2 VSOL 695/2015-A-10
KSBR 38 INS 11579/2015 2 VSOL 695/2015-A-10

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Kristýny anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74124714, Tasov 118, Hroznová Lhota, PSČ 696 63, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 38 INS 11579/2015-A-3, ze dne 11.5.2015,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 38 INS 11579/2015-A-3, ze dne 11.5.2015 se po tv rz uje .

Odův odně ní:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona pro vady.

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že insolvenční návrh dlužnice neobsahuje podstatné náležitosti návrhu dle ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona. Skutečnosti, které dlužnice v návrhu popsala, neosvědčují její úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a jsou zcela nedostačující jako podklad pro rozhodnutí. Dlužnice vůbec neoznačila své věřitele, neuvedla výši a data splatnosti závazků, ani nepopsala okolnosti neschopnosti závazky plnit. Poukázal na to, že insolvenční zákon ve vztahu k insolvenčnímu návrhu vylučuje použití ustanovení § 43 občanského soudního řádu, proto nelze chybějící náležitosti insolvenčního návrhu odstranit na základě výzvy soudu. Protože insolvenční návrh dlužnice je neprojednatelný, rozhodl o jeho odmítnutí.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním. Uvedla, že má za to, že návrh je úplný a dostačující k zahájení insolvenčního řízení, že soud prvního stupně nepřihlédl k tvrzeným skutečnostem a že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení insolvenčního návrhu, které je v rozporu se zákonem a judikaturou. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ , nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění, která uvedl soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o to, jaké náležitosti obsahoval insolvenční návrh dlužnice podaný dne 4.5.2015 u Krajského soudu v Brně. K vyhodnocení náležitostí tohoto návrhu soud prvního stupně použil zcela správná zákonná ustanovení insolvenčního zákona a zcela správně vyhodnotil, že v insolvenčním návrhu dlužnice absentují jeho podstatné náležitosti podle insolvenčního zákona a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, proto zcela správně insolvenční návrh odmítl dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona a správně poukázal i na to, že nemohl dlužnici vyzvat k odstranění vad insolvenčního návrhu, neboť ustanovení § 43 o.s.ř. se při odstraňování vad insolvenčního návrhu nepoužije dle výslovného znění § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.

Odvolací soud proto napadené usnesení dle ustanovení § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Závěrem považuje odvolací soud za nutné poukázat na to, že se jedná již o dvanáctý odmítnutý insolvenční návrh dlužnice pro vady, když dlužnice opakovaně podává insolvenční návrhy, které neobsahují povinné náležitosti dle insolvenčního zákona, a nerespektuje poučení, kterého se jí dostalo v předchozích rozhodnutích soudu prvního stupně i odvolacího soudu, o náležitostech insolvenčního návrhu a jeho příloh a znění příslušných ustanovení insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu

v Brně k Nejvyššímu soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 10. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu