2 VSOL 695/2013-P10-9
KSOS 25 INS 29423/2012 2 VSOL 695/2013-P10-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Oldřicha Matouška, rodné číslo 490624/142, bytem Šmeralova 111/1, 736 01 Havířov, o přihlášce pohledávky věřitele číslo 6 (P10) Citibank Europe plc, jiné reg. č. 132781, Dublin, North Wall Quay č. 1, Irsko, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, advokátem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.6.2013, č. j. KSOS 25 INS 29423/2012-P10-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele číslo 6, číslo přihlášky P10 Citibank Europe plc se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku pohledávky věřitele číslo 6 (P10) Citibank Europe plc (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele s přihláškou P10 v insolvenčním řízení. Věřitel je nadále evidován s přihláškou P6 (číslo věřitele 6) s pohledávkou ve výši 244.073,71 Kč (výrok II.). Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka doručeným soudu dne 23.11.2012 a dne 3.12.2012 rozhodl soud o úpadku a povolil řešení úpadku oddlužením. Přípisem ze dne 3.12.2012 vyrozuměl označeného věřitele o zahájení insolvenčního řízení tím, že mu doručil vyhlášku o zahájení řízení, usnesení o zjištění úpadku s povolením řešení úpadku oddlužením a výzvu a formulář k přihlášení pohledávky. Výzva k podání přihlášky byla věřiteli doručena dne 12.12.2012, proto 30 denní lhůta k podání přihlášky uplynula dne 11.1.2013. Dále soud uvedl, že dne pokračování-2-

30.1.2013 byla Okresnímu soudu v Ostravě doručena přihláška pohledávky za dlužníkem v celkové výši 693.800,11 Kč. Dne 14.2.2013 byla tato přihláška pohledávky přeposlána Krajskému soudu v Ostravě. S odkazem na ust. § 173 odst. 4, věta druhá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dospěl soud k závěru, že věřitel nepodal přihlášku ve stanovené lhůtě, proto ji podle ust. § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel číslo 6 odvolání. Namítal, že je zahraniční osobou se sídlem v Irsku, tedy v jednom z členských států Evropské unie, který má v obchodním rejstříku zapsanou svou organizační složku (Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Stodůlky, Bucharova 2641/14, Praha 5, identifikační číslo 28198131). Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.4.2011, sp. zn. 21 Cdo 1027/2010 je ve všech záležitostech týkajících se organizační složky zahraniční osoby nositelem práv a povinnosti vždy zahraniční osoba, jíž je organizační složka součásti. Právní subjektivitu a tedy i způsobilost být účastníkem řízení má proto ve všech případech pouze zahraniční osoba. S věřitelem se sídlem v Irsku je třeba zacházet jako se zahraničním věřitelem uvedeným v § 430 odst. 1 IZ, jemuž lhůta k podání přihlášky běží nikoliv od zveřejnění výzvy dle § 136 odst. 1 písm. d) IZ obsažené v rozhodnutí o úpadku, ale až od okamžiku, kdy je mu zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek dle § 430 odst. 3 IZ. Proto postupoval soud správně, jestliže věřiteli zvlášť zaslal výzvu k podávání přihlášek. Dále věřitel uvedl, je v souladu s § 50j odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se při doručování do ciziny postupuje podle mezinárodní smlouvy nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, který upravuje doručování soudních a mimosoudních písemností, anebo podle zvláštního právního předpisu. Při doručování do ciziny odesílající soud postupuje, jde-li o doručování adresátu s místem doručení v členských státech EU, podle práva EU. V souladu s čl. 10 (1) nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 1393/2007 ze dne 13.11.2007 vydají úřední osoby, orgány nebo jiné osoby určené členským státem potvrzení o provedení formálních náležitostí podle jednotného formuláře uvedeného v příloze I. nařízení a odešlou je odesílajícímu subjektu. Věřitel však toto potvrzení o doručení ve spise nenalezl. Ve spise se nachází pouze nepodepsaná dodejka a vyřízení reklamace doručení. Domnívá se proto, že mu písemnosti dle § 430 IZ nebyly doručeny řádně, to je v souladu s § 50j o.s.ř. a nařízení. Proto nezačala věřiteli běžet lhůta k podání přihlášky pohledávky a jeho přihláška nemohla být jako opožděná odmítnuta. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele Citibank Europe plc ve výši 693.800,11 Kč neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. pokračování-3-

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele je zcela důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 430 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ, známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek.

Podle čl. 39 nařízení Rady (ES) číslo 1346/2000, každý věřitel, včetně správce daně a orgánů sociálního zabezpečení, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě než státě, který zahájil řízení, má právo písemně přihlásit pohledávky v úpadkovém řízení.

Podle čl. 40, bod 1.2 téhož nařízení, jakmile je v některém členském státě zahájeno úpadkové řízení, příslušný soud tohoto státu nebo jmenovaný správce podstaty neprodleně informují známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech. Tyto informace předané prostřednictvím individuálních oznámení obsahují zejména lhůty, sankce za nedodržení těchto lhůt, subjekt nebo orgán, u kterého se přihlašují pohledávky a jiná stanovená opatření. Toto oznámení rovněž informuje o tom, zda věřitelé, jejichž pohledávky jsou přednostní nebo zajištěné věcným právem, musí své pohledávky přihlásit.

V posuzované věci je podstatné, že věřitel číslo 6 Citibank Europe plc je věřitelem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, konkrétně v Irsku. pokračování-4-

Proto jej soud prvního stupně správně výzvou ze dne 3.12.2012 zvlášť vyzýval k podání přihlášky pohledávek. K poukazu věřitele, že je nutné jej považovat za zahraniční osobu, i když má organizační složku na území České republiky, která je zapsána v obchodním rejstříku, nutno uvést, že soud prvního stupně tuto skutečnost nijak nezpochybňuje a právě s ohledem na tuto skutečnost mu doručoval výzvu k podání přihlášky pohledávky zvlášť (§ 430 IZ). Úprava obsažená v § 430 odst. 1 IZ předpokládá, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém ze členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí (§ 430 odst. 1 a 2 IZ) a že jim bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek. V této části vychází insolvenční zákon z komunitárního práva, konkrétně z přímo aplikovatelného nařízení Rady (ES) číslo 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení. Čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení stanoví povinnost informovat o zahájení řízení známého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě Evropské unie. Jde-li tedy o známého věřitele, nelze než dospět k takovému výkladu § 430 odst. 3 IZ, že tomuto věřiteli počíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek až ode dne, kdy mu výzva byla doručena zvlášť. V této souvislosti je možno poukázat také na rozhodnutí Nejvyššího soudu R 25/2009, ze kterého vyplývá, že jestliže se princip přihlašování pohledávek věřitelů nejpozději ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku ocitne v rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, pak musí ustoupit ve prospěch principu, podle kterého dokud není známým zahraničním věřitelům doručena zvlášť výzva k doručení přihlášek, nepočne jim běžet lhůta k jejich přihlášení; jakékoliv jiné okolnosti nejsou právně významné.

V dané věci ze spisu vyplývá, že soud prvního stupně doručoval věřiteli výzvu k podání přihlášky pohledávek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007. Následně reklamoval dodejku u pošty s tím, že nebyla řádně vyplněna. Pošta Ostrava 1 v reklamačním podání (sdělení ze dne 21.5.2013) uvedla, že zásilka byla doručena dne 12.12.2012 v zemi určení (viz kopie dokladu o doručení) a soudem požadované potvrzení (chybějící razítko firmy) nelze získat. Součástí spisu je formulář, který vyplnila irská pošta, na kterém je zaškrtnuto, že zásilka byla dodána oprávněnému příjemci dne 12.12.2012, avšak na připojené dodejce není vyplněno, že zásilka byla doručena a chybí i podpis adresáta.

Věřitel namítá, že ve spise není založen doklad, který by odpovídal dokladu dle čl. 10 nařízení. Tento článek (odkazem na přílohu I. nařízení) stanoví náležitosti potvrzení o doručení. Ovšem toto potvrzení se vztahuje pouze na doručování dle kapitoly II., oddílu 1 nařízení, tedy prostřednictvím soudních orgánů, kdy odesílající subjekt kontaktuje přijímající subjekt, čemuž odpovídá i obsah formuláře (žádosti o doručení) dle přílohy I. nařízení. Soud prvního stupně však zvolil doručování podle kapitoly II., oddíl 2 nařízení upravující jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností. Pak se tedy neuplatní čl. 10 (či jakékoliv jiné pokračování-5-ustanovení kapitoly II., oddílu 1 nařízení) a dokladem o doručení nebude potvrzení dle čl. 10, ale potvrzení o přijetí nebo rovnocenný doklad dle čl. 14, kterým nepochybně bude klasická růžová dodejka. Tyto závěry odvolacího soudu však nic nemění na tom, že na dodejce založené ve spise zcela absentuje potvrzení příjemce o tom, že zásilku převzal. Proto se nejedná o řádnou dodejku. Podle odvolacího soudu nelze vadnou dodejku nahradit tvrzením pošty, že zásilka byla skutečně doručena (12.12.2012). Za této situace nelze než uzavřít, že nebylo prokázáno, že věřiteli byla výzva k podání přihlášky pohledávek řádně doručena. Proto je správný názor věřitele uvedený v odvolání, že mu dosud nepočala ani běžet lhůta k přihlašování pohledávek, tedy jeho přihláška pohledávky nemohla být jako opožděná odmítnuta.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti věřitelovy přihlášky pohledávky není správný. Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele číslo 6 (P10) Citibank Europe plc se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu