2 VSOL 674/2012-A-14
KSOS 36 INS 11069/2012 2 VSOL 674/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka DK Impex CZ s.r.o., se sídlem Svornosti 1664, 755 01 Vsetín, identifikační číslo osoby 26 82 10 36, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.6.2012, č. j. KSOS 36 INS 11069/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka postupem podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), tedy pro vady jeho příloh. V důvodech usnesení uvedl, že dne 7.5.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, který však k návrhu nepřipojil povinné přílohy, a to seznam majetku a seznam zaměstnanců. Byť požádal o připojení starších spisů a soud jeho žádosti vyhověl, přesto vyzval dlužníka k předložení řádného seznamu majetku a zaměstnanců v určené lhůtě a s poučením o odmítnutí návrhu v případě nedoplnění návrhu. Dlužník insolvenční návrh o požadované přílohy nedoplnil. Dále soud uvedl, že z označených předchozích spisů nemůže čerpat uvedené údaje, neboť dlužník je povinen sestavit a předložit tyto seznamy k okamžiku podání insolvenčního návrhu, když seznamy jsou zdrojem informací pro budoucí řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že se domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k pokračování v řízení. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (písm. a/) a seznam svých zaměstnanců (písm. c/).

Podle ust. § 104 odst. odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. Podle odstavce 4, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci se dlužník insolvenčním návrhem ze dne 7.5.2012 domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu označil věřitele, uvedl, že nemá žádný majetek, žádné pohledávky, nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a požádal o připojení spisů KSOS 33 INS 376/2009, KSOS 39 INS 4777/2009. Poté, co soud prvního stupně si označené spisy připojil, vyzval dlužníka usnesením ze dne 16.5.2012, č. j. KSOS 36 INS 11069/2012-A-5 k doplnění příloh insolvenčního návrhu tak, aby předložil řádný seznam majetku, ve kterém označí mj. jednotlivě všechen svůj majetek včetně pohledávek, a seznam svých zaměstnanců, přičemž oba tyto seznamy podepíše a připojí prohlášení o jejich správnosti a úplnosti. Dlužníka poučil, že nebude-li návrh řádně opraven a doplněn, soud jej odmítne.

Jak vyplývá ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona, dlužník je povinen ke svému insolvenčnímu návrhu připojit jako přílohy také seznam majetku a seznam zaměstnanců. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, podepsat jej a opatřit doložkou správnosti a úplnosti. Touto doložkou musí být opatřen i seznam zaměstnanců. Proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužníka vyzval podle ust. § 128 odst. 2 IZ, aby seznam majetku a seznam zaměstnanců doplnil o zákonné náležitosti a současně dlužníka poučil, jak doplnění provést. Dlužník byl poučen i o tom, že pokud návrh v souladu s výzvou nedoplní, soud návrh odmítne. Soud prvního stupně také dlužníku správně vysvětlil, že seznamy majetku a zaměstnanců jako přílohy insolvenčního návrhu musí být aktuální, tedy vyhotoveny v období, kdy dlužník insolvenční návrh podává. S ohledem na charakter těchto seznamů, které jsou významným zdrojem informací a údajů nutných pro insolvenční řízení, nemůže insolvenční soud vycházet ze seznamů již dříve doložených v předchozích insolvenčních řízeních ve věci (téhož) dlužníka.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, když podle ust. § 128 odst. 2, věta třetí IZ insolvenční návrh pro vady příloh odmítl. Napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.

V Olomouci dne 30. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu