2 VSOL 68/2015-B-60
KSOS 33 (13) INS 1528/2009 2 VSOL 68/2015-B-60

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Bedřišky anonymizovano , anonymizovano , bytem Balzacova 1189/4, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, o splnění oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 (13) INS 1528/2009-B-54 ze dne 2.12.2014, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 (13) INS 1528/2009-B-54 ze dne 2.12.2014 se ve výroku IV. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil funkce insolvenčního správce JUDr. Zdeňka Klimeše (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 54.075 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 10.815 Kč včetně DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenčnímu správci zálohově zaplaceny (výrok III.), a zamítl návrh dlužnice na osvobození od placení pohledávek věřitelů, které nebyly v insolvenčním řízení uhrazeny (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužnice podáním ze dne 24.9.2014 navrhla osvobození od placení pohledávek. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 9.7.2014 soud vzal za prokázáno, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužnice plnila svým věřitelům nerovnoměrně, když věřiteli č. 1 Home Credit a.s. uhradila částku 95.228 Kč, tj. 48,47 % z celkové výše zjištěné pohledávky, věřiteli č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., částku 28.679 Kč, tj. 80,81 % z celkové výše zjištěné pohledávky, věřiteli č. 3 COFIDIS s.r.o. částku 16.632 Kč, tj. 83,80 % z celkové výše zjištěné pohledávky a věřiteli č. 4 GE Money Multiservis, a.s., částku 9.651 Kč, tj. 53,33 % z celkové výše zjištěné pohledávky. Dlužnice podáním ze dne 26.9.2014 soudu sdělila, že měla celkem i s odměnou insolvenčního správce uhradit částku ve výši 311.122 Kč, skutečně však uhradila částku 215.080 Kč, nad nezabavitelnou částku si ponechala částku 96.042 Kč, což představuje v průměru 1.600 Kč měsíčně, a to z důvodu, že nebyla schopna z nezabavitelné částky vyžít, uhradit nezbytné náklady na bydlení, energie a jídlo, dále na léky a regulační poplatky v souvislosti s absolvovanou zdravotní péčí ambulantní i ústavní (včetně psychiatrické) v uplynulých pěti letech. Soud proto má za to, že nebyly splněny podmínky pro osvobození dlužnice podle ustanovení § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Dlužnice po celou dobu plnění oddlužení splátkovým kalendářem porušovala povinnosti stanovené jí insolvenčním zákonem a usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když si nad rámec své nezabavitelné částky ponechala částku 96.042 Kč a současně neplnila nezajištěným věřitelům částky dle poměru uvedeného v usnesení o schválení oddlužení. Soud proto rozhodl tak, že návrh dlužnice na osvobození od placení zbytku pohledávek zamítl.

Proti tomuto usnesení, výslovně výroku IV., podala dlužnice odvolání. Uvedla, že soud prvního stupně nedostatečně vyhodnotil jí uváděné skutečnosti, zejména její těžký zdravotní stav v průběhu celého procesu oddlužení a její maximální snahu splnit podmínky oddlužení, jakož i skutečnost, že všem věřitelům uhradila více než 50 % jejich nároků. K tomu přikládá lékařské zprávy, ze kterých vyplývá, že od r. 2010 byla velmi vážně nemocná a byla nucena v minulých letech vynakládat značné prostředky na zajištění léků řádově nejméně v rozsahu 1.000 Kč měsíčně, dále hradit regulační poplatky včetně poplatků v Psychiatrické léčebně v Opavě. Dále poukázala na to, že v uplynulých čtyřech letech výrazně stouplo měsíční nájemné a zálohy na služby, když k 1.1.2010 hradila částku 3.521 Kč měsíčně, následně se každý rok tato částka zvyšovala až na částku 5.091 Kč měsíčně od 1.3.2014. Žádá proto, aby odvolací soud všechny tyto okolnosti vyhodnotil v její prospěch.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal toliko v napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž by nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 13 INS 1528/2009-B-14 ze dne 2.6.2009 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil dlužnici, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení vyplácela vždy k prvému dni v měsíci z prostředků určených k uspokojení pohledávek insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty a dále aby po dobu 5 let plnila nezajištěným věřitelům vždy ke každému prvému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválené oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek stanoveném ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že první termín splátky je stanoven na den 1.7.2009. Usnesením č. j. KSOS 13 INS 1528/2009-B-16 ze dne 27.8.2009 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 1528/2009-B-17 ze dne 7.9.2009 byl změněn poměr uspokojení pohledávek věřitelů při plnění oddlužení splátkovým kalendáře. Ve zprávě ze dne 22.3.2012 insolvenční správce sdělil soudu, že plnění na splátkový kalendář probíhalo standardně až do října 2011, kdy platby věřitelům ze strany dlužnice proběhly řádně. Od listopadu 2011 do února 2012 byla zaplacena pouze záloha na odměnu insolvenčního správce, platby věřitelům nebyly placeny řádně, když v listopadu 2011 byly zaplaceny splátky pouze věřitelům č. 3 a č. 4, v prosinci 2011 žádnému z věřitelů, v lednu a únoru 2012 byly zaplaceny splátky pouze věřitelům č. 3 a č. 4. Ve zprávě ze dne 21.6.2012 insolvenční správce sdělil soudu, že od března do června 2012 byla řádně zaplacena pouze záloha na odměnu insolvenčního správce, v březnu 2012 byla zaplacena splátka pouze věřiteli č. 3, v dubnu 2012 pouze věřiteli č. 2 a v květnu 2012 pouze věřiteli č. 2. Usnesením č. j. KSOS 13 INS 1528/2009-B-34 ze dne 19.7.2012 soud vyzval dlužnici, aby se ve lhůtě 15 dnů písemně vyjádřila ke zprávě insolvenčního správce ze dne 21.6.2012 a sdělila, z jakého důvodu řádně neplní splátkový kalendář. Na tuto výzvu soudu dlužnice reagovala podáním ze dne 27.7.2012, ve kterém sdělila, že v lednu 2012 prodělala infarkt myokardu a musí užívat léky, které jsou velmi drahé, dále prodělala operaci nádoru, v důsledku čehož rovněž užívá drahé léky. Ve zprávě ze dne 21.9.2012 insolvenční správce sdělil soudu, že od června do září 2012 byla řádně zaplacena pouze záloha na odměnu insolvenčního správce, v červnu 2012 byly zaplaceny splátky pouze věřitelům č. 2 a č. 3, v červenci 2012 pouze věřiteli č. 2 a v srpnu 2012 pouze věřiteli č. 3. Ve zprávě ze dne 9.1.2013 insolvenční správce sdělil soudu, že od června do listopadu 2012 byla řádně zaplacena pouze záloha na odměnu insolvenčního správce, v září 2012 byla zaplacena splátka pouze věřiteli č. 3, v říjnu 2012 pouze věřiteli č. 2 a v listopadu 2012 pouze věřitelům č. 2 a č. 3. Ve zprávách ze dne 21.5.2013, 26.8.2013, 22.11.2013 a 23.5.2014 insolvenční správce postupně sdělil soudu, že od června 2012 do dubna 2014 byla řádně zaplacena pouze záloha na odměnu insolvenčního správce, splátky jednotlivým věřitelům byly vypláceny velmi nepravidelně, dlužnici opakovaně upozornil, že splátky musí být prováděny pravidelně měsíčně všem věřitelům. Dlužnice mu sdělila, že není schopna pokrývat splátky z nezabavitelné částky zejména s ohledem nájemné, inkasní poplatky a platby za léky. Ve zprávě ze dne 9.7.2014 insolvenční správce sdělil soudu, že v průběhu předcházejících pěti let podával pravidelné zprávy o stavu řízení a informoval soud, že dochází k nerovnoměrnému uspokojování přihlášených věřitelů, dlužnice od splátky za červen 2009 do splátky za květen 2014 (za 60 měsíců) uhradila věřitelům částku 150.190 Kč ze zjištěné částky 269.916,24 Kč, tj. 55,60 %. Dále dlužnice uhradila zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 64.890 Kč včetně DPH, žádný dluh na záloze na odměnu a náhradě hotových výdajů nevykazuje. K této zprávě předložil přehled o plnění oddlužení, ze kterého vyplývá, že v oddlužení byli uspokojeni věřitel Home Credit a.s. co do 48,45 %, věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., co do 80,80 %, věřitel COFIDIS s.r.o. co do 83,80 % a věřitel GE Money Multiservis, a.s., co do 53,33 %. Podáním ze dne 24.9.2014 dlužnice sdělila soudu, že měla s odměnou insolvenčního správce zaplatit částku 311.122 Kč, skutečně zaplatila částku 215.080 Kč (částku 150.190 Kč věřitelům a částku 64.890 Kč na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce), ponechala si částku 96.042 Kč, neboť nebyla schopna z nezabavitelné částky v uplynulých pěti letech vyžít. Současně podala návrh na osvobození od placení pohledávek.

Podle § 413 IZ, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle § 414 odst. 1 IZ, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesením, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

V přezkoumávané věci odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice nesplnila řádně všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když na splátkový kalendář nehradila řádně částky věřitelům stanovené usnesením o schválení oddlužení, a to od října 2011 do května 2014, v důsledku čehož neuspokojila věřitele tak, jak jí byla tato povinnost stanovena, a to ani co do výše a ani co do poměru. Dlužnice sama připustila, že si nad nezabavitelnou částku ponechala celkem částku 96.042 Kč, tedy že tuto částku nezajištěným věřitelům nevyplatila, a to i přes opakované upozornění insolvenčního správce. Za této situace nelze dospět k závěru, že by splnila řádně všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto jí nelze přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (§ 414 odst. 1 IZ). Na tom ničeho nemění skutečnost, že dlužnice v oddlužení uspokojila všechny své věřitele celkem co do 55,64 %, a rovněž je bez významu, z jakého důvodu na splátkový kalendář řádně neplnila. Soud prvního stupně proto zcela správně návrh dlužnice na osvobození od placení pohledávek věřitelů v rozsahu, v němž nebyly pohledávky věřitelů zahrnutých do oddlužení uspokojeny, zamítl.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu