2 VSOL 683/2015-A-30
KSOL 16 INS 27903/2014 2 VSOL 683/2015-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem U Výstaviště 525/5, 750 02 Přerov, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání JUDr. Vladimíra Plášila, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Tusarova 27, 170 00 Praha 7-Holešovice, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 27903/2014-A-24 ze dne 27. 5. 2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) uložil soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7 (dále jen soudní exekutor ), aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč, určený dle položky 5 sazebníku soudních poplatků, a to na účet insolvenčního soudu.

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že se soudní exekutor podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. 10. 2014 domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Usnesením ze dne 22. 10. 2014, č. j. KSOL 16 INS 27903/2014-A-7, které nabylo právní moci dne 7. 4. 2015, insolvenční soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítl. S poukazem na ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), pak insolvenční soud uložil soudnímu exekutorovi povinnost zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši uvedené v položce 5 sazebníku soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podal soudní exekutor odvolání, ve kterém namítal, že vyměřený soudní poplatek dle své evidence zaplatil již 7. 1. 2015, k čemuž předložil záznam insolvenčního soudu o složení poplatku ze dne 15. 1. 2015. Soudní exekutor proto navrhoval, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

S přihlédnutím k datu zahájení insolvenčního řízení je v projednávané věci třeba aplikovat insolvenční zákon ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně použije občanský soudní řád ve znění novely provedené zákonem č. 293/2013 Sb., nabývající účinnosti dne 1. 1. 2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích je poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Z ustanovení § 2 odst. 5 zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel.

Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání.

Dle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Podle § 5 zákona o soudních poplatcích jsou sazby poplatků za řízení stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou (dále jen "procentní poplatek"). Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Sazby poplatků za úkony a poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

Dle položky 5 sazebníku poplatků činí poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření 1.000 Kč.

Podle položky 22 bod 3 sazebníku poplatků se za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který dlužník podal u insolvenčního soudu dne 15. 10. 2014 (č. d. A-1). Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. 10. 2014 (č. d. A-6) se soudní exekutor domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Usnesením ze dne 22. 10. 2014, č. j. KSOL 16 INS 27903/2014-A-7, insolvenční soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítl. Proti tomuto usnesení podal soudní exekutor dne 27. 10. 2014 odvolání (č. d. A-8). Usnesením ze dne 5. 1. 2015 (č. d. A-13) vyměřil insolvenční soud soudnímu exekutorovi dle položky 22 bod 3 a položky 5 sazebníku poplatků soudní poplatek za podané odvolání ve výši 1.000 Kč s tím, že tento bude zaplacen na účet insolvenčního soudu pod variabilním symbolem 4802790314. Dle záznamu o složení ze dne 15. 1. 2015 (č. d. A-14) zaplatil soudní exekutor dne 14. 1. 2015 soudní poplatek ve výši 1.000 Kč pod variabilním symbolem 4802790314 (zaúčtováno pod účetním dokladem 3703/9/2015 a položkou rejstříku 539/158/2015). Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 3. 2015, č. j. KSOL 16 INS 27903/2014, 2 VSOL 1268/2014-A-18, bylo napadené rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření jako věcně správné potvrzeno. Usnesením ze dne 27. 5. 2015, č. j. KSOL 16 INS 27903/2014-A-24, insolvenční soud vyměřil soudnímu exekutorovi dle položky 5 soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč. Ze záznamu o složení ze dne 15. 1. 2015, předloženého spolu s odvoláním soudním exekutorem (č. d. A-25) vyplývá, že soudní exekutor zaplatil dne 14. 1. 2015 soudní poplatek ve výši 1.000 Kč pod variabilním symbolem 4802790314 (zaúčtováno pod účetním dokladem 3703/9/2015 a položkou rejstříku 539/158/2015).

Odvolací námitka spočívající v tvrzení soudního exekutora, že napadeným rozhodnutím vyměřený soudní poplatek byl již zaplacen, není důvodná. Z výše popsaných skutečností je zjevné, že soudní exekutor zaplatil dne 14. 1. 2015 pouze soudní poplatek za podané odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, nezaplatil však soudní poplatek za samotný návrh na nařízení předběžného opatření, který mu byl vyměřen usnesením insolvenčního soudu vydaným dne 27. 5. 2015. V této souvislosti odvolací soud uvádí, že o povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření měl sice insolvenční soud rozhodnout spolu s rozhodnutím o návrhu na nařízení předběžného opatření, avšak pokud tak neučinil, nic mu nebránilo rozhodnout o poplatkové povinnosti dodatečně samostatným usnesením.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; soudnímu exekutorovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu