bude vyjadřovat i v rámci probíhajícího šetření. Nelze rovněž vyloučit pochybnost, zda zjištění (soupis) majetku dlužníka v tomto řízení bude ze strany tohoto správce objektivní. V doplnění ze dne 10.8.2012 dlužník dále namítal, že v daném případě nebyl správce jmenován v duchu znění § 25 odst. 2, věta třetí IZ, a to i přesto, že navrhovatel ve svém návrhu tvrdil, že je dlužníkem a společností ABD Group, a.s. tvořen koncern. Jde o nepodložené tvrzení, k němuž se dlužník vyjádřil sdělením ze dne 26.6.2012, rovněž soud ve svém obsáhlém zdůvodnění o takové provázanosti dlužníka s touto společností nic neuvádí. Ze všech těchto důvodů dlužník navrhl, aby odvolací soud v napadené části usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, i přesto, že přezkumné jednání a schůze věřitelů je nařízena již na 8.10.2012.

Insolvenční správce Ing. Lukáš Nožička v písemném vyjádření (A-27) k odvolání dlužníka uvedl, že jde odvolání účelové a nedůvodné. Je dle něj s podivem, pokud dlužník tvrdí, že jeho pohledávka za společností ABD Group, a.s. na společnost DI servis, a.s. nikdy nepřešla, že tuto pohledávku sám do insolvenčního řízení ABD Group a.s. nepřihlásil, přičemž tak učinil zcela vědomě (vzhledem k hodnotě pohledávky cca 133 mil. Kč), neboť dlužník do tohoto řízení přihlásil jiné své dvě pohledávky (jako věřitel č. 96-přihlášky pohledávek č. 99 a 100) ve výši 8.364.529,-Kč a 10.246.600,-Kč. Obě tyto pohledávky byly správcem popřeny. Je rovněž s podivem, že je zpochybňována pravost podpisu na uvedené smlouvě až nyní, nikoliv v souvislosti s insolvenčním řízením, ale s trestním řízením, při šetření trestné činnosti některých osob zastávajících u dlužníka funkci jednatelů, kdy jsou šetřeny zvlášť závažné zločiny, při nichž mělo docházet k vyvádění majetku jak ze společnosti ABD Group a.s. tak i dlužníka. Správce má za to, že ani z dalších dlužníkem uváděných důvodů, nelze o jeho nepodjatosti pochybovat, důvodem nemůže být ani to, že nelze vyloučit, že se bude správce případně vyjadřovat na žádost Policie ČR, ani to, že v účetnictví dlužníka se nenachází některé doklady. Sám správce nemá žádný poměr k věci, k osobám účastníků a necítí se podjatý. Ačkoliv mu nejsou v tuto chvíli známy žádné skutečnosti, které by měly svědčit o jeho podjatosti, lze ve smyslu ust. § 34 IZ v případě takových okolností ustanovit odděleného správce. Jakožto insolvenční správce dlužníka ABD Group a.s. je v rozsahu, v jakém se mu podařilo zajistit účetní dokumentaci tohoto dlužníka, obeznámen se vzájemnou obchodní činností dlužníka ABD Group a.s. a dlužníka NA PANENCE, s.r.o. Ani to dle jeho názoru nemůže zakládat pochybnosti o jeho nepodjatosti. Navrhl, aby v odvoláním napadené části bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 25 IZ insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24. Ustanovení § 29 tím není dotčeno (odst. 1). Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. Při určení osoby insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení. Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu (odst. 2).

Ustanovení § 26 IZ dále stanoví, že proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení v rozsahu, ve kterém bylo odvoláním dotčeno, to je ve výroku o ustanovení insolvenčního správce, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně dne 27.2.2012 návrhem věřitele MOHLIS-Brno, družstvo, který tvrdil za dlužníkem své splatné pohledávky, označil další věřitele dlužníka a jejich splatné pohledávky a uvedl okolnosti, jež v případě pokud by se ukázaly pravdivými, mohly svědčit o úpadku dlužníka. V návrhu věřitel upozornil, že dlužník tvoří koncern se společností ABD Group a.s., ohledně níž je vedeno insolvenční řízení u téhož osudu pod sp. zn. KSBR 46 INS 5974/2009. V tomto směru konkrétně uvedl pouze to, že společnost ABD Group a.s., jejíž akcionářská struktura od roku 2003 byla převážně tvořena osobami blízkými a to Ing. Zralým, nar. 1975 a Ing. Zralým, nar. 1956, byla až do roku 2009 jediným společníkem dlužníka. Přestože následně došlo k rozdělení a k prodeji obchodních podílů ABD Group a.s. ve společnosti dlužníka, jednotné řízení zůstalo zachováno, neboť společníky společnosti PMI s.r.o., na níž byl převeden obchodní podíl společnosti ABD Group a.s. ve výši 65%, jsou Ing. Zralý, nar. 1956 a Ing. Hana Zralá. Dlužník v písemném podání ze dne 29.6.2012 mimo jiné namítal, že členství Jiřího Zralého v představenstvu ABD Group a.s. zaniklo již 24.11.2009 a to, že Jiří Zralý a Ing. Jiří Zralý byli ke dni konaní valné hromady ze dne 29.6.2009 uvedeni jako akcionáři této společnosti s akciemi na majitele, vypovídá toliko o stavu k uvedenému datu, bez dalšího to neznamená, že jimi byli i po té. Současnými společníky dlužníka jsou PMI s.r.o. a B.D.ADAM s.r.o., kteří nabyli obchodní podíly ve společnosti dlužníka až v říjnu 2011 od Mgr. MUDr. Zdeňka Kubici. Dále ze spisu vyplývá, že po jednání dne 28.5.2012 byl předseda Krajského soudu v Brně požádán o určení osoby insolvenčního správce (§ 25 odst. 1, odst. 2 IZ) s upozorněním, že dlužník tvoří koncern se společností ABD Group a.s., na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Lukáš Nožička. Dále se z žádosti podává, že rozhodujícímu soudci není v dané chvíli známa skutečnost, jež by bránila postupu dle ust. § 25 odst. 3 (správně odstavec 2) IZ, to je ustanovení téhož správce. Opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2012 (A-23) byl do funkce insolvenčního správce určen Ing. Lukáš Nožička. Na to rozhodl soud prvního stupně nyní odvoláním napadeným usnesením.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 46 INS 14620/2011 dále vyplývá, že dne 17.8.2011 podal jménem dlužníka insolvenční návrh tehdejší likvidátor Mgr. Jaroslav Mišinger, který mimo jiné uvedl, že dlužník tvoří koncern se společností ABD Group a.s., ohledně níž je vedeno insolvenční řízení u téhož soudu pod sp. zn. KSBR 46 INS 5974/2009. Rovněž uvedl, že do 31.8.2009 byla společnost ABD Group a.s. tvořena osobami blízkými Ing. Zralým, nar. 1975 a Ing. Zralým, nar. 1956 a tato společnost byla jediným společníkem dlužníka a tedy jej fakticky prostřednictvím Ing. Zralého ovládala. Následně sice došlo k rozdělení a k prodeji obchodního podílu v rozsahu 65% základního kapitálu společnosti dlužníka na společnost PMI s.r.o., nicméně společníky této společnosti jsou Ing. Zralý, nar. 1956 a Ing. Hana Zralá. Proto dlužník a společnost ABD Group a.s. tvoří koncern, neboť jsou podrobeny jednotnému řízení jinými osobami a to Ing. Zralým, nar. 1956 a Ing. Zralým, nar. 1975. Z doloženého seznamu majetku mimo jiné vyplývá, že dlužník eviduje vůči společnosti ABD Group a.s. 3 pohledávky ve výši 55.698.300,-Kč, 5.000.000,-Kč a 5.246.600,-Kč. Pro zpětvzetí tohoto návrhu dlužníkem a přistoupivším věřitelem bylo toto řízení usnesením ze dne 26.9.2011, č.j. KSBR 46 INS 14620/2011-A-14 zastaveno (v právní moci 25.10.2011).

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 38 INS 21043/2011 dále vyplývá, že dne 16.11.2011 byl soudu doručen další insolvenční návrh, který jménem dlužníka podal likvidátor Mgr. Bedřich Moulík (do funkce jmenován 29.8.2011). Opět v něm uvedl (včetně doplnění ze dne 22.11.2011), že dlužník tvoří koncern se společností ABD Group a.s., na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Rovněž shora jmenovaný v seznamu majetku uvedl 3 výše uvedené pohledávky za společností ABD Group a.s. Dne 6.12.2011 bylo soudu doručeno podání JUDr. Miloslavy Horské (likvidátorky dlužníka), v němž soudu oznámila, že Mgr. B. Moulík byl rozhodnutím valné hromady dlužníka ke dni 11.11.2011 odvolán z funkce, přesto dne 16.11.2011 podal jménem dlužníka insolvenční návrh. Dále mimo jiné uvedla, že tvrzení o koncernu dlužníka se společností ABD Group a.s. je dle jejích informací nepodložené. Toto řízení bylo pravomocně skončeno usnesením ze dne 15.12.2011 (č.l. A-10) odmítnutím insolvenčního návrhu dlužníka a současně též odmítnutím insolvenčního návrhu přistoupivšího věřitele MOHLIS-Brno, družstvo.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 46 INS 5974/2009 mimo jiné vyplývá, že usnesením ze dne 22.12.2009 (A-48) byl předběžným správcem dlužníka ABD Group a.s. ustanoven JUDr. Karel Langer. Usnesením ze dne 22.1.2010 (A-55) byl zjištěn úpadek dlužníka ABD Group a.s. a na jeho majetek prohlášen konkurs, funkci insolvenčního správce nadále vykonával v souladu s ust. § 27 odst. 2, odst. 3 IZ JUDr. Karel Langer, který však byl následným usnesením ze dne 4.5.2010 (B-12) této funkce zproštěn a novým insolvenčním správcem byl ustanoven po předchozím úkonu předsedy Krajského soudu v Brně Ing. Lukáš Nožička, který tuto funkci vykonává doposud. Do tohoto řízení byl dne 26.2.2010 doručen přípis věřitele ELQA, s.r.o.., který upozornil na případný majetek dlužníka a mimo jiné uvedl, že ABD Group a.s. byla do r. 2006 jediným společníkem společnosti NA PANENCE s.r.o., rozhodnutím tohoto jediného společníka došlo ke zvýšení základního kapitálu na 67.060.000,-Kč formou nepeněžitého vkladu (nemovitostmi). V roce 2009 ABD Group a.s. rozhodla, že obchodní podíl ve společnosti NA PANENCE s.r.o. odprodá a to 65% společnosti PMI s.r.o. a 35% společnosti KRYSTAL INVEST s.r.o., smlouvy byly uzavřeny 19.8.2009. Dle názoru tohoto věřitele jsou uvedené smlouvy z jím uváděných důvodů neplatné. Dále z tohoto spisu vyplývá, že do tohoto řízení přihlásil své pohledávky rovněž věřitel DI servis, a.s. a to mimo jiné z titulu neuhrazených dobropisů (31.246.894,-Kč), dále z titulu vyúčtované smluvní pokuty dle smlouvy o dílo 04/200/100/100 za nedokončení díla v termínu (50.451.700,-Kč) a dále z titulu vyúčtování smluvních pokut z dohod o poskytnutí záruky dodavatelům dlužníka (52.179.455,-Kč), celkem ve výši 133.878.049,-Kč, které měl věřitel nabýt smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 13.1.2010. Na přezkumném jednání dne 8.6.2010 byly správcem Ing. Lukášem Nožičkou zjištěny uvedené pohledávky tohoto věřitele v rozsahu 81.698.594,-Kč, ve zbývající části je správce popřel. Do tohoto řízení přihlásila své pohledávky (za ABG Group a.s.) též společnost NA PANENCE s.r.o. a to ve výši 5.000.000,-Kč z titulu smluvní pokuty za nepředání dokumentů dle smlouvy o dílo, dále ve výší 5.246.600,-Kč z titulu náhrady škody a ve výši 8.364.529,-Kč z titulu ručitelského závazku.

Na základě shora uvedených zjištění, nelze sice bez dalšího učinit spolehlivý závěr, že dlužník se společností ABD Group a.s. tvoří koncern ve smyslu ust. § 66a odst. 7 obch. zák., nicméně to nelze v současné době nade vši pochybnost ani vyloučit. V tomto směru není ve spise dostatek podkladů. Proto pokud byla insolvenčním správcem určena předsedou Krajského soudu v Brně stejná osoba, jako v případě společnosti ABD Group a.s., nelze tomuto postupu soudu prvního stupně ničeho vytýkat.

Dále odvolací soud uzavírá, že z obsahu spisu soudu prvního stupně nevyplývá nic, co by svědčilo o podjatosti ustanoveného insolvenčního správce Ing. Lukáše Nožičky, jehož osoba byla určena v souladu s ust. § 25 IZ a § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb. předsedou soudu (č.l. A-23). Uvedený správce jakýkoliv vztah k některému z účastníků či k věci popírá, a to že by měl či mohl mít v době přezkumného jednání dne 8.6.2010 (ve věci sp. zn. KSBR 46 INS 5974/2009) jakékoliv poznatky o tom, že namítaná smlouva o postoupení pohledávek ze dne 13.1.2010, jak dnes tvrdí dlužník, by mohla být neplatná, z uvedeného spisu (avšak ani z předmětného spisu) nevyplývá. Tvrdí-li proto odvolatel, že tam uvedené pohledávky na společnost DI servis a.s. nikdy nepřešly a že tyto pohledávky stále svědčí jemu (což ostatně nevyplývalo ani ze seznamu majetku dlužníka předloženého v předchozích řízeních zahájených k návrhu dlužníka, resp. jeho likvidátorů-viz zjištění shora), pak je skutečně zvláštní, že sám tyto pohledávky vůči ABD Group a.s. do uvedeného insolvenčního řízení nepřihlásil a ani na případnou neplatnost uvedené smlouvy správce Ing. L. Nožičku nejpozději na přezkumném jednání dne 8.6.2010 neupozornil. Nelze rovněž přehlédnout, že tyto své pohledávky, jak tvrdí ve výši cca 100.121.379,-Kč, dlužník neuvedl ani v seznamu svého majetku, který na výzvu soudu prvního stupně předložil v tomto předmětném řízení dne 29.6.2012 (A-22). Je sice pravdou, že na přezkumném listu věřitele DI servis a.s. není správcem uvedeno, že tento věřitel nabyl uvedené pohledávky postupní smlouvou, nicméně tato skutečnost vyplývala přímo z přihlášky pohledávek tohoto věřitele, jež je pro ostatní účastníky řízení (stejně jako přihlášky všech věřitelů), dostupná v rámci insolvenčního rejstříku, co by veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (§ 419 IZ). Za dané situace jsou proto z tohoto hlediska všechny uplatněné námitky proti osobě insolvenčního správce neopodstatněné. Důvodem k jeho podjatosti není ani ta skutečnost, že se zřejmě bude k dané smlouvě vyjadřovat v trestním řízení a že jeho povinností bude sestavovat soupis majetkové podstaty dlužníka. Nelze rovněž přehlédnout, že dne 8.10.2012 proběhne schůze věřitelů, na níž mohou hlasovat o změně insolvenčního správce.

Jelikož nebylo tvrzeno ani prokázáno nic, co by svědčilo o podjatosti insolvenčního správce Ing. Lukáše Nožičky a v řízení doposud nebyly zjištěny ani jiné důležité důvody, pro které by nemohl shora jmenovaný tuto funkci v daném řízení vykonávat, proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadené části v odstavci III. výroku podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74 odst.1, § 75 odst. 2 IZ) .

V Olomouci dne 25. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu