2 VSOL 686/2013-B-29
KSOS 39 INS 4246/2010 2 VSOL 686/2013-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Osoblaha, Hlavní 117, PSČ 793 99, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 4246/2010-B-17 ze dne 25.2.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs s tím, že bude řešen jako nepatrný (výrok II.) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 15.7.2010 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil jí, aby po dobu 5 let plnila svým nezajištěným věřitelům postižitelné částky ze svého příjmu ve stanovených poměrech. Z průběžných zpráv insolvenčního správce ze dne 1.2.2011, 29.7.2011, 31.1.2012, 31.7.2012 a 12.2.2013 vzal soud za prokázáno, že dárce neposkytuje dlužnici dar ve výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy ze dne 5.3.2010. Podle vyjádření dlužnice ze dne 15.10.2012 dárce není schopen poskytovat dar z důvodu ztráty zaměstnání. Dlužnice byla opakovaně insolvenčním správcem upozorněna, že její příjmy jsou pro uhrazení požadovaných 30% zjištěných pohledávek nedostatečné. Dlužnice není dlouhodobě schopna plnit splátkový kalendář podle schváleného oddlužení, když od schválení oddlužení uhradila přibližně 9,21% ze svých zjištěných závazků, a ani po navýšení příjmu o částku pokračování-2-

2.500 Kč (o kterou by se od února 2013 dle tvrzení dlužnice měla zvýšit její mzda) by dlužnice již nebyla schopna ve zbývajících měsících schváleného oddlužení uhradit požadovaných 30% svých zjištěných závazků. Soud proto postupoval podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ), schválené oddlužení dlužnice zrušil a na její majetek prohlásil konkurs. Vzhledem k tomu, že dlužnice je fyzická osoba, která není podnikatelem, v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) IZ bude její konkurs projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že nemohla pravidelně plnit nezajištěným věřitelům z důvodu přeřazení z funkce zdravotní sestry na ošetřovatelku, tedy nikoliv vlastní vinou, neboť příčinou byl nedostatek finančních prostředků u jejího zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přišla o podstatnou část platu. Nesouhlasí se zprávou insolvenčního správce, že není schopna plnit splátkový kalendář ze schváleného oddlužení ve zbývajících měsících a uhradit tak požadovaných 30% jejích závazků, když si zajistila novou finanční výpomoc ve stejné částce, která jí byla poskytována v předchozí době. Podle jejího názoru insolvenční zákon je příliš tvrdý, jelikož nemohla ovlivnit ekonomickou situaci svého zaměstnavatele, nemohla si najít lépe placenou práci s ohledem na vysokou nezaměstnanost. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil, případně nařídil nové jednání, aby jí bylo umožněno pokračovat ve schváleném oddlužení. K odvolání dlužnice doložila potvrzení zaměstnavatele Domov pro seniory Osoblaha ze dne 18.3.2013 a prohlášení Jany anonymizovano ze dne 8.3.2013.

U odvolacího jednání dne 19.9.2013 dlužnice uvedla, že vůči synovi již nemá vyživovací povinnost, neboť vykonal učňovské zkoušky, na dobu jednoho měsíce získal zaměstnání a byl by ochoten jí přispívat na oddlužení nejméně ve výši 2.500 Kč měsíčně. Na splátkový kalendář dosud plnila pouze ze mzdy, žádnou mimořádnou splátku neposkytla. Ačkoli věděla, že dárkyně Božena anonymizovano dar neplní, s insolvenčním správcem toto neřešila.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých pokračování-3-příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSOS 39 INS 4246/2010-A-5 ze dne 10.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužnice, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Martin Fuchsig, Hlavní 25, Otice a soud povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenční správce ve zprávě ze dne 28.6.2010 uvedl, že dlužnice pobírá mzdu od svého zaměstnavatele-Domov pro seniory Osoblaha, darovací smlouvou ze dne 15.3.2010 se Božena anonymizovano , anonymizovano , zavázala darovat dlužnici měsíční částku 1.500 Kč po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, nezjistil skutečnosti, které odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSOS 39 INS 4246/2010-B-4 ze dne 15.7.2010 ve znění usnesení č.j. KSOS 39 INS 4246/2010-B-5 ze dne 1.9.2010 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil jí, aby po dobu 5 let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 15. dni v měsíci částku stanovenou podle § 398 IZ z příjmů, které získá po schválení oddlužení, přičemž první splátku je povinna zaplatit do 31.8.2010. Dále soud uložil plátci mzdy dlužnice, aby po doručení tohoto rozhodnutí počínaje srpnem 2010 prováděl srážky ze mzdy dlužnice ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužnici, ale zasílal je insolvenčnímu správci, a uložil plátci jiného příjmu dlužnice-Boženě anonymizovano , aby po doručení tohoto příjmu počínaje měsícem srpnem 2010 zasílala dle darovací smlouvy ze dne 15.3.2010 částku 1.500 Kč k rukám insolvenčního správce. Insolvenčnímu správci uložil, aby každý měsíc z částky sražené dlužnici si ponechal částku 1.080 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a zbývající část vyplatil nezajištěným věřitelům v poměru uspokojení zjištěných pohledávek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Insolvenční správce ve zprávách o plnění oddlužení ze dne 1.2.2011, 29.7.2011, 31.1.2012, 31.7.2012 a 1.2.2013 informoval insolvenční soud o plnění splátkového kalendáře v období od července 2010 do ledna 2013, s výjimkou ledna 2011. Na výzvu insolvenčního správce ze dne 3.10.2012 dlužnice sdělila podáním ze dne 12.10.2012, že k neplnění daru Boženou anonymizovano je zapříčiněno tím, že je bez práce a je vedena na úřadu práce. Dále sdělila, že současně poslala na účet insolvenčního správce částku 1.500 Kč. U jednání dne 14.2.2013 dlužnice uvedla, že zprávy insolvenčního správce jsou zcela pravdivé, dárkyně neplní své povinnosti poskytovat po dobu oddlužení dar ve výši 1.500 Kč z důvodu, že je bez práce a nemá dostatek prostředků. Dále uvedla, že s účinností od února 2013 je zařazena jako diplomovaná sestra, její příjem se zvýší o částku 2.500 Kč. pokračování-4-

Odvolací soud doplnil dokazování následujícími listinami, ze kterých zjistil tyto skutečnosti:

Ze zprávy Domova pro seniory Osoblaha, se sídlem Klášterní 34, Osoblaha (zaměstnavatele dlužnice) ze dne 14.9.2013, že čistá mzda dlužnice činila v únoru 2013 částku 16.980 Kč, v březnu 2013 částku 18.310 Kč, v dubnu 2013 částku 16.837 Kč, v květnu 2013 částku 15.249 Kč, v červnu 2013 částku 15.957 Kč, v červenci 2013 částku 15.623 Kč a v srpnu 2013 částku 15.506 Kč.

Z prohlášení ze dne 8.3.2013, že Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 129, Osoblaha se zavázala darovat dlužnici měsíčně částku 1.500 Kč do konce oddlužení.

Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 1.2.2011, že insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že na splátkový kalendář nebylo poskytnuto plnění výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy v měsíci listopadu 2010. Od července 2010 do prosince 2010 bylo vyplaceno věřitelům plnění ve výši 40.934 Kč.

Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 29.7.2011, že insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že na splátkový kalendář nebylo poskytnuto plnění ve výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy v měsících duben, květen, červen a červenec 2011. Od února 2011 do července 2011 bylo vyplaceno věřitelům plnění ve výši 20.230 Kč.

Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 31.1.2012, že insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že na splátkový kalendář nebylo poskytnuto plnění ve výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy v měsících září, říjen, listopad, prosinec 2011 a leden 2012, v srpnu 2011 bylo poskytnuto na splátkový kalendář dle darovací smlouvy plnění ve výši 2.000 Kč. Od srpna 2011 do ledna 2012 bylo vyplaceno věřitelům plnění ve výši 25.440 Kč.

Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 31.7.2012, že insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že na splátkový kalendář nebylo poskytnuto plnění ve výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy v měsících únor, březen, duben, květen, červen a červenec 2012. Od února 2012 do července 2012 bylo vyplaceno věřitelům plnění ve výši 18.184 Kč.

Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 1.2.2013, že insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že na splátkový kalendář nebylo poskytnuto plnění ve výši 1.500 Kč dle darovací smlouvy v měsících září, listopad, prosinec 2012 a leden 2013. Od srpna 2012 do ledna 2013 bylo vyplaceno věřitelům plnění ve výši 24.338 Kč.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu se bez dluhů pokračování-5-zapojil do ekonomického života. Jednou z podmínek přitom je, že si bude plnit řádně své povinnosti v rámci oddlužení (§ 418 IZ). Nelze sice vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení. V takovém případě se však očekává, že o tom bude neprodleně informovat insolvenčního správce, případně insolvenční soud.

V přezkoumávané věci bylo dlužnici povoleno a následně schváleno oddlužení, přičemž pro splátkový kalendář mimo mzdy dlužnice, insolvenční soud při schválení oddlužení vycházel z předpokladu, že dlužnicí bude poskytnuta na plnění oddlužení splátkovým kalendářem na základě darovací smlouvy částka 1.500 Kč měsíčně. Dárkyně dle této darovací smlouvy však řádně neplnila v období od listopadu 2010 do ledna 2013, kdy nezaplatila celkem dar ve výši 29.500 Kč (při zohlednění vyššího plnění v srpnu 2011 ve výši 2.000 Kč). Dlužnice se až na výzvu insolvenčního správce ze dne 3.10.2012 vyjádřila k neplnění daru tak, že dárkyně je bez zaměstnání a je vedena na úřadu práce. Z tohoto důvodu dlužnice v odvolacím řízení předložila darovací prohlášení jiné dárkyně ohledně daru v téže výši. Lze proto uzavřít, že dlužnice za situace, kdy dlouhodobě nebylo plněno na splátkový kalendář částkou 1.500 Kč měsíčně a kdy její průměrná čistá mzda za únor až srpen 2013 činí částku 16.352 Kč, není již schopna za dobu 5 let trvání splátkového kalendáře poskytnout plnění nezajištěným věřitelům nejméně ve výši 30% jejich pohledávek. Z příjmu dlužnice po odečtení nepostižitelné částky ve výši 10.614 Kč (6.064,67 Kč na dlužnici a 4.548,50 Kč na tři vyživované osoby) lze ze zbylé částky 5.737 Kč srazit dvě třetiny, tedy částku 3.824 Kč. Po odečtení nároku insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč je dlužnice schopna plnit na splátkový kalendář částku 2.735 Kč měsíčně, za zbývající období splátkového kalendáře (29 měsíců) pak je dlužnice schopna zaplatit částku 79.351 Kč. Při zohlednění již zaplacené částky ve výši 129.126 Kč by částka 208.477 Kč představovala 15% pohledávek nezajištěných věřitelů (ve výši 1.385.855,71 Kč). Za tohoto stavu i v případě, že by byla zohledněna skutečnost, že dlužnice má o jednu vyživovací povinnost méně a že by Jana anonymizovano na splátkový kalendář poskytovala dar ve výši 1.500 Kč měsíčně, což představuje částku 43.500 Kč za zbývající dobu splátkového kalendáře (29 měsíců), by dlužnice nebyla schopna poskytnout nezajištěným věřitelům zákonem požadovanou výši plnění. Přitom nelze přihlédnout k dlužnicí avizovanému daru ve výši 2.500 Kč měsíčně, když syn dlužnice (dárce) dle jejího tvrzení má zajištěn příjem z pracovního poměru pouze na dobu jednoho měsíce a dlužnice jeho závazek poskytovat dar ani nijak nedoložila. Podle odvolacího soudu tak dlužnice nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a to nejméně ve výši 10%. Navíc k tíži dlužnice je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že přestože věděla o neplnění daru původní dárkyní, insolvenčního správce ani insolvenční soud sama o této skutečnosti neinformovala, reagovala až na výzvu insolvenčního správce. Soud prvního stupně tedy postupoval správně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, když zrušil schválené oddlužení dlužnice a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. pokračování-6-

Ze všech shora uvedených důvodů a s přihlédnutím k tomu, že ani v odvolacím řízení nedošlo k takové změně okolností, která by byla rozhodná pro změnu způsobu řešení úpadku dlužnice, odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř., když shledal správným i výrok o tom, že konkurs dlužnice bude podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ projednáván jako konkurs nepatrný.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu