2 VSOL 678/2012-A-23
KSBR 29 INS 16088/2012 2 VSOL 678/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 75 61 07 36, bytem 666 03 Tišnov, Jamborova 920, zastoupeného Jindřiškou Smolkovou, bytem 666 03 Tišnov, Jamborova 920, o insolvenčním návrhu věřitele Ing. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 779 00 Olomouc, Lazecká 572/51a, zastoupeného Ing. Petrem Cahou, bytem 772 00 Olomouc, Purkyňova 278/15, rozhodl o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.7.2012, č.j. KSBR 29 INS 16088/2012-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud či soud ) uložil insolvenčnímu navrhovateli Ing. Petru Kochtovi, aby ve lhůtě 3 dnů od jeho právní moci zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně tohoto soudu.

Na odůvodnění uvedl, že dne 2.7.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh, jimž se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka. S odkazem na ustanovení § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) soud určil výši zálohy v maximální možné částce 50.000 Kč (ustanovení § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb.), s tím, že jejím účelem je umožnit působení insolvenčního správce bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, kdy jeho výdaje nelze krýt z výtěžku zpeněžení podstaty. Dále soud uvedl příkladný výčet takovýchto výdajů, které je třeba hradit ihned a jejichž úhradu nelze po insolvenčním správci spravedlivě požadovat z vlastních zdrojů, případně následně je hradit z rozpočtových prostředků soudu.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční navrhovatel odvolání. Namítal, že dlužník disponuje majetkem postačujícím na pokrytí nákladů insolvenčního řízení a není třeba ukládat zálohu v maximální možné částce 50.000 Kč. V odvolacím řízení žádal její snížení na částku 10.000 Kč, která pokryje nezbytné náklady insolvenčního správce po zjištění úpadku do doby zpeněžení alespoň části dlužníkova majetku.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle obsahu insolvenčního návrhu v něm navrhovatel tvrdil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 1.069.166 Kč, která vznikla na základě smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 23.4.2002, uzavřené mezi dlužníkem a původním věřitelem Hypoteční bankou a.s., a navrhovatel ji nabyl dne 18.6.2008 smlouvou o postoupení pohledávek. Tato pohledávka je splatná a s její úhradou je dlužník v prodlení více než 36 měsíců , je zajištěna nemovitostí dlužníka. Jako další věřitele dlužníka označil společnost Profidebt s.r.o. s pohledávkou ve výši 92.378 Kč s příslušenstvím, která je předmětem soudního výkonu rozhodnutí v řízení vedeném u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 EXE-336/2010 a dále věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR s pohledávkou ve výši 90.391 Kč s příslušenstvím, která je předmětem soudního výkonu rozhodnutí v řízení vedeném u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 28 EXE 1210/2011. Tato tvrzení osvědčoval výpisem z LV č. 3197 pro k.ú. Tišnov.

Insolvenční soud rozhodl dne 20.7.2012 napadeným usnesením a poté, výzvou ze dne 23.7.2012, vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení písemně vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznamy dle § 104 IZ, včetně seznamu svého majetku a sdělil svůj souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (viz usnesení ze dne 23.7.2012 č.j. KSBR 29 INS 16088/2012-A-7). Toto usnesení bylo dlužníku doručováno doporučenou zásilkou do vlastních rukou, která byla dne 31.7.2012 uložena u České pošty s.p. provozovna Tišnov a účinky jejíhož doručení nastaly v pátek dne 10.8.2012 (dne 31.7.2012 byla zásilka obsahující návrh a výzvu k vyjádření uložena na příslušné provozovně pošty, dne 13.8.2012 byla vložena do dlužníkovy domovní schránky). V průběhu odvolacího řízení bylo soudu doručeno podání dlužníka (za něhož jednala jeho manželka na základě plné moci k zastupování v řízení), v němž, mimo jiné, uvedl důvody svých finančních obtíží, a z něhož vyplývá, že dlužník má nyní trvalý příjem z pracovněprávního vztahu.

Odvolací soud hodnotí napadené usnesení jako nepřezkoumatelné. Soud v něm neuvedl žádná zjištění o dlužníkově majetku, ačkoli k návrhu byl připojen výpis z Katastru nemovitostí, kterým navrhovatel osvědčoval svá tvrzení o soudních výkonech rozhodnutí na dlužníkův nemovitý majetek. V odůvodnění usnesení soud sice jako účel uložené zálohy uvádí pokrytí počátečních nákladů insolvenčního řízení (výdajů insolvenčního správce spojených s výkonem jeho funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku), avšak výše zálohy je zdůvodněna výší minimální odměny insolvenčního správce při řešení úpadku konkursem (§ 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb.) a potřebou hrazení jeho hotových výdajů, tedy pokrytím konečných nákladů insolvenčního řízení. Z odůvodnění napadeného usnesení se nepodává nic o rozsahu a struktuře dlužníkova majetku, které by zdůvodňovaly závěr o potřebě zálohy na počáteční výdaje správce ve výši 50.000,-Kč. Přitom z výpisu z katastru nemovitostí, který navrhovatel připojil k insolvenčnímu návrhu, se podává, že dlužník vlastní byt č. 960/6, nacházející se v budově čp. 920, 921 a 922 v k.ú. Tišnov, který zajišťuje pohledávku navrhovatele ve výši 1.069.166,-Kč, což má z důvodu dle § 298 odst. 2, 3 IZ dopad na pokrytí konečných nákladů insolvenčního řízení. Proto je napadeného usnesení nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Soud prvního stupně rovněž nepostupoval správně, když vyzval dlužníka k doložení seznamů dle § 104 IZ až po té, co vydal napadené usnesení, aniž by se údaje o majetkové situaci dlužníka, s výjimkou majetku dle výpisu z katastru nemovitostí, podávaly z návrhu a aniž by poznatky o jeho majetkové situaci měl z vlastního šetření. Vydání napadeného usnesení proto bylo zjevně předčasné.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Za stavu, kdy v odvolacím řízení bylo soudu doručeno podání dlužníka, v němž tvrdí, že má pravidelný příjem a je z něj schopen splácet své závazky, bude nezbytné vést dlužníka nejen ke splnění jeho povinnosti předložit řádné seznamy majetku a závazků, ale zejména bude na soudu, aby splnil svou povinnost podle § 390 odst. 1 věta druhá IZ a poučil dlužníka o tom, že může podat návrh na povolení oddlužení. V situaci, kdy soud dlužníku doručil návrh zvlášť dne 10.8.2012, aniž byl dlužník takto poučen, bude třeba dlužníku stanovit k podání návrhu na povolení oddlužení lhůtu 30 dnů od doručení předmětného poučení, které bude třeba dlužníku rovněž doručit zvlášť.

Poté, co budou provedeny shora naznačené úkony, soud opětovně posoudí, zda je v této věci, v závislosti na možném způsobu řešení dlužníkova případného úpadku a jeho majetkové situaci, jak se již podává z obsahu spisu a případně bude dále doložena, třeba navrhovateli uložit zálohu ke krytí nákladů insolvenčního řízení a v jaké výši.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 16. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu