2 VSOL 684/2012-A-16
KSOS 34 INS 16673/2012 2 VSOL 684/2012-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 465 387 63, bytem 739 02, Janovice 379, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.7.2012, č. j. KSOS 34 INS 16673/2012-A-3,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen soud či soud prvního stupně ) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Na odůvodnění uvedl, že insolvenčním návrhem, podaným na formuláři návrhu na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 11.7.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník v bodě 06 uvedl, že návrh na povolení oddlužení je zároveň podáván jako insolvenční návrh s tím, že navrhuje, aby soud rozhodl o jeho úpadku a povolil oddlužení. Jako skutečnosti osvědčující úpadek dlužník v bodě 06 insolvenčního návrhu, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, uvedl, že má jeden závazek vůči jednomu věřiteli ve výši 388.432,-Kč. Skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, se rozumí takové konkrétní údaje, ze kterých vyplývá, že dlužník má více věřitelů, jeho peněžité závazky jsou po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky dlužník není schopen plnit. Návrh dlužníka však vylíčení těchto skutečností neobsahuje, protože dlužník v něm uvedl, že má jen jednoho věřitele (nikoli více věřitelů). K tomuto svému závazku ani netvrdil, kdy nastala jeho splatnost a kdy na něj naposledy plnil. Proto soud, s odkazem na ustanovení § 3, § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ) a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že návrh po té, co jej soud odmítl, doplnil tak, že v něm uvedl všechny své věřitele. Proto se domáhá změny napadeného usnesení tak, aby insolvenční řízení dále pokračovalo, soud zjistil jeho úpadek a povolil jeho řešení oddlužením.

Podle ust. § 7 odst. 1 se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a je projednatelné, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 a § 221a o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Kromě náležitostí uvedených v ust. § 103 odst. 1 IZ a § 42 odst. 4 o.s.ř. musí být v insolvenčním návrhu dle ust. § 103 odst. 2 IZ uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, dále skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Z ust. § 104 odst. 1 dále vyplývá, že pokud je insolvenčním navrhovatelem dlužník, je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku (z důvodu insolvence), jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ust. § 3 odst. 4 IZ, o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Soud prvního stupně učinil správná zjištění o obsahu insolvenčního návrhu, nad jejichž rámec odvolací soud uvádí jen tolik, že splatnost jediného tvrzeného závazku dlužníka vyplývá ze seznamu závazků, připojeného k návrhu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011). Toto však nemá dopad na správnost závěrů o neprojednatelnosti předmětného insolvenčního návrhu, ze kterého nevyplývá ani to, že dlužník má nejméně dva věřitele. Protože podmínky úpadku pro platební neschopnost dle § 3 odst. 1 IZ musí být splněny kumulativně, je předmětný návrh vadný a jeho vady brání dalšímu pokračování v insolvenčním řízení (§ 128 odst. 1 IZ).

Z výše uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné. Odvolací soud je proto podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se doručuje i zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu